Wet van 27 september 2012 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012, vastgesteld bij de wet van 26 januari, stb. 136.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 27 september 2012

Beatrix

De Minister van Financiën, J. C. de Jager

Uitgegeven de zesde november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij Wet van 27 september 2012, Stb. 538

Begroting 2012 Nationale Schuld (IXA)

Bedragen x € 1 000

bedragen in duizenden euro's
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties op grond van eerste suppletoire

Stand eerste suppletoire wet

 

omschrijving

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

Totaal

45 729 003

45 729 003

44 534 851

11 356 147

11 356 147

17 779 163

57 085 150

57 085 150

62 314 014

                   

1

Financiering staatsschuld

41 071 481

41 071 481

42 468 082

8 385 298

8 385 298

17 704 193

49 456 779

49 456 779

60 172 275

2

Kasbeheer

4 657 522

4 657 522

2 066 769

2 970 849

2 970 849

74 970

7 628 371

7 628 371

2 141 739

3

Nominaal

                 

XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 280 IXA

Naar boven