Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2010, 889Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 23 december 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet introductie premiepensioeninstellingen en het Besluit introductie premiepensioeninstellingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 21 december 2010, FM/2010/24049 M, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel V van de Wet introductie premiepensioeninstellingen en artikel VII van het Besluit introductie premiepensioeninstellingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De artikelen van de Wet introductie premiepensioeninstellingen treden in werking met ingang van 1 januari 2011, met uitzondering van artikel II, onderdeel J.

  • 2. De artikelen van het Besluit introductie premiepensioeninstellingen treden in werking met ingang van 1 januari 2011.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 december 2010

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de dertigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De artikelen van de Wet introductie premiepensioeninstellingen treden in werking met ingang van 1 januari 2011, met uitzondering van artikel II, onderdeel J, dat niet in werking zal treden. Met de Wet van 17 mei 2010 (Stb. 204) tot wijziging van de Pensioenwet in verband met het uitbreiden van de werkingssfeer voor ondernemingspensioenfondsen is aan artikel 111, tweede lid, van de Pensioenwet een nieuw onderdeel j toegevoegd. In de Wet introductie premiepensioeninstellingen wordt met artikel II, onderdeel J, eveneens een onderdeel j aan het tweede lid van artikel 111 van de Pensioenwet toegevoegd. Dit moet echter onderdeel k zijn. In de Reparatiewet SZW 2011 (Kamerstukken 32 435) wordt er voor gezorgd dat hetgeen met artikel II, onderdeel J, van de Wet introductie premiepensioeninstellingen is beoogd op te nemen in artikel 111, tweede lid, van de Pensioenwet daadwerkelijk wordt gerealiseerd als nieuw onderdeel k en wordt ook geregeld dat artikel II, onderdeel J, van de Wet introductie premiepensioeninstellingen vervalt.

De artikelen van het Besluit introductie premiepensioeninstelling treden eveneens in werking met ingang van 1 januari 2011.

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager