Wet van 13 december 2010 tot wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen in de wetgeving op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE ALGEMENE NABESTAANDENWET

De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 50, eerste lid, vervalt: 12.

B

In artikel 64a, tweede lid, vervalt: of vierde.

ARTIKEL II WIJZIGING VAN DE ALGEMENE OUDERDOMSWET

In artikel 51, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet vervalt: of vierde.

ARTIKEL III WIJZIGING VAN DE BEROEPSWET

Bijlage C behorende bij de Beroepswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na onderdeel 4 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • 4a. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.

B

In onderdeel 5a wordt «een tegemoetkoming in de onderhoudskosten van thuiswonende gehandicapte kinderen» vervangen door: een tegemoetkoming ten behoeve van thuiswonende gehandicapte kinderen.

ARTIKEL IV WIJZIGING VAN DE TIJDELIJKE WET BEPERKING INKOMENSGEVOLGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSCRITERIA

In artikel 5, derde lid, van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria vervalt: 12.

ARTIKEL V WIJZIGING VAN DE TOESLAGENWET

De Toeslagenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «of in de artikelen 28, tweede lid, en 29, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen» en vervalt «, onderscheidenlijk de Centrale organisatie werk en inkomen».

2. In het derde lid vervalt «of de artikelen 28, tweede lid, en 29, eerste lid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen».

B

In artikel 14a, eerste lid, vervalt «of in artikel 28, tweede lid, of 29, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen».

C

In artikel 19, eerste lid, vervalt: twaalf.

D

In artikel 23, tweede lid, wordt «negende lid» vervangen door: vierde lid.

E

Artikel 36, derde lid, vervalt.

F

Artikel 37, vierde lid, vervalt.

ARTIKEL VI WIJZIGING VAN DE WERKLOOSHEIDSWET

De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 16, tiende lid, wordt «Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen» vervangen door: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

B

In artikel 20, elfde lid, wordt «recht op uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: recht op uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

C

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid vervallen «, onderscheidenlijk de CWI» en «of de artikelen 28, tweede lid, en 29, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen».

2. In het zevende lid vervalt «of de artikelen 28, tweede lid, en 29, eerste lid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen,».

D

In artikel 27a, eerste lid, vervalt «of artikel 28, tweede lid, of artikel 29, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen».

E

In artikel 33, derde lid, vervalt: 12.

F

In artikel 62, vierde lid, wordt de zinsnede «in een andere lidstaat van de Europese Unie» vervangen door: in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een land aangesloten bij de Europese Economische Ruimte.

G

In artikel 78a, vierde lid, onderdeel d, wordt «artikel 59h van de Wetarbeidsongeschiktheidsvoorzieningjonggehandicapten» vervangen door: artikel 2:24 of 3:69 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

H

Artikel 127, vierde lid, vervalt.

I

Artikel 127a, vijfde lid, vervalt.

J

In artikel 130v wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL VII WIJZIGING VAN DE WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN

In artikel 60, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen vervalt: 12.

ARTIKEL VIII WIJZING VAN DE WET FINANCIERING SOCIALE VERZEKERINGEN

De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

aA

In artikel 47, eerste lid, onderdeel a, wordt «artikel 6, vierde lid, van de Werkloosheidswet» vervangen door: artikel 6, vijfde lid, van de Werkloosheidswet.

A

In artikel 51, derde lid, wordt na «de Wet werk en arbeidondersteuning jonggehandicapten,» ingevoegd: de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.

B

Artikel 108, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Ten laste van het Uitvoeringsfonds voor de overheid komen voorts de kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van artikel 30a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ten aanzien van een betrokkene, indien deze ten tijde van het aanvangen van de werkzaamheden van het re-integratiebedrijf, bedoeld in het achtste lid van dat artikel:

  • a. een uitkering ontvangt als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en het UWV deze uitkering met toepassing van artikel 79 van de Werkloosheidswet niet kan verhalen op de overheidswerkgever; of

  • b. een uitkering ontvangt als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d.

