Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatsblad 2012, 487Wet

Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de begrotingsstaten van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (Slotwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII), alle voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet van 31 maart 2011, Stb. 221, 28 januari 2011, Stb. 178, respectievelijk 15 september 2011 Stb. 475, laatstelijk gewijzigd bij de wet van .... ...., Stb. .., respectievelijk ..........Stb. ....;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastentendiensten voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6 (Slotwet)

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 13 september 2012

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de negentiende oktober 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 13 september 2012, Stb. 487

Begroting 2011

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Bedragen in EUR 1000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

5 900 781

10 744 887

 

129 247

1 667 167

 

– 36 644

12 051

                     
 

Beleidsartikelen

 

5 521 293

10 429 031

 

– 57 544

1 667 167

 

– 73 555

9 028

1

Goedfunctionerende economie en markten in Nederland en Europa

87 172

87 034

43 204

– 330

– 230

 

3 414

8 214

– 17 634

2

Een sterk innovatievermogen

890 520

809 210

42 519

90 931

12 933

9 968

14 613

54 172

– 9 968

3

Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat

2 252 034

490 134

105 772

– 12 342

4 173

21 294

– 532 855

– 100 751

– 50 635

4

Doelmatige en duurzame energiehuishouding

334 493

1 408 098

10 049 911

3 170 602

– 129 258

1 600 000

– 91 417

– 154 570

100 570

5

Internationale economische betrekkingen

140 784

128 912

11 815

– 763

6 417

 

– 22 883

– 4 348

– 3 000

8

Economische analyses en prognoses

12 997

12 997

1 643

– 25

– 25

 

1 306

1 306

472

9

Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken

187 431

187 431

 

459

459

 

3 786

3 786

 

10

Elektronische communicatie en post

83 279

89 834

26 400

13 805

13 445

 

3 753

– 8 247

 

31

Duurzaam ondernemen

301 001

277 871

11 966

50 385

47 041

12 700

– 26 847

– 6 932

11 819

32

Agrarische ruimte

18 032

53 368

44 231

– 7 482

– 482

 

40

247

– 1 993

33

Natuur

345 570

565 272

44 394

6 597

– 28 364

 

34 384

101 914

– 18 624

34

Landschap en recreatie

82 324

257 823

7 560

– 3 423

– 623

12 916

– 3 450

– 12 341

– 4 910

35

Voedselkwaliteit en diergezondheid

66 301

67 211

1 247

12 579

11 462

907

30 724

30 481

2 606

36

Kennis en innovatie

963 326

979 039

10 441

– 5 937

– 3 297

577

28 385

14 495

1 378

37

Bodem, water en reconstructie zandgebieden

19 625

107 059

27 928

 

8 805

8 805

72

– 981

– 1 053

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

379 488

315 856

 

186 791

   

36 911

3 023

21

Algemeen-EZ

98 848

104 210

2 300

– 3 783

– 2 783

 

1 523

– 511

315

22

Nominaal en onvoorzien-EZ

2 775

2 775

 

13 403

13 403

 

– 16 178

– 16 178

 

38

Nominaal en onvoorzien-LNV

4 019

4 019

 

29 534

29 534

 

– 33 544

– 33 544

 

39

Algemeen-LNV

268 488

268 484

313 556

146 637

146 637

 

87 144

87 144

2 708

X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of -)(+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

5 993 384

12 424 105

 

5 943 642

11 947 018

 

– 49 742

– 477 087

                     
 

Beleidsartikelen

 

5 390 194

12 105 226

 

5 319 662

11 668 684

 

– 70 532

– 436 542

1

Goedfunctionerende economie en markten in Nederland en Europa

90 256

95 018

25 570

89 759

92 452

30 501

– 497

– 2 566

4 931

2

Een sterk innovatievermogen

996 064

876 315

42 519

969 465

878 128

44 462

– 26 599

1 813

1 943

3

Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat

1 706 837

393 556

76 431

1 343 832

415 372

77 797

– 363 005

21 816

1 366

4

Doelmatige en duurzame energiehuishouding

3 413 678

1 124 270

11 750 481

3 174 394

1 046 540

11 299 393

– 239 284

– 77 730

– 451 088

5

Internationale economische betrekkingen

117 138

130 981

8 815

111 817

124 783

9 094

– 5 321

– 6 198

279

8

Economische analyses en prognoses

14 278

14 278

2 115

13 964

13 964

2 256

– 314

– 314

141

9

Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken

191 676

191 676

0

191 676

191 676

0

0

0

0

10

Elektronische communicatie en post

100 837

95 032

26 400

105 945

86 699

52 232

5 108

– 8 333

25 832

31

Duurzaam ondernemen

324 539

317 980

36 485

414 643

322 486

30 979

90 104

4 506

– 5 506

32

Agrarische ruimte

10 590

53 133

42 238

24 332

58 458

44 754

13 742

5 325

2 516

33

Natuur

386 551

638 822

25 770

217 520

648 416

28 605

– 169 031

9 594

2 835

34

Landschap en recreatie

75 451

244 859

15 566

68 987

236 037

13 405

– 6 464

– 8 822

– 2 161

35

Voedselkwaliteit en diergezondheid

109 604

109 154

4 760

107 425

111 198

2 953

– 2 179

2 044

– 1 807

36

Kennis en innovatie

985 774

990 237

12 396

949 231

996 498

14 488

– 36 543

6 261

2 092

37

Bodem, water en reconstructie zandgebieden

19 697

114 883

35 680

18 515

96 955

17 765

– 1 182

– 17 928

– 17 915

                     
 

Niet-beleidsartikelen

0

603 190

318 879

 

623 980

278 334

 

20 790

– 40 545

21

Algemeen-EZ

96 588

100 916

2 615

96 902

105 903

2 980

314

4 987

365

22

Nominaal en onvoorzien-EZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Nominaal en onvoorzien-LNV

9

9

0

0

0

0

– 9

– 9

0

39

Algemeen-LNV

502 269

502 265

316 264

518 782

518 077

275 354

16 513

15 812

– 40 910

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van 13 september 2012, Stb. 487

Begroting 2011

Baten-lastendiensten

Bedragen in EUR 1 000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Agentschap Nederland

           

Totale baten

268 097

     

267 841

– 265

Totale lasten

268 047

     

267 185

– 862

Saldo van baten en lasten

50

     

656

606

             

Totale kapitaaluitgaven

9 900

     

4 847

– 5 053

Totale kapitaalontvangsten

9 050

     

15

– 9 035

             

Agentschap Telecom

           

Totale baten

32 249

     

32 294

45

Totale lasten

32 249

     

31 039

– 1 210

Saldo van baten en lasten

0

     

1 255

1 255

             

Totale kapitaaluitgaven

3 898

     

2 760

– 1 138

Totale kapitaalontvangsten

425

     

0

– 425

             

Dienst ICT Uitvoering

           

Totale baten

100 088

     

124 383

24 295

Totale lasten

99 905

     

124 049

24 144

Saldo van baten en lasten

183

     

334

151

             

Totale kapitaaluitgaven

26 654

     

23 584

– 3 070

Totale kapitaalontvangsten

12 000

     

9 927

– 2 073

             

Dienst Landelijk Gebied

           

Totale baten

126 365

     

136 500

10 135

Totale lasten

126 365

     

136 042

9 677

Saldo van baten en lasten

0

     

458

458

             

Totale kapitaaluitgaven

13 948

     

4 120

– 9 828

Totale kapitaalontvangsten

9 010

     

2 945

– 6 065

             

Dienst Regelingen

           

Totale baten

129 190

     

173 214

44 024

Totale lasten

129 190

     

172 606

43 416

Saldo van baten en lasten

0

     

608

608

             

Totale kapitaaluitgaven

29 314

     

13 678

– 15 636

Totale kapitaalontvangsten

15 000

     

3 022

– 11 978

             

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

           

Totale baten

230 811

10 000

 

240 811

304 205

63 394

Totale lasten

230 811

10 000

 

240 811

303 945

63 134

Saldo van baten en lasten

0

     

259

259

             

Totale kapitaaluitgaven

30 958

     

25 148

– 5 810

Totale kapitaalontvangsten

18 763

     

13 888

– 4 875


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 240 XIII