Besluit van 7 april 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een herziening en vereenvoudiging van de voertuigregelgeving, ter implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG betreffende de goedkeuring van voertuigen en enkele andere technische wijzigingen (Stb. 2009, 38), enkele artikelen van de wet van 2 november 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard (Stb. 616), het Besluit voertuigen en het besluit van 21 februari 2009 houdende wijziging van het Kentekenreglement, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een aantal andere algemene maatregelen van bestuur in verband met een aanpassing van in deze besluiten opgenomen verwijzingen naar het Voertuigreglement en enkele andere technische aanpassingen (Stb. 144)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 3 april 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/406 sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel IV van de wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een herziening en vereenvoudiging van de voertuigregelgeving, ter implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG betreffende de goedkeuring van voertuigen en enkele andere technische wijzigingen (Stb. 2009, 38), artikel VII, eerste lid, van de wet van 2 november 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard (Stb. 616), artikel 28 van het Besluit voertuigen en artikel XX van het besluit van 21 februari 2009 houdende wijziging van het Kentekenreglement, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een aantal andere algemene maatregelen van bestuur in verband met een aanpassing van in deze besluiten opgenomen verwijzingen naar het Voertuigreglement en enkele andere technische aanpassingen (Stb. 144);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De artikelen I, onderdelen A tot en met P, S, T, V tot en met As, II, onderdelen A tot en met C, E en F, IIA, en III, van de wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een herziening en vereenvoudiging van de voertuigregelgeving, ter implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG betreffende de goedkeuring van voertuigen en enkele andere technische wijzigingen (Stb. 2009, 38), treden in werking met ingang van 1 mei 2009.

ARTIKEL II

Artikel I, onderdelen H, onder 1, J, M, O, onder 2, Y en Ae, van de wet van 2 november 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard (Stb. 616), zoals gewijzigd door de inwerkingtreding van de in artikel I genoemde artikelen, treedt in werking met ingang van 1 mei 2009.

ARTIKEL III

Het Besluit voertuigen treedt in werking met ingang van 1 mei 2009.

ARTIKEL IV

Het besluit van 21 februari 2009 houdende wijziging van het Kentekenreglement, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een aantal andere algemene maatregelen van bestuur in verband met een aanpassing van in deze besluiten opgenomen verwijzingen naar het Voertuigreglement en enkele andere technische aanpassingen (Stb. 144), treedt in werking met ingang van 1 mei 2009.

ARTIKEL V

Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 30 april 2009, treden de in artikel I en II genoemde artikelen en de in artikel III en IV genoemde besluiten in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 april 2009

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de eenentwintigste april 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven