Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2011, 518Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 27 oktober 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen FF, GG, HH en II en artikel V van de wet van 16 december 2010 tot wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG (Stb. 2011, 218) en inwerkingtreding van het Besluit spoorwegpersoneel 2011, uitgezonderd de artikelen 24 en 26 (Stb. 2011, 240)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 25 oktober 2011, nr. IENM/BSK-2011/141685, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VI van de wet van 16 december 2010 tot wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG (Stb. 2011, 218) en artikel 27 van het Besluit spoorwegpersoneel 2011 (Stb. 2011, 240);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdelen FF, GG, HH en II en artikel V van de wet van 16 december 2010 tot wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG (Stb. 2011, 218)en het Besluit spoorwegpersoneel 2011, uitgezonderd de artikelen 24 en 26 (Stb. 2011, 240), treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 oktober 2011

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de veertiende november 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving ten aanzien van personen die binnen het hoofdspoorwegverkeerssysteem een veiligheidsfunctie uitoefenen.

In de eerste plaats betreft deze nieuwe wet- en regelgeving een wijziging van de artikelen van de Spoorwegwet, zoals vastgesteld bij de wet van 16 december 2010 tot wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG (Stb. 2011, 218). In de tweede plaats regelt onderhavig besluit de inwerkingtreding van het nieuwe Besluit spoorwegpersoneel 2011 (Stb. 2011, 240), ter vervanging van het huidige Besluit spoorwegpersoneel. Als onderdeel van de nieuwe wet- en regelgeving treedt voorts de nieuwe Regeling spoorwegpersoneel 2011 in werking, gelijktijdig met het voornoemde Besluit spoorwegpersoneel 2011.

Op een later moment zal het nog resterende deel van de nieuwe wet- en regelgeving ten aanzien van spoorwegpersoneel in werking treden. Dit betreft de verbodsbepaling om machinisten zonder geldige machinistenvergunning en geldig bevoegdheidsbewijs in te zetten. De latere inwerkingtreding van de verbodsbepaling stelt de nu werkzame machinisten in staat om gedurende een overgangsperiode een machinistenvergunning en bevoegdheidsbewijs aan te vragen op basis van reeds eerder afgegeven certificaten van bekwaamheid en nog geldige verklaringen van medische en psychologische geschiktheid.

Met dit inwerkingtredingsbesluit treden niet de artikelen 24 en 26 van het Besluit spoorwegpersoneel 2011 in werking. Betreffende artikelen treden eerst in werking op het moment dat de relevante gedelegeerde regelgeving is opgesteld.

De ingevolge het systeem van vaste verandermomenten (VVM) geldende tijdstippen voor inwerkingtreding, te weten 1 januari en 1 juli, worden met dit besluit formeel niet in acht genomen. Het kabinetsbeleid voor het VVM-systeem voorziet in een afwijkingsmogelijkheid indien het implementatie van Europese regelgeving betreft (Kamerstukken II 2009/2010, 29 515, nr. 309, blz. 1).

Richtlijn 2007/59/EG (Machinistenrichtlijn), welke geïmplementeerd wordt met bovengenoemde wet van 16 december 2010, is op 4 december 2009 in werking getreden, zodat spoedige inwerkingtreding is gewenst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus