Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatsblad 2011, 549Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 21 november 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 24 maart 2011 tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Stb. 2011, 235), het Besluit van 8 juli 2011, houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van EU-regelgeving voor het op de markt brengen en een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Stb. 2011, 377), en van artikel 29, eerste lid, van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 334)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 16 november 2011, kenmerk 243329 directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel IV van de Wet van 24 maart 2011 tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Stb. 2011, 235);

Gelet op artikel II van het Besluit van 8 juli 2011, houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van EU-regelgeving voor het op de markt brengen en een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Stb. 2011, 377);

Gelet op artikel 77, tweede lid, van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 334);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet van 24 maart 2011 tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Stb. 2011, 235) treedt in werking met ingang van 26 november 2011.

Artikel 2

Artikel I, onderdelen A tot en met O en Q tot en met BB, van het Besluit van 8 juli 2011 houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van EU-regelgeving voor het op de markt brengen en een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Stb. 2011, 377) treedt in werking met ingang van 26 november 2011.

Artikel 3

Artikel 29, eerste lid, van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 334) treedt in werking met ingang van 26 november 2011.

Artikel 4

Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 26 november 2011, treden de in artikelen 1, 2 en 3 bedoelde artikelen of onderdelen daarvan in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 november 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Uitgegeven de vijfentwintigste november 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten