32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 2 mei 2011.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 31 mei 2011.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 april 2011

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit1, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012). Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de nota van toelichting1.

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 2, achtste lid, van de Woningwet zoals deze komt te luiden na inwerkingtreding op 1 juli 2011 van de wet van 26 februari 2011 tot wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars (Stb. 123).

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koningin ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Gelet op aanwijzing 43a van de Aanwijzingen voor de regelgeving om ten minste drie vierde deel van deze voorhangperiode buiten het meireces van uw Kamer te laten plaatsvinden is de voorhangperiode vijf weken, te rekenen vanaf het moment van ontvangst van het ontwerpbesluit bij uw Kamer.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2012.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven