Besluit van 19 december 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 9 november 2012 tot wijziging van onder meer het Besluit vaste boekenprijs in verband met de eerste evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs (Stb. 2012, 605)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december 2012, nr. WJZ-466147 (10280), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van het besluit van 9 november 2012 tot wijziging van onder meer het Besluit vaste boekenprijs in verband met de eerste evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs (Stb. 2012, 605);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het besluit van 9 november 2012 tot wijziging van onder meer het Besluit vaste boekenprijs in verband met de eerste evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs (Stb. 2012, 605) treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 2012

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de achtentwintigste december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Het besluit van 9 november 2012 tot wijziging van onder meer het Besluit vaste boekenprijs in verband met de eerste evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs (Stb. 2012, 605) treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Dit brengt mee dat wordt afgeweken van de minimale invoeringstermijn.

Ik acht deze afwijking noch voor de wijziging van het Besluit vaste boekenprijs noch voor de wijziging van het besluit van 7 september 2012 tot wijziging van het Archiefbesluit 1995 en het Archiefbesluit BES in verband met de invoering van de nieuwe selectieaanpak (Stb. 2012, 444) bezwaarlijk.

De wijziging van het Besluit vaste boekenprijs bevat voor private partijen, waaronder leden van de boekenclub ECI, begunstigende bepalingen en bevat voor het overige slechts technische wijzigingen. De wijziging van het besluit van 7 september 2012 betreft een verruiming van de overgangsbepaling en is in het voordeel van de betrokken overheidsorganen tot wie het besluit zich richt.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Naar boven