Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het varend ontgassen van kankerverwekkend gif (ingezonden 27 oktober 2021).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het gedogen van varend ontgassen van giftige stoffen rondom Natura2000-gebieden en de bewoonde omgeving op het Marker-, en IJsselmeer?1 Wat is daarop uw reactie?

Vraag 2

Deelt u de mening dat het niet uitvoeren van de motie Laçin, zorgt voor het onnodig lang uitstoten van het kankerverwekkende benzeen door schepen?2

Vraag 3

Waarom kiest u ervoor om te wachten met handhaven van het ontgassingsverbod totdat andere lidstaten het Scheepsafvalstoffenverdrag hebben geratificeerd?

Vraag 4

Kunt u duidelijk maken welke gevolgen er voor wie zijn wanneer u besluit het verbod op ontgassen nu toch snel in te voeren? Wiens belangen staan hier voorop? Wie is er volgens u bij gebaat om het verbod niet per direct te handhaven?

Vraag 5

Kunt u overzichtelijk weergeven welke provincies per wanneer een ontgassingsverbod hebben ingesteld?

Vraag 6

Kunt u tevens aangeven op welke locaties de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de omgevingsdiensten momenteel toezien en handhaven op het verbod en kunt u daarbij tevens specificeren hoe vaak dit gebeurt?

Vraag 7

Hoe kan het dat de kaart met gedoogroutes van uw ministerie en de ILT niet bekend was bij de provincie Flevoland?3

Vraag 8

Hoe kan het dat regionale verboden, van Flevoland en Zeeland, gesaboteerd worden met deze kaart?

Vraag 9

Op basis van welke criteria is gekozen voor deze trajecten met gedoogroutes?

Vraag 10

Hoeveel handhavingsacties heeft de ILT in 2020 en 2021 verricht met betrekking tot het ontgassen van gevaarlijke stoffen door schepen?

Vraag 11

Hoe heeft u de handhaving van het verbod bestuurlijk georganiseerd en deelt u de mening dat hiervoor één instantie verantwoordelijk zou moeten zijn om versnipperd toezicht te voorkomen?

Vraag 12

Klopt het dat er in Nederland nog steeds maar één ontgassingsinstallatie in Moerdijk is?

Vraag 13

Hoeveel tests zijn er inmiddels gedaan met ontgassingsfaciliteiten? Hoeveel van deze installaties zijn er inmiddels vergund en worden deze openbaar toegankelijk voor schippers?4

Vraag 14

Hoe staat het verder met de ontwikkeling van (mobiele) ontgassingsinstallaties en wat onderneemt u daarnaast om schippers te helpen om de afvalgassen op een schone en veilige manier te lozen?

Vraag 15

Bent u bereid om het water rondom de gedoogde lozingstrajecten te onderzoeken op de aanwezigheid van concentraties Zeer Zorgwekkende Stoffen?

Vraag 16

Hoe kijkt u aan tegen de suggestie van professor Geerlings die voorstelt om de opdrachtgevende eigenaren van de schadelijke scheepsladingen te laten zorgen voor de financiering van veilige verwerking van de afvalgassen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Tjeerd de Groot (D66), ingezonden 27 oktober 2021 (vraagnummer 2021Z18635) en van het lid Bouchallikh (GroenLinks), ingezonden 27 oktober 2021 (vraagnummer 2021Z18636).


X Noot
1

Omroep Flevoland, 25 oktober 2021, Structureel kankerverwekkend gas geloosd bij Flevoland (https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/258217/structureel-kankerverwekkend-gas-geloosd-voor-kust).

X Noot
2

Kamerstuk 31 409, nr. 263.

X Noot
3

Scheepvaartkrant, 1 oktober 2020, Digitale kaart voor varend ontgassen (https://www.scheepvaartkrant.nl/nieuws/ilt-komt-met-digitale-kaart-voor-varend-ontgassen).

X Noot
4

Maritiem Courant, januari 2020, «Vergunningen ontgasinstallaties kunnen worden aangevraagd» (https://maritiemmedia.nl/vergunningen-ontgasinstallaties-kunnen-worden-aangevraagd/).

Naar boven