Besluit van 6 december 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 8 november 2012 tot wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (Stb. 2012, 582)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 29 november 2012, nr. IenM/BSK-2012/236732, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel IV van de wet van 8 november 2012 tot wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (Stb. 2012, 582);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De wet van 8 november 2012 tot wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (Stb. 2012, 582) treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

  • 2. Indien het bij koninklijke boodschap van 24 juli 2010 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht, 32 450) tot wet is of wordt verheven en deel B, artikel CXXIX, onderdeel C, van die wet in werking treedt met ingang van 1 januari 2013, treedt de in het eerste lid genoemde wet als eerste in werking.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 december 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W. J. Mansveld

Uitgegeven de achttiende december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

In artikel IV van de wet van 8 november 2012 tot wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) is bepaald dat de artikelen van deze wet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Wat betreft de periode tussen publicatie en inwerkingtreding wordt afgeweken van de regeling voor vaste verandermomenten (VVM, Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309). De systematiek van VVM is niet van toepassing op de onderhavige wet, aangezien met de voorbereiding van wetsvoorstel 31 898 reeds was aangevangen vóór 1 januari 2009. Overigens richt deze wet zich enkel tot de rijksoverheid zelf en niet tot burgers, het bedrijfsleven of medeoverheden.

Vanwege de samenloop met een onderdeel van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (32 450, zie artikel Ia van de in het eerste lid genoemde wet), die naar redelijke verwachting ook op 1 januari 2013 in werking zal treden (welk tijdstip zal worden bepaald bij afzonderlijk koninklijk besluit op grond van artikel 2 van deel C van de Wet aanpassing bestuursrecht), is in het tweede lid een volgorde van inwerkingtreding opgenomen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W. J. Mansveld

Naar boven