Besluit van 8 juli 2011, houdende wijziging van het Besluit van 15 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2010 (Stb. 2011, nr. 306)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 6 juli 2011, nr. FM/2011/9335 M;

Gelet op artikel IX van de Wijzigingswet financiële markten 2010;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In het enig artikel, onder 2, van het Besluit van 15 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2010 (Stb. 2011, nr. 306) wordt de zinssnede «Artikel I, onderdelen A,» vervangen door: Artikel I, onderdelen.

ARTIKEL II

Artikel I, onderdeel A, van de Wijzigingswet financiële markten 2010 treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 juli 2011

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de negentiende juli 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit inwerkingstredingsbesluit herstelt een omissie in het Besluit van 15 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2010 (Stb. 2011, nr. 306). In dat besluit is abusievelijk opgenomen dat artikel I, onderdeel A van de Wijzigingswet financiële markten 2010 in werking treedt per ingang van 1 januari 2012. Dit betreft bepalingen omtrent het vrijwillig toezicht op beleggingsinstellingen en het wild-westbordje. Dat onderdeel moet echter onmiddellijk inwerking treden, omdat de wijziging van artikel 1:12 van de Wft in artikel I, onderdeel B van de Wet, houdende de implementatie van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen (Kamerstuknr. 32 622), anticipeert op de inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2010.

Wat betreft het wild-westbordje wordt opgemerkt dat dat de nadere regels van de AFM niet eerder dan 1 januari 2012 inwerking zullen treden, tegelijkertijd met de overige bepalingen betreffende het wild-westbordje in de Wijzigingswet financiële markten 2010.

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Naar boven