Besluit van 18 juli 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW-wetgeving 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2009, nr. WBJA/W/09/15355;

Gelet op artikel XXVI van de Verzamelwet SZW-wetgeving 2009;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

 • 1. De artikelen van de Verzamelwet SZW-wetgeving 2009 treden in werking met ingang van 1 augustus 2009, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel B, III, onderdelen C en U, XI, onderdeel A, XII, onderdelen A, Ga en I, XIV, onderdeel B, XV, onderdeel B, XVI, onderdeel B, XIX, onderdelen aA, D, E, F en G, XX, onderdelen aA, E, F, G en H, XXIII, onderdelen A en C en XXIV, onderdeel A.

 • 2. De artikelen I, onderdeel B, III, onderdelen C en U, XI, onderdeel A, XII, onderdelen A, Ga en I, XIV, onderdeel B, XV, onderdeel B, XVI, onderdeel B, XIX, onderdelen aA, D, E, F en G, XX, onderdelen aA, E, F, G en H en XXIV, onderdeel A treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat:

  • a. de artikelen I, onderdeel B, en III, onderdeel C, terugwerken tot en met 1 januari 2007;

  • b. artikel III, onderdeel U, terugwerkt tot en met 1 januari 2008 voor zover het beschikkingen betreft aangaande de duur van de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering, die op de datum van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW-wetgeving 2009 nog niet rechtens onaantastbaar zijn;

  • c. artikel XI, onderdeel A, terugwerkt tot en met 4 juni 2008;

  • d. artikel XII, onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 januari 2008;

  • e. artikel XII, onderdeel Ga, artikel XV, onderdeel B, en artikel XVI, onderdeel B, terugwerken tot en met 1 januari 2009;

  • f. artikel XII, onderdeel I, terugwerkt tot en met 1 april 2009;

  • g. artikel XIV, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 juli 2009;

  • h. de artikelen XIX, onderdelen D, E, F en G en XX, onderdelen E, F, G en H, terugwerken tot en met 21 april 2009; en

  • i. artikel XXIV, onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 augustus 2008.

 • 3. Artikel XXIII, onderdelen A en C, treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 18 juli 2009

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel XXVI van de Verzamelwet SZW-wetgeving 2009 (de Verzamelwet) voorziet in de mogelijkheid dat de artikelen van die wet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en waaraan terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met een tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen verschillend kan worden vastgesteld. Het onderhavige besluit voorziet in de inwerkingtreding van de verschillende artikelonderdelen.

Het merendeel van de artikelen van de Verzamelwet treedt in werking met ingang van 1 augustus 2009 (eerste lid). Voor een aantal artikelen geldt een andere datum van inwerkingtreding. De inwerkingtreding van die artikel(onderdelen) is geregeld in het tweede en derde lid. Een toelichting hierop is hierna opgenomen. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het artikelsgewijze gedeelte van de memorie van toelichting van de Verzamelwet, respectievelijk de toelichtingen op de nota’s van wijziging.

Artikel I, onderdeel B en artikel III, onderdeel C, voorzien erin dat het derde lid van artikel 42a van de Werkloosheidswet, respectievelijk het zevende lid van artikel 15 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) ook van toepassing zijn op personen die inkomsten ontvangen voor het verlenen van zorg op grond van een regeling voor persoonsgebonden budget, die is gegrond op artikel 5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Omdat de Wmo met ingang van 1 januari 2007 in werking is getreden, werken deze onderdelen terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel III, onderdeel U, werkt terug tot en met 1 januari 2008 voor beschikkingen inzake de duur van de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering, die op de datum van inwerkingtreding van deze wet nog niet rechtens onaantastbaar zijn.

Artikel XI, onderdeel A, wijzigt artikel 3:23, derde lid, van de Wet arbeid en Zorg en hangt samen met de wijzigingen die de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen heeft aangebracht in de Wet arbeid en zorg. Deze wijziging werkt daarom terug tot en met 4 juni 2008, het moment dat de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen in werking is getreden.

