Vragen van het lid Koopmans (VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de toezegging van een Nederlands initiatief tot beheersing van nieuwe technologische wapens (ingezonden 19 maart 2021).

Vraag 1

Kunt u, in vervolg op de kabinetsbrief van 28 oktober 2020, bevestigen wat de ambitie van het kabinet is om uitvoering te geven van de motie-Koopmans c.s. van 24 april 2019, waarin de regering wordt opgeroepen «om met gelijkgezinde landen praktisch en realistisch aanjager te zijn van een zo breed gedragen en verstrekkend mogelijk verdrag of andere bindende internationale regelgeving ter beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiele massavernietigingswapens»?1

Vraag 2

Deelt u de overtuiging dat regelgeving niet alleen moet zien op «wat wij offensief mogen doen» maar vooral ook op «hoe wij voorkomen dat anderen iets tegen ons doen»?

Vraag 3

Welke concrete stappen zijn ondernomen sinds 28 oktober 2020?

Vraag 4

Welke concrete initiatieven zullen dit jaar worden ondernomen?

Vraag 5

Wat doet u daarbij specifiek ten aanzien van drones, dronezwermen en (andere) robotica?


X Noot
1

Kamerstuk 33 694, nrs. 43 en 59.

Naar boven