Wet van 26 januari 2012 tot vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, afdeling advisering van de de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 26 januari 2012

Beatrix

De Minister van Financiën, J. C. de Jager

Uitgegeven de derde april 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012

Begrotingsstaat (IXA) behorende bij de Wet van 26 januari 2012, Stb. 136

Begroting 2012

Nationale Schuld

(x € 1 000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

45 729 003

45 729 003

44 534 851

         
 

Beleidsartikelen

45 729 003

45 729 003

44 534 851

1

Financiering staatsschuld

41 071 481

41 071 481

42 468 082

2

Kasbeheer

4 657 522

4 657 522

2 066 769

         
 

Niet-beleidsartikel

0

0

0

3

Nominaal en Onvoorzien

0

0

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 000 IXA

Naar boven