Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatsblad 2011, 475Wet

Wet van 15 september 2011 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII), alle voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 178;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastentendiensten (zie) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 tot en met 3 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 15 september 2011

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de eenendertigste oktober 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van 15 september 2011, Stb. 475

Begroting 2011

Ministerie van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII)

Bedragen x € 1 000
   

(1)

(2)

(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Vastgestelde mutaties (+ of –) ISB1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

3 151 958

10 283 564

 

2 748 823

461 323

 

129 247

1 667 167

                     
 

Beleidsartikelen

 

3 045 261

10 281 264

 

2 476 032

147 767

 

– 57 544

1 667 167

1

Goedfunctionerende economie en markten in Nederland en Europa

87 172

87 034

43 204

     

– 330

– 230

 

2

Een sterk innovatievermogen

639 731

655 432

42 519

250 789

153 778

 

90 931

12 933

9 968

3

Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat

2 302 641

486 241

105 772

– 50 607

3 893

 

– 12 342

4 173

21 294

4

Doelmatige en duurzame energiehuishouding

324 331

1 397 280

10 049 911

10 162

10 818

 

3 170 602

– 129 258

1 600 000

5

Internationale economische betrekkingen

144 284

128 912

11 815

– 3 500

   

– 763

6 417

 

8

Economische analyses en prognoses

12 997

12 997

1 643

     

– 25

– 25

 

9

Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken

187 431

187 431

       

459

459

 

10

Elektronische communicatie en post

83 579

89 934

26 400

– 300

– 100

 

13 805

13 445

 

31

Duurzaam ondernemen

     

301 001

277 871

11 966

50 385

47 041

12 700

32

Agrarische ruimte

     

18 032

53 368

44 231

– 7 482

– 482

 

33

Natuur

     

345 570

565 272

44 394

6 597

– 28 364

 

34

Landschap en recreatie

     

82 324

257 823

7 560

– 3 423

– 623

12 916

35

Voedselkwaliteit en diergezondheid

     

66 301

67 211

1 247

12 579

11 462

907

36

Kennis en innovatie

     

963 326

979 039

10 441

– 5 937

– 3 297

577

37

Bodem, water en reconstructie zandgebieden

     

19 625

107 059

27 928

 

8 805

8 805

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

106 697

2 300

 

272 791

313 556

 

186 791

 

21

Algemeen-EZ

98 560

103 922

2 300

288

288

 

– 3 783

– 2 783

 

22

Nominaal en onvoorzien-EZ

2 775

2 775

       

13 403

13 403

 

38

Nominaal en onvoorzien-LNV

     

4 019

4 019

 

29 534

29 534

 

39

Algemeen-LNV

     

268 488

268 484

313 556

146 637

146 637

 
X Noot
1

Incidentele Suppletoire Begroting.

X Noot
2

Voorjaarsnota.

Suppletoire begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten (Voorjaarsnota) behorende bij de wet van 15 september 2011, Stb. 475

Begroting 2011

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII)

Bedragen x € 1 000
 

Incidentele Suppletoire Begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Algemene Inspectiedienst

57 467

57 467

 

– 57 467

– 57 467

 

Plantenziektenkundige Dienst

18 861

18 861

 

– 18 861

– 18 861

 

Voedsel- en Warenautoriteit

154 483

154 483

 

– 154 483

– 154 483

 

Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit

     

240 811

240 811

 

Totaal

230 811

230 811

 

10 000

10 000

 
 

Incidentele Suppletoire Begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Algemene Inspectiedienst

10 681

6 380

– 10 681

– 6 380

Plantenziektenkundige Dienst

2 000

1 000

– 2 000

– 1 000

Voedsel- en Warenautoriteit

18 277

11 383

– 18 277

– 11 383

Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit

   

30 958

18 763

Totaal

30 958

18 763

0

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 780 XIII