Besluit van 9 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 16 maart 2011, houdende algemene regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting (Besluit lozen buiten inrichtingen) (Stb. 153) en van artikel II, onderdeel B, aanhef en onder 1, van het besluit van 15 november 2010 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (afvalgerelateerde activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Stb. 781) en tot wijziging van artikel 2, derde lid, van het besluit van 26 november 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 22 november 2006, houdende wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen) (Stb. 606) en van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Stb. 415), (Stb. 472)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 23 mei 2011, nr. HBJZ2011045164, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 5.11 van het besluit van 16 maart 2011, houdende algemene regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting (Besluit lozen buiten inrichtingen) (Stb. 153), artikel VI van het besluit van 15 november 2010 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (afvalgerelateerde activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Stb. 781) en artikel 6.44 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Stb. 415);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 1 juli 2011 treden in werking:

  • 1. Het besluit van 16 maart 2011, houdende algemene regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting (Besluit lozen buiten inrichtingen) (Stb. 153);

  • 2. Artikel II, onderdeel B, aanhef en onder 1, van het besluit van 15 november 2010 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (afvalgerelateerde activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Stb. 781).

Artikel 2

Artikel 2, derde lid, van het besluit van 26 november 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 22 november 2006, houdende wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen) (Stb. 606) en van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Stb. 415), (Stb. 472), komt te luiden:

  • 3. Artikel 2.16 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 juni 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma

Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding van het Besluit lozen buiten inrichtingen en één artikelonderdeel van het besluit van 15 november 2010 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (afvalgerelateerde activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer). Tevens wordt de inwerkingtreding van een artikel van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer wederom uitgesteld.

Artikel 1, onderdeel 1

Dit onderdeel regelt de inwerkingtreding van het Besluit lozen buiten inrichtingen. In dit besluit en de bijbehorende Regeling lozen buiten inrichtingen zijn regels opgenomen voor een groot aantal categorieën van lozingen die het gevolg zijn van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. Het betreft onder andere lozingen van grondwater bij ontwatering, lozingen van afvloeiend hemelwater van wegen en andere verharde oppervlakken, lozingen vanuit gemeentelijke stelsels voor inzameling en transport van afvalwater, lozingen van huishoudelijk afvalwater vanuit bijvoorbeeld treinen en lozingen als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten.

De bovengenoemde regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit lozen buiten inrichtingen in werking treedt. Dit is geregeld in artikel 4.3 van de regeling.

Artikel 1, onderdeel 2

Met het besluit van 22 december 2010 (Stb. 879) is met ingang van 1 januari 2011 het besluit van 15 november 2010 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (afvalgerelateerde activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Stb. 781) in werking getreden, met uitzondering van artikel II, onderdeel B, aanhef en onder 1. Dat onderdeel zou een omissie bevatten die hersteld zou worden. Bij nader inzien blijkt geen sprake te zijn van een omissie en kan het onderdeel alsnog in werking treden.

Artikel 2

Artikel 2.16 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer bepaalt dat een werkgever maatregelen moet treffen ten aanzien van vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting. Een motie van de Kamerleden van der Ham/Dijksma in 2005 heeft ertoe geleid dat in het Activiteitenbesluit artikel 2.16 (de zogenaamde puntenregeling) is opgenomen die bedrijven met meer dan vijftig werknemers verplicht maatregelen te treffen op het terrein van het mobiliteitsmanagement rond woon-werkverkeer. Het vorige kabinet heeft echter besloten deze regeling nog niet in werking te laten treden; de uitgestelde werking maakte het mogelijk voor de Taskforce Mobiliteitsmanagement om met adequate voorstellen te komen. De inwerkingtredingsdatum van het artikel is meerdere malen uitgesteld, laatstelijk tot 1 januari 2013 (Stb. 879). De Taskforce Mobiliteitsmanagement is inmiddels opgevolgd door het Platform Slim Werken Slim Reizen. De aandacht voor het onderwerp bij decentrale overheden en met name bij werkgevers is weliswaar groeiende, maar de samenwerking met werkgevers en de daadwerkelijke realisering van maatregelen vraagt nog meer tijd.

Om deze reden wordt de inwerkingtreding verschoven naar 1 januari 2014. Te zijner tijd zal worden bezien of inwerkingtreding nog nodig is dan wel dat de afspraken die in het Platform Slim Werken Slim Reizen worden opgesteld daarvoor in de plaats kunnen treden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma

Naar boven