Wet van 26 januari 2012 inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 26 januari 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

Uitgegeven de achtste mei 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012

Begrotingsstaat (IIA) behorende bij de Wet van 26 januari 2012, Stb. 185

Begroting 2012

Staten-Generaal

(Bedragen x € 1 000)

   

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

141 899

2 954

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

11 278

11 278

79

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

34 123

34 123

86

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

93 995

93 995

2 766

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1 547

1 547

23

10

Nominaal en onvoorzien

956

956

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 000 IIA

Naar boven