ARTIKEL IX WIJZIGING VAN DE WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN ZELFSTANDIGEN

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 21, derde lid, vervalt: 12.

B

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, wordt «gewezen zelfstandigen» vervangen door: werkloze werknemers.

2. In het derde lid wordt na «de Wet arbeid en zorg,» ingevoegd «de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen,», wordt «een uitkering ontvangt» vervangen door «een uitkering of inkomensvoorziening ontvangt» en wordt «de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

ARTIKEL X WIJZIGING VAN DE WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 21, derde lid vervalt: 12.

B

In artikel 28, derde lid, wordt na «de Wet arbeid en zorg,» ingevoegd «de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen,», wordt «een uitkering ontvangt» vervangen door «een uitkering of inkomensvoorziening ontvangt» en wordt «de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

ARTIKEL XI WIJZIGING VAN DE WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE WERKLOZEN

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, achtste lid, wordt «het zesde lid» vervangen door: het zevende lid.

B

In artikel 6, zesde lid, wordt «onderdeel e» telkens vervangen door: onderdeel d.

C

In artikel 12, derde lid, onderdeel b, wordt «onderdeel b» vervangen door: onderdeel a.

D

Artikel 24, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «artikel 4.4.1.9, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht» vervangen door: artikel 4:93, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

2. In onderdeel b wordt «artikel 4.4.4.2.3 van de Algemene wet bestuursrecht» vervangen door: artikel 4:116 van de Algemene wet bestuursrecht.

E

In artikel 27a, derde lid, vervalt: 12.

F

In artikel 29, tweede lid, wordt «onderdeel f» vervangen door: onderdeel e.

G

In artikel 42, eerste lid, wordt «artikel 4.4.1.11 van de Algemene wet bestuursrecht» vervangen door: artikel 4:95 van de Algemene wet bestuursrecht.

ARTIKEL XII WIJZIGING VAN DE WET INVESTEREN IN JONGEREN

De Wet investeren in jongeren wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 49, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel i wordt «de Informatie Beheer Groep» vervangen door «Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dan wel, voor zover het betreft het onderwijs of onderzoek op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,» en wordt «, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet inburgering» vervangen door: en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • o. Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie betreffende de toepassing van de Wet inburgering.

B

1. In onderdeel c vervalt: , het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

2. Artikel 50, eerste lid, onderdeel h, komt te luiden:

 • h. Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie voor de uitvoering van de Wet inburgering.

ARTIKEL XIII WIJZIGING VAN DE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

Artikel 91g van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

2. Het tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingetrokken als gevolg van de toepassing van:

  • artikel 34, vierde lid,

  • artikel 35, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, of

  • artikel 3:28, vijfde lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten; of.

ARTIKEL XIV WIJZIGING VAN DE WET OP DE BEDRIJFSORGANISATIE

In artikel 54, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie vervalt: , onderdeel a.

ARTIKEL XV WIJZIGING VAN DE WET OP DE EUROPESE ONDERNEMINGSRADEN

Artikel 2, zevende lid, van de Wet op de Europese ondernemingsraden wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a, wordt «het criterium onder a)» vervangen door: het criterium, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

2. In onderdeel b, wordt «het criterium onder b) voorrang boven dat onder c)» vervangen door: het criterium, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, voorrang boven dat, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c.

ARTIKEL XVI WIJZIGING VAN DE WET STRUCTUUR UITVOERINGSORGANISATIE WERK EN INKOMEN

De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, wordt aan artikel 30a, derde lid, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • f. ten aanzien van de jonggehandicapte die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is in de zin van hoofdstuk 2 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

In de artikelen 30b, zesde lid, 35, zesde lid, 54, achtste lid, 62, eerste lid, 73, eerste, tweede, achtste en elfde lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

C

In artikel 30c, vijfde lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer.

D

In artikel 30e wordt «59j van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: 2:21 en 3:71 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

E

Artikel 32, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt op verzoek van een werkgever of een werknemer dan wel een eigenrisicodrager als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Ziektewet of personen als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, van die wet die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden, een onderzoek in naar en geeft een oordeel over de nakoming door de werknemer of de persoon die recht heeft op ziekengeld van verplichtingen als bedoeld in artikel 660a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel overeenkomstige bepalingen.

Ea

In artikel 32b, eerste lid, wordt na «Wet financiering sociale verzekeringen,» ingevoegd: onderscheidenlijk, wanneer deze personen jonggehandicapten betreffen, het Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten, bedoeld in artikel 5:1 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten,.

F

Artikel 33b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: Burgerservicenummer.

2. In het eerste en tweede lid wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

G

Artikel 45, tweede lid, onderdeel c, komt te luiden:

 • c. het Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 5:1 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;.

ARTIKEL XVII WIJZIGING VAN DE WET WERK EN ARBEIDSONDERSTEUNING JONGGEHANDICAPTEN

De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2:2, eerste lid, wordt «word» vervangen door: wordt.

B

In artikel 2:5, zesde lid, wordt «onderscheidelijk» vervangen door: onderscheidenlijk.

C

In de artikelen 2:12, eerste en tweede lid, 2:13, eerste en derde lid, 2:17, tweede lid, en 2:56, tweede en vierde lid, wordt na «2:11» telkens ingevoegd: , eerste lid.

D

Artikel 2:18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, wordt onderdeel h verletterd tot onderdeel f.

2. In het derde lid, wordt «deze» vervangen door: dit.

E

In artikel 2:31, tweede lid, onderdeel b en c, wordt na «re-integratieplan» telkens ingevoegd: , bedoeld in artikel 30a, zesde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

F

Aan het slot van artikel 2:52, vijfde lid, wordt een punt toegevoegd.

G

In artikel 3:3, eerste lid, vervalt: eerste lid,.

H

In artikel 3:57, eerste lid, wordt «artikel 3:36» vervangen door: artikel 3:56.

I

Artikel 5:3, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «Arbeidsongeschiktheidsfonds» vervangen door: Arbeidsondersteuningsfonds.

2. In onderdeel f wordt «dat artikel» vervangen door: die artikelen.

3. In onderdeel h wordt «artikel 30, eerste lid, onderdeel b» vervangen door: «artikel 30a, eerste lid, onderdeel c» en wordt «het reïntegratiebedrijf, bedoeld in het zesde lid» vervangen door: het re-integratiebedrijf, bedoeld in het achtste lid.

4. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • j. de subsidie, bedoeld in artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en de kosten in verband met de uitvoering van dat artikel.

ARTIKEL XVIII WIJZIGING VAN DE WET WERK EN BIJSTAND

De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 18, tweede lid, wordt «de artikelen 28, tweede lid, of 29, eerste lid» vervangen door: artikel 30c, tweede en derde lid.

B

In artikel 47b van de Wet werk en bijstand wordt «48, derde en vierde lid,» vervangen door: 48, derde, vierde en vijfde lid,.

C

In artikel 67, eerste lid, onderdeel c, wordt na «deze wet,» ingevoegd: de Wet investeren in jongeren,.

ARTIKEL XIX WIJZIGING VAN DE WET WERK EN INKOMEN KUNSTENAARS

De Wet werk en inkomen kunstenaars wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d, komt te luiden:

 • d. de eerste dag van de maand waarin hij 65 jaar wordt heeft bereikt;.

B

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Het college onderzoekt regelmatig of de omstandigheden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b of c, zich voordoen.

2. In het derde lid (nieuw) wordt «omtrent» vervangen door: omtrent de regelmaat waarmee onderzoeken als bedoeld in het tweede lid plaatsvinden en.

C

In artikel 18, vijfde lid, wordt «, derde lid, 15, eerste lid, onderdeel a, en» vervangen door: , 15, eerste lid, onderdeel b, en.

D

In artikel 20, eerste lid, wordt «zij nodig achten» vervangen door: het college nodig acht.

E

Artikel 23a wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het artikel wordt een opschrift toegevoegd, luidende: Gemeenschappelijke regelingen.

2. In het artikel wordt «paragraaf 5.4 en hoofdstuk 6» vervangen door: de paragrafen 5.4 en 6.3 .

F

In artikel 29, eerste lid, onderdeel c, wordt «anderzijds» vervangen door: anderszins.

ARTIKEL XX WIJZIGING VAN DE WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 43, onderdeel b, wordt «artikel 29, negende lid» vervangen door: artikel 29, tiende lid.

B

In artikel 68, eerste lid, vervalt: twaalf.

ARTIKEL XXI WIJZIGING VAN DE ZIEKTEWET

De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In de aanhef van artikel 29, tweede lid, wordt

 • «a. als de zaterdag aantoonbaar een werkdag zou zijn geweest, uitkering van ziekengeld plaatsvindt over de zaterdag;

 • b. als de zaterdag en zondag aantoonbaar werkdagen zouden zijn geweest, uitkering van ziekengeld plaatsvindt over de zaterdag en zondag;

 • c. als de zondag aantoonbaar een werkdag zou zijn geweest, uitkering van ziekengeld plaatsvindt over de zondag.» vervangen door:

  • 1°. als de zaterdag aantoonbaar een werkdag zou zijn geweest, uitkering van ziekengeld plaatsvindt over de zaterdag;

  • 2°. als de zaterdag en zondag aantoonbaar werkdagen zouden zijn geweest, uitkering van ziekengeld plaatsvindt over de zaterdag en zondag;

  • 3°. als de zondag aantoonbaar een werkdag zou zijn geweest, uitkering van ziekengeld plaatsvindt over de zondag.

B

In artikel 29d, vijfde lid, wordt «minder dan vier weken» vervangen door: ten hoogste vier weken.

C

Onder vernummering van het vierde lid tot derde lid vervallen het derde en vijfde lid van artikel 52c van de Ziektewet.

D

Artikel 63c wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste zin komt te luiden: Indien de werkgever zich met betrekking tot de begeleiding van zijn zieke werknemers niet meer laat bijstaan door een bedrijfsarts als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet die belast is met de taken, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet meldt hij dat zo spoedig mogelijk.

2. In de tweede zin wordt «€ 454» vervangen door: € 455.

E

In artikel 90, tweede lid, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL XXIa WIJZIGING VAN DE PENSIOENWET

In artikel 65, eerste lid, van de Pensioenwet wordt «artikel 3:160» vervangen door: artikel 3:161.

ARTIKEL XXIb WIJZIGING VAN DE PENSIOENWET IN VERBAND MET DE INWERKINGTREDING VAN DE WET INTRODUCTIE PREMIEPENSIOENINSTELLINGEN

Indien het bij koninklijke boodschap van 13 maart 2009 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen) (Kamerstukken 31 891) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel I, van die wet in werking is getreden of treedt, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j, van artikel 111, tweede lid, van de Pensioenwet door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • k. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL XXIc WIJZIGING VAN DE WET INTRODUCTIE PREMIEPENSIOENINSTELLINGEN

Indien het bij koninklijke boodschap van 13 maart 2009 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen) (Kamerstukken 31 891) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel I, van die wet in werking treedt, vervalt artikel II, onderdeel J, van die wet.

ARTIKEL XXId WIJZIGING VAN DE WET VERPLICHTE BEROEPSPENSIOENREGELING

In artikel 77, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt «artikel 3:160» vervangen door: artikel 3:161.

ARTIKEL XXIe WIJZIGING VAN DE WET ARBEID VREEMDELINGEN

In artikel 21 van de Wet arbeid vreemdelingen wordt «een beschikking als bedoeld in artikel 19e, eerste lid» vervangen door: de beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete.

ARTIKEL XXIf WIJZIGING VAN DE WET SOCIALE WERKVOORZIENING

In artikel 15, vijfde lid, van de Wet sociale werkvoorziening wordt «de Centrale organisatie werk en inkomen» vervangen door: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

ARTIKEL XXII INWERKINGTREDING

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL XXIII CITEERTITEL

Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet SZW 2011.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 13 december 2010

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de achtentwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 435

Naar boven