Besluit van 16 april 2012, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet wapens en munitie, houdende een volledig verbod van stiletto’s, valmessen en vlindermessen en verduidelijking van de Wet wapens en munitie (volledig verbod stiletto’s, valmessen en vlindermessen) (Stb. 2011, 447)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 april 2012, directie Wetgeving, nr. 246196;

Gelet op artikel II van de Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet wapens en munitie, houdende een volledig verbod van stiletto’s, valmessen en vlindermessen en verduidelijking van de Wet wapens en munitie (volledig verbod stiletto’s, valmessen en vlindermessen) (Stb. 2011, 447);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet wapens en munitie, houdende een volledig verbod van stiletto’s, valmessen en vlindermessen en verduidelijking van de Wet wapens en munitie (volledig verbod stiletto’s, valmessen en vlindermessen) (Stb. 2011, 447) treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel J, in werking met ingang van 1 mei 2012.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 april 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Uitgegeven de vierentwintigste april 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met een volledig verbod op stiletto’s, valmessen en vlindermessen.

Gezien het belang van een goede voorlichting van de doelgroep – jongeren – wordt wat betreft het moment van inwerkingtreding afgeweken van de hoofdregel hieromtrent in het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309). Om de doelgroep van het verbod zo goed mogelijk te kunnen bereiken is ervoor gekozen de wetswijziging tijdens het schooljaar, op 1 mei 2012, in werking te laten treden. De inwerkingtreding wordt vooraf gegaan door een informatiecampagne (lancering website, gebruik van diverse sociale media en radiospotjes) die gericht is op jongeren en plaatsvindt in de maand april 2012. In de laatste week van april 2012 vindt een wapeninleveractie plaats.

Artikel I, onderdeel J, van de Wet van 29 september 2011, bevattende een wijziging van artikel 28 van de Wet wapens en munitie tot verlenging van de verlofduur van één naar vijf jaar, treedt (voorlopig) niet in werking. Deze maatregel was bedoeld als administratieve lastenverlichting voor burgers. Bij de uitwerking van de maatregelen in het kader van stelselherziening ter beheersing van het legaal wapenbezit (Kamerstukken II 2011/12, 33 033, nr. 2) is geconstateerd dat de uitbreiding van de geldigheidsduur van het verlof naar vijf jaar, niet goed verenigbaar lijkt met de actieve informatieplicht die in het nieuwe stelsel van de aanvrager verwacht wordt. Het beperken van de administratieve lasten voor de aanvrager leidt er ofwel toe dat de lasten voor de politie in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving toenemen, ofwel dat er minder tussentijdse toetsing plaatsvindt. Dit strookt niet met de uitgangspunten van de stelselherziening.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Naar boven