Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2012, 642Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 5 december 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 13 oktober 2012, houdende wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten ten behoeve van de omzetting van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) (PbEU L 334) (Stb. 552), van het besluit van 31 oktober 2012 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten, integratie Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer, vereenvoudigingen en reparaties in het Activiteitenbesluit milieubeheer) (Stb. 558) en van het besluit van 7 december 2012 tot wijziging van het Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw en reparatie van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Stb. 641)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, nr. IenM/BSK-20122012/182810, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel X van het besluit van 13 oktober 2012, houdende wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten ten behoeve van de omzetting van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) (PbEU L 334) (Stb. 552);

Gelet op artikel VI van het besluit van 31 oktober 2012 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten, integratie Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer, vereenvoudigingen en reparaties in het Activiteitenbesluit milieubeheer) (Stb. 558);

Gelet op artikel III, tweede lid, van het besluit van 7 december 2012 tot wijziging van het Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw en reparatie van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Stb. 641);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Onmiddellijk na het tijdstip waarop het besluit van 14 september 2012, tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Stb. 441), in werking is getreden, zijnde 1 januari 2013, treden met ingang van diezelfde datum in de hieronder aangegeven volgorde, in werking:

  • 1. Het besluit van 13 oktober 2012, houdende wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten ten behoeve van de omzetting van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) (PbEU L 334) (Stb. 552).

  • 2. Het besluit van 31 oktober 2012, tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten, integratie Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer, vereenvoudigingen en reparaties in het Activiteitenbesluit milieubeheer) (Stb. 558).

  • 3. Artikel II van het besluit van 7 december 2012 tot wijziging van het Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw en reparatie van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Stb. 641)

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 december 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W. J. Mansveld

Uitgegeven de achttiende december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2013 van de volgende besluiten:

  • 1. Het besluit van 13 oktober 2012, houdende wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten ten behoeve van de omzetting van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) (PbEU L 334) (Stb. 552).

  • 2. Het besluit van 31 oktober 2012, tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten, integratie Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer, vereenvoudigingen en reparaties in het Activiteitenbesluit milieubeheer) (Stb. 558).

  • 3. Artikel II van het besluit van 7 december 2012 tot wijziging van het Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw en reparatie van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Stb. 641).

De inwerkingtreding van de hierboven genoemde besluiten vindt plaats na de inwerkingtreding, eveneens op 1 januari 2013, van het besluit van 14 september 2012, tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Stb. 441). De inwerkingtreding van dit besluit is enkele keren uitgesteld. Bij het opstellen van de besluiten, genoemd onder 1 en 2, is daarom uitgegaan van voorafgaande inwerkingtreding van het besluit van 14 september 2012 (Stb. 441).

Voor het besluit, genoemd onder 1, is voor inwerkingtreding op 1 januari 2013 gekozen omdat bovengenoemde richtlijn uiterlijk op 7 januari 2013 tot implementatie verplicht. Het besluit, genoemd onder punt 2, zal direct na het besluit, genoemd onder punt 1 in werking treden.

Artikel II van het besluit, genoemd onder punt 3, betreft een reparatie van een omissie in het besluit genoemd onder 2. Twee artikelen van het Activiteitenbesluit milieubeheer inzake activiteiten met voedingsmiddelen (vastgesteld bij het besluit, genoemd onder 2) behoren niet van toepassing te zijn op grote industrieën. Op grond van het besluit, genoemd onder 2, zijn deze voorschriften per abuis toch van toepassing verklaard op grote industrieën.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W. J. Mansveld