Artikel XII, onderdeel A, bevat een aanpassing van de verwijzing naar artikel 82, eerste lid, van de Wet WIA. Dit artikel is met ingang van 1 januari 2008 gewijzigd. Vandaar dat deze aanpassing terugwerkt tot en met die datum.

Artikel XII, onderdeel Ga, wijzigt het negende lid van artikel 117 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Bij de Wet stimulering arbeidsparticipatie (Wet STAP) is aan het negende lid van artikel 117 van de Wfsv een onderdeel c toegevoegd. Deze wijze van financiering was niet wenselijk. Deze wijziging werkt daarom terug tot en met 1 januari 2009, te weten de datum waarop de Wet STAP in werking is getreden.

Artikel XII, onderdeel I, voorziet in een overgangsbepaling die betrekking heeft op artikel 40, eerste lid, van de Wfsv, zoals het artikel luidde tot 1 januari 2008: de datum waarop het eigenrisicodragen voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is komen te vervallen. De voorgestelde overgangsregeling wordt door de Belastingdienst toegepast op grond van een Beleidsbesluit, dat gelding had tot 1 april 2009. Daarom werkt dit artikel terug tot en met 1 april 2009.

Artikel XIV, onderdeel B, heeft terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2009 om uitvoeringstechnische redenen.

Artikel XV, onderdeel B, en artikel XVI, onderdeel B, herstellen de regelgeving omtrent de participatieplaatsen in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, respectievelijk van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Deze was, onbedoeld, vervallen per 1 januari 2009 met de inwerkingtreding van de Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders. Deze artikelonderdelen hebben daarom terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009.

Artikel XIX, onderdeel aA en artikel XX, onderdeel aA, betreffen wijzigingen van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling die een grondslag bieden voor het gesplitst aankopen van pensioen. Omdat de regeling van toepassing wordt bij een pensioendatum vanaf 1 januari 2009 (indien het kapitaal nog niet is aangewend) is het wenselijk de bepalingen zo snel mogelijk in werking te laten treden.

Artikel XIX, onderdelen D, E, F en G en XX, onderdelen E, F, G en H, betreffen wijzigingen in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling die «shoppen» voor de partner van de (gewezen) deelnemer mogelijk maken. In reactie op het amendement van het lid Blok (Kamerstukken II 2008/09, 31 811, nr. 15) is in de brief van 21 april 2009 (Kamerstukken II 2008/09, 31 811, nr. 16) toegezegd dat de shopmogelijkheid zal worden hersteld vanaf de datum waarop de Tweede Kamer bij stemming het wetsvoorstel Verzamelwet SZW-wetgeving 2009 aanvaardt. Die datum is 21 april 2009.

Artikel XXIII, onderdelen A en C, betreffen wijzigingen van de artikelen 54 en 55 van de Wet op de bedrijfsorganisatie die met ingang van 1 januari 2010 in werking moeten treden. Door de inwerkingtreding van de Handelsregisterwet 2007 is de verplichting tot inschrijving uitgebreid. Daarom kan worden volstaan met het heffen van een opslag op het bedrag dat krachtens artikel 49 van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de inschrijving verschuldigd is. De mogelijkheid om van de bedrijfslichamen bijdragen te heffen kan daarom komen te vervallen met ingang van 1 januari 2010. Deze datum houdt verband met het tijdstip waarop de inschrijving uiterlijk verplicht is.

Artikel XXIV, onderdeel A, wijzigt artikel 664, eerste lid, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). In de Wet van 15 juli 2008 tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere wetten (Stb. 2008, 314) is een wijziging opgenomen van artikel 664 van Boek 7 van het BW, die tot een onbedoelde andere uitleg van de bepaling aanleiding kan zijn. Om die reden wordt het artikel, met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2008 (het moment waarop bovengenoemde wet in werking is getreden), aangepast.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Naar boven