35 984 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN STRIEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse Staat voornemens is het werk De Vaandeldrager van Rembrandt aan te schaffen;

constaterende dat de regering voornemens is om het schilderij voor een breed publiek, van jong tot oud, toegankelijk te maken en dat het streven is om het schilderij een feestelijke tournee te laten maken langs een aantal musea in heel Nederland;

constaterende dat de Minister aangeeft dat voor de beveiliging, verzekering en bekostiging van een dergelijke tournee kan worden aangesloten bij de bestaande infrastructuur en regelingen, zoals de indemniteitsregeling;

constaterende dat een zogenaamde regiotour ook een spin-offeffect heeft voor de bekendheid en populariteit van de verschillende musea in heel Nederland, en dat het daarom belangrijk is dat de regionale spreiding binnen deze regiotour voldoende geborgd is;

constaterende dat deze zogenaamde regiotour ook een spin-offeffect kan hebben voor de regionale kunstenaars en creatievelingen als zij hier actief betrokken bij worden en zo een impuls kunnen geven aan de regionale culturele en creatieve sector;

verzoekt het kabinet zich maximaal in te spannen om De Vaandeldrager minimaal in elke provincie in Nederland tentoon te stellen, en de Kamer zo spoedig mogelijk hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Strien

De Hoop

Werner

Naar boven