Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2011, 78Wet

Wet van 3 februari 2011, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 3 februari 2011

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Departementale begrotingsstaat (VIII) behorende bij de Wet van 3 februari 2011,Stb. 78

Begroting 2011

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bedragen x € 1 000

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

36 800 865

1 996 988

     
 

Beleidsartikelen

 

36 609 883

1 995 464

01

Primair onderwijs

9 502 556

9 503 772

1 661

03

Voortgezet onderwijs

6 787 485

6 818 367

1 361

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3 419 730

3 419 894

0

05

Technocentra

20

20

0

06

Hoger beroepsonderwijs

2 530 905

2 538 673

17

07

Wetenschappelijk onderwijs

3 953 323

3 913 542

25 016

08

Internationaal beleid

37 671

42 258

99

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

299 840

300 415

0

11

Studiefinanciering

4 059 432

4 059 432

611 576

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

133 359

133 359

8 400

13

Lesgelden

6 508

6 508

217 044

14

Cultuur

577 958

917 496

494

15

Media

904 760

905 506

202 000

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1 027 583

1 095 067

71 060

24

Kinderopvang

2 937 154

2 937 154

856 736

25

Emancipatie

14 064

18 420

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

 

190 982

1 524

17

Nominaal en onvoorzien

11 449

11 449

957

18

Ministerie algemeen

115 758

115 758

567

19

Inspecties

57 982

57 982

0

20

Adviesraden

5 793

5 793

0

Vaststelling van de Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst behorende bij de Wet van 3 februari 2011, Stb. 78

Begroting 2011

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bedragen x € 1 000

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

197 775

197 775

0

Nationaal Archief (NA)

24 355

24 355

0

Totaal

222 130

222 130

0

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

8 737

0

Nationaal Archief (NA)

– 2 621

2 250

Totaal

6 116

2 250


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 500 VIII