Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2011, 306Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 15 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 7 juni 2011, nr. FM/2011/9019M;

Gelet op artikel IX van de Wijzigingswet financiële markten 2010;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De artikelen van de Wijzigingswet financiële markten 2010 treden in werking met ingang van 1 juli 2011 met uitzondering van artikel I, onderdelen A, J, M, O, Q, KK, VVa, WW en XX, met dien verstande dat:

    • a. artikel VII, onderdeel K terug werkt tot en met 1 augustus 2008;

    • b. de artikelen I, onderdeel Fa, VIIIa en VIIIb terug werken tot en met 1 november 2009.

  • 2. Artikel I, onderdelen A, J, M, O, Q, KK, VVa, WW en XX van de Wijzigingswet financiële markten 2010 treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 juni 2011

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Het onderhavige besluit voorziet in de inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2010 (de Wijzigingswet FM). Artikel IX van de Wijzigingswet FM voorziet in de mogelijkheid dat de artikelen van die wet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Tevens is voorzien in de mogelijkheid om aan de inwerkingtreding terugwerkende kracht te verlenen tot en met een tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Het merendeel van de artikelen van de Wijzigingswet FM treedt in werking met ingang van 1 juli 2011. Voor een aantal artikelen geldt een andere datum van inwerkingtreding. Een korte toelichting hierop is hierna opgenomen.

Artikel VII, onderdeel K, werkt terug tot en met 1 augustus 2008. Het betreft hier de bepaling op grond waarvan met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet identificatie bij dienstverlening worden belast de op grond van artikel 24, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aangewezen personen (voor een nadere toelichting zij verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij Artikel VII, onderdeel K, Kamerstukken II 2008/09, 32036, nr. 3).

De artikelen VIIIA en VIIIB werken terug tot en met 1 november 2009. Dat is het tijdstip waarop de Wet van 15 oktober 2009 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319) (Stb. 2009, 436) in werking is getreden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij onderdeel G van de eerste nota van wijziging bij de Wijzigingswet FM (Kamerstukken II 2008/09, 32036, nr. 5).

Artikel I, onderdelen A, J, M, O, Q, KK, VVa, WW, XX treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Het betreft hier de bepalingen die de verplichting introduceren om zogenaamde vrijstellingsmeldingen te doen op door de AFM vast te stellen wijze (het «wildwestbordje») en de bepalingen die betrekking hebben op de verhoging van grens voor van toezicht vrijgestelde beleggingsobjecten, beleggingsinstellingen en effecten tot € 100.000 (verwezen zij naar de achtste nota van wijziging bij de Wijzigingswet FM, Kamerstukken II 2010/11, 32036, nr. 18).

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager