35 899 Goedkeuring van het koninklijk besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 393) (Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19)

C BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID EN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Den Haag, 10 november 2021

Na aanvaarding door de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm)1is op 9 november 2021 in de Eerste Kamer de behandeling gestart van dit wetsvoorstel.

Het voorstel inzake goedkeuring van de derde verlenging van de geldingsduur van de Twm covid-19 vloeit voort uit de wet van 14 juli 20212 tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met regeling van het vereiste van goedkeuring bij wet van een koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Door het tijdsverloop tussen het moment van indiening van de goedkeuringswet, 27 augustus 2021, en het moment waarop het voorstel in behandeling kon worden genomen, 9 november 2021, is de Eerste Kamer – afgezet tegen de periode3 waarop het verleningsbesluit4 betrekking heeft – ten aanzien van deze goedkeuringswet nauwelijks nog in de gelegenheid om op betekenisvolle wijze invulling te geven aan een wettelijke bevoegdheid en verantwoordelijkheid.

Zich realiserend dat de Tweede Kamer haar eigen agenda bepaalt, hebben de leden van de vaste commissies die in de Eerste Kamer zijn belast met de behandeling van deze goedkeuringswet de Tweede Kamer via de fungerend voorzitter van vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verzocht om volgende voorstellen tot verlenging van de geldingsduur van de Twm covid-19 – zo mogelijk – zodanig voortvarend te behandelen en plenair af te doen, dat de Eerste Kamer het dan voorliggende voorstel van een goedkeuringswet op een eerder moment in behandeling kan nemen.

Voor een voortvarende behandeling zijn beide Kamers mede afhankelijk van de snelheid waarmee de regering vragen ter zake van een in behandeling zijnde goedkeuringswet beantwoordt. Gelet op de op 13 juli 2021 gedane toezegging (T03215) schriftelijke vragen over een goedkeuringswet binnen een paar dagen te beantwoorden, verzoeken deze leden u bij de beantwoording van vragen over een goedkeuringswet te handelen overeenkomstig uw toezegging.

De leden van de hierboven bedoelde commissies vertrouwen erop dat u begrip heeft voor dit verzoek.

M.M. de Boer Voorzitter van vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

M.A.M. Adriaansens Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage: Afschrift van de brief5 die op 10 november 2021 is verzonden aan de fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer


X Noot
1

Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35 899)

X Noot
3

De periode van 1 september 2021 tot en met 30 november 2021

X Noot
4

Besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 393)

X Noot
5

Gepubliceerde versie: Kamerstukken I, 2021–2022, 35 899, B

Naar boven