35 984 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)

Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 maart 2022

In het debat met Uw Kamer op 16 december jongstleden (Kamerstuk 35 984, nr. 13) over de Incidentele suppletoire begroting inzake de verwerving van het kunstwerk De Vaandeldrager (Kamerstuk 35 984) heeft mijn ambtsvoorganger toegezegd om het plan voor een tournee van het schilderij De Vaandeldrager door Nederland op zo kort mogelijke termijn met Uw Kamer te delen.

Bij deze voldoe ik aan die toezegging en stuur ik Uw Kamer het plan voor de tournee van de Vaandeldrager toe1.

Met dit plan wordt uitvoering gegeven aan de aangenomen motie Van Strien c.s. over de maximale inspanning om de Vaandeldrager in elke provincie in Nederland tentoon te stellen (Kamerstuk 35 984, nr. 10).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven