Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135850-XII nr. 2

Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 850 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

 • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

 • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

Vanwege de spoedeisende maatregelen zijn er vier incidentele suppletoire begrotingen naar de Tweede Kamer verzonden. Het betreft achtereenvolgens de lening aan Winair (op 15 januari), de verlenging beschikbaarheidsvergoeding OV t/m Q3 2021 (op 2 maart), de tegemoetkoming vuurwerkbranche (op 29 maart) en de verlenging beschikbaarheidsvergoeding OV t/m Q4 2021 (op 12 april). De behandeling in de Tweede Kamer heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) (Kamerstukken II, 2014–2015, 31 865, nr. 66) zijn in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2021 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van de budgettaire gevolgen van beleid. De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan onderstaande tabel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Dit houdt in dat financiële instrumenten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij deze beleidsmatig toch relevant zijn).

De ondergrens van < 1 miljoen euro geldt niet voor subsidies die < 1 miljoen euro en waarbij de begrotingswet -als wettelijke grondslag voor het betreffend subsidiebedrag gaat gelden op basis van artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder c, van de Awb. In die gevallen worden de afzonderlijke subsidiebedragen in de toelichting van het betreffend begrotingsartikel en optioneel in de tabel vermeld.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:

 • 1. In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2021 voor de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Eerste suppletoire begroting.

 • 2. In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen die leiden tot wijziging van de begroting 2021 (Kamerstukken II, 2020–2021, 35 570 XII, nr 1). Deze worden in deze paragraaf financieel en inhoudelijk toegelicht. Hiermee wordt de begroting op hoofdlijnen beschreven van dit wetsvoorstel.

 • 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3 beleidsartikelen en paragraaf 4 niet-beleidsartikelen) wordt inzicht gegeven in de mutaties op artikelonderdeelniveau die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.

 • 4. In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 5) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen

Extracomptabele tabel met overzicht coronamaatregelen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van corona-gerelateerde uitgaven die door IenW zijn genomen.

Tabel 2 Extracomptabele tabel coronamaatregelen (bedragen x € 1.000)

Artikelnummer

Naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen 2021

Bedrag uitgaven 2021

Bedrag ontvangsten 2021

Relevante Kamerstukken

14

CBR

28.500

28.500

0

29398, nr. 858

16

Beschikbaarheidsvergoeding

1.110.000

1.110.000

0

35748, nr. 1

16

Beschikbaarheidsvergoeding

370.000

370.000

0

35804, nr. 1

17

Winair

 

1.000

0

35705, nr. 1

19+22

Vuurwerkbranche

27.500

27.500

0

35781, nr. 1

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

17.984.749

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Loon- en prijsbijstelling tranche 2021

99

224.401

2) Eindejaarsmarge 2020

99

18.961

3) Middelen Klimaat, Urgenda en stikstof

14, 18, 21

44.500

4) Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

16

521.200

5) Kasschuif Infrastructuurfonds

26

768.000

6) Kasschuif Deltafonds

26

169.000

7) Bijdrage CBR

14

28.500

8) Overige mutaties

Div.

10.151

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

19.769.462

Toelichting

 • 1. Loon- en prijsbijstelling tranche 2021

  Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2021. Vanuit artikel 99 worden deze middelen herverdeeld over de IenW begrotingen Hoofdstuk XII, Infrastructuurfonds en Deltafonds.

 • 2. Eindejaarsmarge 2020

  Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2020 op artikel 99. Deze middelen worden bij de Ontwerpbegroting 2020 herverdeeld binnen HXII. Het gaat om € 25,1 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen HGIS-middelen.

 • 3. Middelen Klimaat, Urgenda en stikstof

  Diverse klimaat-, Urgenda- en stikstofmiddelen zijn in 2020 (voornamelijk) als gevolg van COVID-19 niet tot besteding en worden buiten de eindejaarsmarge om doorgeschoven naar 2021. Het gaat om € 14,0 miljoen aan Klimaatakkoordmiddelen en € 2,5 miljoen Urgendamiddelen op artikel 14, de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (stikstof; € 4,0 miljoen; artikel 18) en de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (€ 24,0 miljoen; artikel 21).

 • 4. Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

  In 2020 is € 521,2 miljoen niet tot betaling gekomen en wordt meegenomen naar 2021. Dit betreft het deel van de regeling waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan en achteraf nog verrekend en uitgekeerd wordt. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor de regeling.

 • 5. Kasschuif Infrastructuurfonds

  Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op het gewenste (beheersbare) niveau te krijgen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking.

 • 6. Kasschuif Deltafonds

  Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op het gewenste (beheersbare) niveau te krijgen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking.

 • 7. Bijdrage CBR

  Het kasbudget op artikel 14 wordt in 2021 met € 28,5 miljoen verhoogd ten laste van de generale middelen. Dit ten behoeve van de aanzuivering van het eigen vermogen van het CBR. De COVID-19 problematiek trekt een zware wissel op de exploitatie van het CBR. Naast de gevolgen voor de reserveringstermijnen heeft het tijdelijk stilleggen van de dienstverlening in 2020 en 2021 vanwege COVID-19 grote financiële gevolgen voor het CBR, waardoor de vermogenspositie is verslechterd (Kamerstukken II, 2020-2021, 29 398 nr. 858).

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

19.710

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Desaldering Stormpolderdijk

13

1.500

2) Ontvangsten BSV

20

1.000

3) Ontvangsten PBL

97

1.200

4) Overige mutaties

Div.

3.368

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

26.778

Toelichting

 • 1. Desaldering Stormpolderdijk

  Dit betreft een desaldering als gevolg van een geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein te Krimpen aan den IJssel door de provincie Zuid-Holland. Vanwege een vertraging van de bodemsanering zal de bijdrage niet in 2020 maar in 2021 worden overgeboekt naar IenW.

 • 2. Ontvangsten BSV

  In 2021 wordt € 1,0 miljoen van het Bureau Sanering Verkeerslawaai ( BSV) in het kader van de afwikkeling van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai. Het BSV voert deze regeling uit namens IenW. Uit de eindafrekening blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan de eerder verstrekte voorschotten.

 • 3. Ontvangsten PBL

  Het PBL verwacht extra opbrengsten uit opdrachten voor contractonderzoek waarvan een deel wordt gerealiseerd met de inzet van tijdelijk personeel.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art.11 (bedragen x € 1.000)

11 Integraal Waterbeleid

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

43.517

‒ 250

43.267

‒ 3.125

40.142

2.591

2.778

1.751

4.751

          

Uitgaven

62.065

‒ 250

61.815

‒ 2.853

58.962

2.591

2.778

1.751

4.751

Waarvan juridisch verplicht

89%

   

72%

    
          

1 Algemeen waterbeleid

40.382

0

40.382

‒ 337

40.045

3.091

3.128

2.101

2.101

Opdrachten

5.787

0

5.787

‒ 469

5.318

1.061

1.098

161

161

Opdrachten CORA (HGIS)

609

0

609

194

803

974

1.027

0

0

Overige Opdrachten

5.178

0

5.178

‒ 663

4.515

87

71

161

161

Subsidies

15.133

0

15.133

64

15.197

2.454

2.454

2.454

2.454

Partners voor Water 4 (HGIS)

13.602

0

13.602

0

13.602

0

0

0

0

Partners voor Water 5 (HGIS)

0

0

0

0

0

2.450

2.450

2.450

2.450

Blue Deal (HGIS)

1.400

0

1.400

0

1.400

0

0

0

0

Overige Subsidies

131

0

131

64

195

4

4

4

4

Bijdragen aan agentschappen

14.751

0

14.751

576

15.327

‒ 424

‒ 424

‒ 514

‒ 514

Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

386

0

386

1.000

1.386

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

14.365

0

14.365

‒ 424

13.941

‒ 424

‒ 424

‒ 514

‒ 514

Bijdragen aan medeoverheden

4.711

0

4.711

‒ 508

4.203

0

0

0

0

Bijdragen medeoverheden WKB

4.711

0

4.711

‒ 508

4.203

0

0

0

0

          

2 Waterveiligheid

3.348

0

3.348

‒ 255

3.093

‒ 420

‒ 350

‒ 350

‒ 350

Opdrachten

3.348

0

3.348

‒ 255

3.093

‒ 420

‒ 350

‒ 350

‒ 350

          

3 Grote oppervlaktewateren

1.665

0

1.665

0

1.665

0

0

0

0

Opdrachten

1.665

0

1.665

‒ 100

1.565

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

Overige opdrachten

1.665

0

1.665

‒ 100

1.565

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

Bijdragen medeoverheden

0

0

0

100

100

100

100

100

100

Overige Bijdragen medeoverheden

0

0

0

100

100

100

100

100

100

          

4 Waterkwaliteit

16.670

‒ 250

16.420

‒ 2.511

14.159

‒ 80

0

0

3.000

Opdrachten

14.525

‒ 250

14.275

‒ 2.581

11.944

‒ 80

0

0

3.000

Noordzee akkoord

9.962

0

9.962

‒ 3.000

6.962

0

0

0

3.000

Overige opdrachten

4.563

‒ 250

4.313

419

4.982

‒ 80

0

0

0

Subsidies

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Overige Subsidies

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.745

0

1.745

70

1.815

0

0

0

0

Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.745

0

1.745

70

1.815

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

434

434

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 3,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

1 Algemeen waterbeleid

Bijdragen aan agentschappen

De verhoging van de bijdragen aan agentschappen van € 0,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het MIRT Onderzoek Waterveiligheid (Deltafonds) naar het KNMI van € 1 miljoen voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,4 miljoen.

4 Waterkwaliteit

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van € 2,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een kasschuif ten behoeve van het Noordzee akkoord van € 3 miljoen naar aanleiding van vertraging in het uitvoeringsprogramma. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,4 miljoen.

3.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art.13 (bedragen x € 1.000)

13 Bodem en Ondergrond

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

132.326

0

132.326

‒ 65.109

67.217

‒ 4.673

10.188

11.187

10.314

          

Uitgaven

142.656

0

142.656

‒ 60.482

82.174

471

12.188

12.187

11.687

Waarvan juridisch verplicht

99%

   

58%

    
          

4 Ruimtegebruik bodem

140.696

0

140.696

‒ 60.482

80.214

471

12.188

12.187

11.687

Opdrachten

13.710

0

13.710

3.218

16.928

‒ 31

0

0

0

Bodem en STRONG

11.100

0

11.100

2.166

13.266

‒ 31

0

0

0

RWS Leefomgeving

2.610

0

2.610

1.052

3.662

0

0

0

0

Subsidies

23.194

0

23.194

‒ 7.563

15.631

500

3.386

3.385

2.885

Bedrijvenregeling

13.656

0

13.656

‒ 8.656

5.000

0

2.886

2.885

2.885

Subsidies Caribisch Nederland

9.538

0

9.538

1.093

10.631

500

500

500

0

Bijdragen aan agentschappen

3.736

0

3.736

2

3.738

2

2

2

2

Waarvan bijdragen aan agentschap RWS

3.736

0

3.736

2

3.738

2

2

2

2

Bijdragen aan medeoverheden

100.056

0

100.056

‒ 56.139

43.917

0

8.800

8.800

8.800

Meerjarenprogramma Bodem

100.056

0

100.056

‒ 56.283

43.773

0

8.800

8.800

8.800

Overige Bijdragen medeoverheden

0

0

0

144

144

0

0

0

0

          

5 Eenvoudig Beter

1.960

0

1.960

0

1.960

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.960

0

1.960

0

1.960

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.960

0

1.960

0

1.960

0

0

0

0

          

Ontvangsten

2.000

0

2.000

1.500

3.500

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 65,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

4. Ruimtegebruik Bodem

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 3,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door een aanpassing van de budgetten met € 2,2 miljoen op de meerjarenprogrammering Bodem. Door vertraging in de uitvoering van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk zal de bijdrage niet in 2020 maar in 2021 worden overgeboekt naar IenW. Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 1 miljoen door een budget overheveling binnen het artikel van Bodem en Strong en het Meerjarenprogramma Bodem naar RWS Leefomgeving onder behoud van het BOA protocol2021.

Subsidies

De laging van het subsidiebudget van € 7,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een kasschuif van € 8,7 miljoen ten behoeve van de bedrijvenregeling. De afgelopen jaren zat de uitputting op deze regeling rond de € 5 miljoen. Met deze kasschuif wordt het bedrag voor de bedrijvenregeling in 2021 in lijn gebracht met dit verwachte uitputtingsniveau. Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 1,1 miljoen door een budgetoverheveling vanuit het Deltafonds voor de financiering van de waterzuivering van Bonaire op Caribisch Nederland.

Bijdragen aan (mede)overheden

Per saldo valt het budget bijdragen aan (mede)overheden lager uit met circa € 56,1 miljoen. Deze verlaging wordt met name veroorzaakt door een kasschuif van per saldo € 26,4 miljoen voor het financieren van een nieuw bodemconvenant. Het voormalig bodemconvenant liep van 2016 tot 2020. Het nieuwe bodemconvenant zal in 2022 ingaan. Bovendien wordt deze verlaging veroorzaakt door een budgetoverheveling van € 16,8 miljoen naar de begroting van het ministerie van BZK ten behoeve van het Gemeentefonds voor de uitvoering van taken op grond van de Wet bodembescherming. Daarnaast wordt het budget verlaagd met € 10,1 miljoen door een overboeking naar het ministerie van BZK ten behoeve van het Provinciefonds voor de uitvoering van taken op grond van de Wet bodembescherming. Bovendien wordt het opdrachtenbudget verlaagd met € 2,7 miljoen door vertraging in de uitvoering van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van per saldo € 0,1 miljoen.

Ontvangsten

Dit betreft een desaldering als gevolg van een geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein te Krimpen aan den IJssel door de provincie Zuid-Holland. Vanwege een vertraging van de bodemsanering zal de bijdrage niet in 2020 maar in 2021 worden overgeboekt naar IenW.

3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art.14 (bedragen x € 1.000)

14 Wegen en Verkeersveiligheid

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

157.393

0

157.393

146.478

303.871

‒ 3.212

‒ 3.445

‒ 4.818

22.553

          

Uitgaven

153.789

0

153.789

54.897

208.686

‒ 3.704

15.050

11.259

8.700

Waarvan juridisch verplicht

75%

   

77%

    
          

1 Netwerk

11.996

0

11.996

11.806

23.802

6.982

‒ 241

‒ 241

0

Opdrachten

6.406

0

6.406

‒ 3.683

2.723

134

‒ 241

‒ 241

0

Wegverkeersbeleid

5.217

0

5.217

‒ 3.568

1.649

0

0

0

0

Overige Opdrachten

1.189

0

1.189

‒ 115

1.074

134

‒ 241

‒ 241

0

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan Agentschappen

5.590

0

5.590

235

5.825

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschap RWS

5.160

0

5.160

226

5.386

0

0

0

0

Overige bijdragen aan agentschappen

430

0

430

9

439

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

10.209

10.209

6.848

0

0

0

Bijdrage aan Caribisch Nederland

0

0

0

2.870

2.870

0

0

0

0

Regionale bijdrage MIRT

0

0

0

7.339

7.339

6.848

0

0

0

Overige bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

0

0

0

5.045

5.045

0

0

0

0

          

2 Veiligheid

19.051

0

19.051

29.794

48.845

0

0

0

0

Opdrachten

5.957

0

5.957

592

6.549

‒ 127

‒ 127

0

0

Verkeersveiligheid

5.957

0

5.957

592

6.549

‒ 127

‒ 127

0

0

Subsidies

9.438

0

9.438

318

9.756

97

97

0

0

Veiligheid Verkeer Nederland (VVN)

3.862

0

3.862

0

3.862

0

0

0

0

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

4.046

0

4.046

0

4.046

0

0

0

0

Overige subsidies

1.530

0

1.530

318

1.848

97

97

0

0

Bijdragen aan agentschappen

618

0

618

354

972

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschap RWS

618

0

618

354

972

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

30

30

30

30

0

0

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

3.038

0

3.038

28.500

31.538

0

0

0

0

Bijdrage aan CBR

3.038

0

3.038

28.500

31.538

0

0

0

0

          

3 Slimme en Duurzame Mobiliteit

122.742

0

122.742

13.297

136.039

‒ 10.686

15.291

11.500

8.700

Opdrachten

70.844

0

70.844

‒ 38.276

32.568

‒ 39.066

3.031

4.700

7.680

Beter Benutten

7.719

0

7.719

2.289

10.008

2.843

5.250

2.750

0

Duurzame Mobiliteit

12.307

0

12.307

8.078

20.385

‒ 80

‒ 25

‒ 25

‒ 20

Reservering Klimaatakkoord

50.481

0

50.481

‒ 48.639

1.842

‒ 41.820

‒ 2.185

1.975

7.700

Overige opdrachten

337

0

337

‒ 4

333

‒ 9

‒ 9

0

0

Subsidies

40.381

0

40.381

26.571

66.952

24.874

11.260

5.800

20

Duurzame Mobiliteit

11.250

0

11.250

15.386

26.636

14.474

7.760

3.600

0

Elektrisch vervoer

27.900

0

27.900

11.000

38.900

10.200

3.300

2.000

0

Overige subsidies

1.231

0

1.231

185

1.416

200

200

200

20

Bijdragen aan Agentschappen

4.511

0

4.511

10.055

14.566

0

0

0

0

Bijdrage aan Agentschap RWS

1.686

0

1.686

1.308

2.994

0

0

0

0

Bijdrage aan Agentschap Nea

2.489

0

2.489

0

2.489

0

0

0

0

Bijdrage aan Agentschap RVO

336

0

336

8.747

9.083

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

6.806

0

6.806

14.523

21.329

3.506

1.000

1.000

1.000

Duurzame Mobiliteit

6.806

0

6.806

0

6.806

0

0

0

0

Mobiliteit en Gebieden

0

0

0

14.523

14.523

3.506

1.000

1.000

1.000

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

200

0

200

0

200

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

424

424

0

0

0

0

          

Ontvangsten

6.782

0

6.782

0

6.782

0

0

0

0

Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen art. 14 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

157.393

0

157.393

146.478

303.871

‒ 3.212

‒ 3.445

‒ 4.818

22.553

waarvan garantieverplichtingen

   

106.600

106.600

    

waarvan overige verplichtingen

157.393

0

157.393

39.878

197.271

‒ 3.212

‒ 3.445

‒ 4.818

22.553

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget (€ 146,5 miljoen) op dit artikel wordt met name veroorzaakt door een aantal garantieverplichtingen die op dit artikel zijn aangegaan. Deze worden conform begrotingsvoorschriften alleen aan de verplichtingenzijde opgenomen (€ 106,6 miljoen):

 • Er zijn garantieverplichtingen aangegaan voor nog af te sluiten leningen ten behoeve van de verplaatsing van het Testcentrum Lelystad (TCL) van de Dienst Wegverkeer (RDW) (€ 96,6 miljoen). De verplaatsing is enerzijds noodzakelijk om de dienstverlening van de RDW voort te kunnen zetten, anderzijds om de opening van Lelystad Airport mogelijk te maken. Daarnaast zal de RDW vanaf eind 2021 leningen afsluiten bij het ministerie van Financiën via de leenfaciliteit onder het schatkistbankieren om investeringen voor de verplaatsing te financieren. De leningen betreffen € 21,0 miljoen voor de aankoop van grond en € 37,8 miljoen voor investeringen in testfaciliteiten. Middels een garantstellingovereenkomst met het ministerie van Financiën staat het ministerie van IenW hiervoor garant conform de CW2016. Tevens garandeert IenW aan de RDW een minimale verkoopopbrengst (€ 37,8 miljoen) van het huidige TCL-terrein.

 • Een garantstelling aan de RDW voor de verlenging van het rekening-courantkrediet (€ 10,0 miljoen).

Aanvullend zijn Klimaatakkoordmiddelen die in 2020 zijn begroot, niet volledig benut wegens COVID-19 problematiek. Deze middelen zijn doorgeschoven naar 2021 (zie verdere toelichting in de 2e suppletoire begroting 2020) (€ 8 miljoen). Daarnaast is het verplichtingenbudget verhoogd in verband met de aanzuivering van het eigen vermogen van het CBR (zie toelichting hieronder onder 2 Veiligheid) (€ 28,5 miljoen). Tot slot hebben er op andere bijdragen diverse kleinere verplichtingenmutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verhoging van € 3,4 miljoen.

Uitgaven

1 Netwerk

Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 3,7 miljoen verlaagd. Dit komt met name door een herverdeling binnen Wegen en Verkeersveiligheid op de Beleidsondersteuning en -advies (BOA) budgetten om de bedragen in lijn te brengen met het afgesloten protocol 2021 (€ 1,9 miljoen). Daarnaast komt dit door de overboeking van resterende middelen voor Duurzame Mobiliteit van artikelonderdeel 14.01 naar 14.03 (€ 1,8 miljoen).

Bijdragen aan medeoverheden

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 10,2 miljoen verhoogd. Dit komt onder andere door een bijzondere uitkering aan Bonaire: in de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van ten hoogste € 2,87 miljoen aan uitkeringsverplichting voor het jaar 2021 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op een bijzondere uitkering van $ 3,5 miljoen voor het continueren van wegenproject aan het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde bijzondere uitkering als bedoeld in artikel 92, tweede lid, onder c, van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Verder wordt voor de realisatie van activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz € 7,3 miljoen overgeboekt vanuit het Infrastructuurfonds. Dit wordt via een incidentele beschikking aan de provincie Noord-Brabant overgemaakt.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Het kasbudget op dit financiële instrument is met € 5,0 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van een bijdrage aan de RDW voor het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (€ 5,0 miljoen).

2 Veiligheid

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 28,5 miljoen verhoogd ten laste van de generale middelen. Dit ten behoeve van de aanzuivering van het eigen vermogen van het CBR. De COVID-19 problematiek trekt een zware wissel op de exploitatie van het CBR. Naast de gevolgen voor de reserveringstermijnen heeft het tijdelijk stilleggen van de dienstverlening in 2020 en 2021 vanwege COVID-19 grote financiële gevolgen voor het CBR, waardoor de vermogenspositie is verslechterd (Kamerstukken II, 2020-2021, 29 398 nr. 858).

3 Slimme en Duurzame Mobiliteit

Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 38,3 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

 • Een overboeking naar 14.03.02 vanuit dit artikelonderdeel voor de subsidieregeling Bestel en Vracht (€ 16,5 miljoen). Op grond van de regeling kan subsidie worden verstrekt aan ondernemingen en non-profitinstellingen voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s. De regeling is 15 maart 2021 van start gegaan.

 • Overboekingen naar 14.03.02 vanuit dit artikelonderdeel voor de subsidie Demonstratie Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport (DKTI 3) ten behoeve van de cofinanciering van Energie en Omgeving en Proeftuinen (€ 8,8 miljoen), en voor een uitbreiding van de regeling met een nieuwe categorie genaamd 'Learning by Using', zodat ondernemers ervaring kunnen opdoen met de techniek en het gebruik in de praktijk. Met deze subsidie kunnen bedrijven investeren in kleinschalige projecten met Zero Emissie voertuigen (€ 3,4 miljoen).

 • Een kasschuif vanuit 2021 naar latere jaren om de klimaatakkoordmiddelen beter aan te laten sluiten op de planning van de bestedingsplannen (€ 9,5 miljoen).

 • Tot slot hebben diverse kleine mutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verlaging van € 0,1 miljoen.

Subsidies

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 26,6 miljoen verhoogd.

 • Dit komt met name door een overboeking (€ 16,5 miljoen) vanuit artikel 14.03.01 naar dit artikelonderdeel voor subsidieregeling Bestel en Vracht, zoals hierboven toegelicht bij opdrachten.

 • Het subsidiebudget is verder verhoogd door overboekingen vanuit artikel 14.03.01 naar dit artikelonderdeel voor de subsidie DKTI-3, zoals hierboven toegelicht (totaal € 12,2 miljoen).

 • Daarnaast zijn de Klimaatakkoordmiddelen die in 2020 zijn begroot voor de Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP), niet volledig benut. Dit werd met name veroorzaakt door een hoger aantal aanvragen met een private lease-karakter dan voorzien. Deze aanvragen kennen een ander betaalritme (verspreid over vier jaar) dan particuliere aanvragen (eenmalig bij de aanschaf). De niet benutte middelen uit het jaar 2020 zijn doorgeschoven naar 2021 (€ 4,5 miljoen).

 • Naar verwachting zal het (hoger dan eerder ingeschatte) percentage lease-aanvragen de komende jaren niet veel veranderen. Daarom zijn de middelen voor de SEPP uit 2021 doorgeschoven naar latere jaren. Op deze manier komt het kasritme meer in lijn met de nieuwe subsidieprognose van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (€ 10,0 miljoen).

 • Verder is er een tweede tender opengesteld aan LNG (vloeibaar aardgas) tankstations. Hiervoor is budget overgeboekt vanuit artikel 20 op het Infrastructuurfonds (€ 2,7 miljoen).

 • Ten slotte hebben er op andere bijdragen diverse kleine mutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verhoging van € 0,7 miljoen.

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 200.000 aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2021 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor ondersteunende activiteiten t.b.v. verduurzamen van zakelijke mobiliteit van werkgevers aan de Coalitie Anders Reizen. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Bijdragen aan agentschappen

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 10,1 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toename van uitvoeringskosten van RVO ten behoeve van de subsidieregelingen voor elektrisch vervoer (€ 7,0 miljoen). Het RVO-budget is verder ook aangevuld voor verschillende andere opdrachten (€ 1,6 miljoen). Ten slotte hebben er op andere bijdragen diverse kleine mutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verhoging van € 1,5 miljoen.

Bijdragen aan medeoverheden

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 14,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name door overboekingen vanuit het infrastructuurfonds ten behoeve van de bijdragen volgend uit de regelingen Mobility as a Service, pakket Zeeland (zie vermelding hieronder), gemaakte BO MIRT afspraken, GoedopWeg, en afrekeningen in het kader van 1e tranche Beter Benutten. De bijdragen worden via specifieke uitkeringen aan de regionale partijen overgemaakt (in totaal € 14,5 miljoen).

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 5 miljoen aan verplichtingen voor het jaar 2021 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een uitkering voor Living Labs Smart Mobility aan de provincie Zeeland. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde verlening van een specifieke uitkering betaling(en) als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Financiële-Verhoudingswet jo. artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

3.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (bedragen x € 1.000)

16 Openbaar Vervoer en Spoor

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

29.606

1.480.000

1.509.606

287.313

1.796.919

8.121

5.852

161

1.188

          

Uitgaven

28.309

1.480.000

1.508.309

531.060

2.039.369

7.925

5.999

888

938

Waarvan juridisch verplicht

93%

   

13%

    
          

16.01 OV en Spoor

28.309

0

28.309

10.322

38.631

7.925

5.999

888

938

Opdrachten

5.426

0

5.426

1.747

7.173

911

1.023

323

473

OV & Stations

1.426

0

1.426

384

1.810

178

215

215

‒ 1.431

ACM

1.550

0

1.550

185

1.735

185

185

185

1.831

Aansturing NS en ProRail

228

0

228

1.185

1.413

566

623

‒ 77

73

Overige opdrachten

2.222

0

2.222

‒ 7

2.215

‒ 18

0

0

0

Subsidies

19.483

0

19.483

3.791

23.274

1.691

1.464

0

0

3e spoor Duitsland

2.938

0

2.938

‒ 270

2.668

‒ 362

497

0

0

Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

15.161

0

15.161

395

15.556

362

‒ 497

0

0

NS IC Dordrecht-Breda

0

0

0

1.460

1.460

0

0

0

0

Overige subsidies

1.384

0

1.384

2.206

3.590

1.691

1.464

0

0

Bijdrage aan agentschappen

869

0

869

0

869

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan KNMI

46

0

46

0

46

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan ILT

823

0

823

0

823

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

2.429

0

2.429

4.784

7.213

5.323

3.512

565

465

CLU Betuwe en HSL

2.429

0

2.429

470

2.899

565

565

565

465

Bijdrage medeoverheden OVS

0

0

0

4.314

4.314

4.758

2.947

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

102

0

102

0

102

0

0

0

0

Overige bijdragen aan (inter)nationale organisaties

102

0

102

0

102

0

0

0

0

          

16.02 Maatregelenpakket OVS

0

1.480.000

1.480.000

520.738

2.000.738

0

0

0

0

Subsidies

0

1.480.000

1.480.000

520.738

2.000.738

0

0

0

0

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

0

1.480.000

1.480.000

520.738

2.000.738

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          
Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 287,3 miljoen is voornamelijk het gevolg van het doorschuiven van niet gerealiseerde verplichtingen in 2020 (€ 270,5 miljoen) en een ADR-correctie van € 8,9 miljoen in 2020. Daarnaast zijn er voor € 10,2 miljoen verplichtingen aangegaan ten behoeve van diverse projecten. Deze verplichtingen worden toegelicht onder de uitgaven op 16.01.

Uitgaven

1 OV en Spoor

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 1,7 miljoen is voornamelijk het gevolg van een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII ten behoeve van uitgaven van het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid/A16/A4 en uitgaven aan nog resterende onderzoeken en evaluaties (€ 1,7 miljoen).

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget met € 3,8 miljoen is voornamelijk het gevolg van overboekingen tussen het Infrastructuurfonds en Hoofdstuk XII ten behoeve van de NS Intercity (IC) Dordrecht-Breda (€ 1,5 miljoen) en het exploitatietekort op de nachttrein Wenen-Amsterdam (€ 2,2 miljoen).

Bijdrage aan medeoverheden

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 4,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII ten behoeve van een specifieke uitkering aan de provincie Groningen inzake Wunderline. De specifieke uitkering is volledig vastgelegd in 2020 en wordt tot en met 2024 uitbetaald voor een totaalbedrag van € 13,7 miljoen euro waarvan € 4,3 miljoen in 2021 wordt uitbetaald. Daarnaast is € 0,5 miljoen overgeboekt vanuit het opdrachtenbudget naar dit artikelonderdeel ten behoeve van betalingen van het schadeschap HSL-Zuid/A16/A4.

2 Maatregelenpakket OV-sector

Subsidies

Het subsidiepakket voor de Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector is met € 520,7 miljoen verhoogd. Dit is voornamelijk het gevolg van een bedrag van € 521,2 miljoen dat niet tot betaling is gekomen in 2020 en via een plafondcorrectie is doorgeschoven naar 2021. Dit betreft het deel van de regeling waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan en achteraf nog verrekend en uitgekeerd wordt. Daarnaast is € 0,5 miljoen overgeheveld vanuit het subsidiepakket Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector naar het opdrachtenbudget artikel 16 en apparaatbudget voor externe inhuur.

3.5 Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art.17 (bedragen x € 1.000)

17 Luchtvaart

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

24.515

0

24.515

127.507

152.022

‒ 681

‒ 275

‒ 27

‒ 27

          

Uitgaven

27.081

1.000

28.081

1.081

29.162

‒ 1.941

‒ 275

‒ 27

‒ 27

Waarvan juridisch verplicht

72%

   

61%

    
          

1 Luchtvaart

27.081

1.000

28.081

1.081

29.162

‒ 1.941

‒ 275

‒ 27

‒ 27

Opdrachten

12.302

‒ 1.700

10.602

2.863

13.465

‒ 198

‒ 486

‒ 238

‒ 191

Opdrachten GIS

1.178

0

1.178

‒ 332

846

‒ 432

‒ 432

‒ 432

0

Caribisch Nederland

457

0

457

733

1.190

133

‒ 7

‒ 7

‒ 7

Overige Opdrachten

10.667

‒ 1.700

8.967

2.462

11.429

101

‒ 47

201

‒ 184

Subsidies

6.723

0

6.723

‒ 1.084

5.639

‒ 3

111

111

64

Subsidies klimaatbeleid

3.300

0

3.300

‒ 1.000

2.300

‒ 114

0

0

0

Subsidie tarieven Bonaire

425

0

425

0

425

0

0

0

0

Subsidie omploegen graan

1.835

0

1.835

‒ 200

1.635

0

0

0

0

Overige subsidies

1.163

0

1.163

116

1.279

111

111

111

64

Bijdrage aan agentschappen

6.477

0

6.477

‒ 766

5.711

‒ 140

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

14

0

14

0

14

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

460

0

460

‒ 75

385

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS tbv Caribisch Nederland

6.003

0

6.003

‒ 740

5.263

‒ 140

0

0

0

Overige bijdrage aan agentschappen

0

0

0

49

49

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.479

0

1.479

0

1.479

0

0

0

0

Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization

1.311

0

1.311

0

1.311

0

0

0

0

Waarvan overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

168

0

168

0

168

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

100

0

100

68

168

100

100

100

100

Leningen

0

2.700

2.700

0

2.700

‒ 1.700

0

0

0

Ontvangsten

1.280

0

1.280

577

1.857

2.879

0

0

0

Tabel 11 Uitsplitsing verplichtingen art.17 (bedragen x € 1.000)

17 Luchtvaart

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

24.515

0

24.515

127.507

152.022

‒ 681

‒ 275

‒ 27

‒ 27

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

127.900

127.900

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

24.515

0

24.515

‒ 393

24.122

‒ 681

‒ 275

‒ 27

‒ 27

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 127,5 miljoen is met name het gevolg van het aangaan van garantieverplichtingen.

Er zijn meerdere garantieverplichtingen aangegaan:

 • Door het beperkte verkeersvolume in 2021 komt de financiering van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verder onder druk te staan. Deze wordt grotendeels betaald uit de heffingen die de luchtvaartmaatschappijen betalen die het Nederlandse luchtruim gebruiken. Door het nog altijd beduidend lagere

  aantal vluchten als gevolg van Corona ontstaat een liquiditeitsprobleem bij LVNL. Hiervoor is een verdere verhoging van het rekening courant krediet met € 110 miljoen nodig (van € 165 miljoen naar € 275 miljoen) om dit jaar de liquiditeit te waarborgen. Met dit rekening courant krediet worden ook de Nederlandse contributies aan EUROCONTROL en het Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) voor 2021 gegarandeerd. IenW stelt zich garant. Dit is op 15 februari 2021 aan de Tweede Kamer gemeld (Tweede Kamerstukken II 2021-2022, 31936, nr. 842).

 • Hiernaast staat IenW garant voor een tweetal leningen (€ 10,2 en € 7,7) miljoen voor noodzakelijke investeringen in de infrastructuur waarmee efficiëntere capaciteitsbenutting wordt geborgd.

Overige kleinere verplichtingenmutaties die samenhangen met mutaties op het uitgavenbudget verklaren het resterende verschil (€ -0,4 miljoen).

Uitgaven

1 Luchtvaart

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 2,9 miljoen is met name het gevolg van:

 • Een overboeking van het leningenbudget naar het opdrachtenbudget. Dit voorjaar is een hypothecaire lening aan Winair verstrekt. Zoals aangekondigd in een brief aan de Staten-Generaal op 31 december 2020 (Kamerstukken II, 2020-2021, 31936 nr. 830) wordt met het verstrekken van deze lening de interinsulaire connectiviteit op de korte termijn gewaarborgd (€ 2,7 miljoen). Deze lening is deels (€ 1,7 miljoen) tijdelijk gefinancieerd uit het opdrachtenbudget. Het opdrachtenbudget voor 2021 wordt bij de voorjaarsnota aangevuld met de geraamde ontvangsten voor de lening in 2022. Hiermee kunnen in 2021 de geraamde opdrachten verstrekt worden.

 • Een overboeking van het subidiebudget voor aanbestedingsopdrachten met betrekking tot klimaat en het actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (€ 0,5 miljoen).

 • Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil (€ 0,7 miljoen).

Subsidies

De verlaging van het subsidiebudget met € 1,1 miljoen is met name het gevolg van:

 • Overboekingen naar het opdrachtenbudget voor aanbestedingsopdrachten met betrekking tot klimaat en het actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (- € 0,5 miljoen). Voor dit actieprogramma wordt ook € 0,5 miljoen overgeboekt naar artikel 14 op deze begroting.

 • Een overboeking van overige opdrachten naar overige subsidies (€ 70.000). IenW stelt in 2021 een subsidie van maximaal € 70.000 beschikbaar aan het LEO. Het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) is een breed overlegplatform dat is opgericht voor onbepaalde tijd met als doel onder andere het zoeken naar kansrijke verbindingen tussen de luchthaven Eindhoven en haar omgeving en het samen overbruggen van eventuele tegenstellingen. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

 • Ook vindt er een overboeking (€ 50.000) plaats van overige opdrachten naar overige subsidies ten behoeve van de subsidie aan de stichting Advisering Bewonersvertegenwoordigers Regionale Luchthavens (Stichting ABReL). De stichting ABReL ondersteunt de bewonersvertegenwoordigers bij het adequaat en professioneel invullen hun werkzaamheden. Deze subsidie heeft tot doel de professionalisering van de inbreng van bewonersvertegenwoordigers in het debat rond regionale luchthavens. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

3.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid art.18 (bedragen x € 1.000)

18 Scheepvaart en Havens

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

20.187

0

20.187

15.526

35.713

3.795

955

‒ 885

17

          

Uitgaven

21.087

0

21.087

22.303

43.390

10.515

7.515

‒ 885

17

Waarvan juridisch verplicht

92%

   

40%

    
          

1 Scheepvaart en havens

21.087

0

21.087

22.303

43.390

10.515

7.515

‒ 885

17

Opdrachten

6.070

0

6.070

12.335

18.405

4.418

6.418

‒ 982

‒ 80

Caribisch Nederland

100

0

100

0

100

0

0

0

0

Topsector logistiek

425

0

425

7.112

7.537

6.400

6.400

0

0

Overige Opdrachten

5.545

0

5.545

5.223

10.768

‒ 1.982

18

‒ 982

‒ 80

Subsidies

12.000

0

12.000

9.580

21.580

6.080

1.080

80

80

Verduurzaming binnenvaart

12.000

0

12.000

5.500

17.500

6.000

1.000

0

0

Stimulering elektrisch varen

0

0

0

4.000

4.000

0

0

0

0

Overige subsidies

0

0

0

80

80

80

80

80

80

Bijdrage aan agentschappen

1.454

 

1.454

371

1.825

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.454

0

1.454

‒ 96

1.358

0

0

0

0

Overige bijdragen aan agentschappen

0

0

0

467

467

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

 

0

0

0

0

0

Waarvan bijdrage Caribisch Nederland

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Waarvan overige bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.563

0

1.563

17

1.580

17

17

17

17

Waarvan bijdrage aan CCR/IMO (HGIS)

1.064

0

1.064

17

1.081

17

17

17

17

Waarvan overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

499

0

499

0

499

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

967

967

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 15,5 miljoen is met name het gevolg van vier overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds voor stimulering modal shift van weg naar water (€ 4,0 miljoen), voor opdrachten Topsector Logistiek (€ 0,7 miljoen), voor uitvoering van de Digitale Transport strategie (€ 0,9 miljoen) en voor de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 4,9 miljoen). Daarnaast is door vertraging van de subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren (€ 1,0 miljoen) en door vertraging van de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 4,0 miljoen) budget meegenomen van 2020 naar 2021.

Uitgaven

1 Scheepvaart en havens

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 12,3 miljoen is met name het gevolg van drie overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds voor stimulering modal shift van weg naar water (€ 4,0 miljoen), voor opdrachten Topsector Logistiek (€ 7,1 miljoen) en voor uitvoering van de Digitale Transport strategie (€ 0,9 miljoen). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil (€ 0,3 miljoen).

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget met € 9,6 miljoen is het gevolg van een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds voor de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 4,9 miljoen), een overboeking van het instrument opdrachten voor de subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren (€ 1,0 miljoen) en een overboeking van het instrument opdrachten voor een bedrag van € 0,4 miljoen aan incidentele subsidieverplichtingen voor de periode 2021 t/m 2025. Dit bedrag heeft betrekking op de verlening van een subsidie voor de voortzetting van de Basisvisierecreatietoervaartnet (BRTN) aan Stichting Waterrecreatie Nederland. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht. Daarnaast is door vertraging van de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 4,0 miljoen) buiten de eindejaarsmarge om meegenomen naar 2021. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil (-€ 0,7 miljoen).

3.7 Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid art.19 (bedragen x € 1.000)

19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

45.279

543

45.822

17.916

63.738

‒ 4.224

1.481

981

481

          

Uitgaven

46.205

543

46.748

20.657

67.405

‒ 4.223

1.482

982

482

Waarvan juridisch verplicht

96%

   

81%

    
          

2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking

46.205

543

46.748

20.657

67.405

‒ 4.223

1.482

982

482

Opdrachten

5.870

0

5.870

6.445

12.315

‒ 5.723

‒ 18

‒ 18

‒ 18

Waarvan uitvoering HGIS

1.083

0

1.083

930

2.013

0

0

0

0

Waarvan uitvoering niet-HGIS

1.818

0

1.818

3.342

5.160

‒ 23

‒ 18

‒ 18

‒ 18

Waarvan DGMI brede projecten

947

0

947

220

1.167

‒ 1.400

0

0

0

Waarvan DGMI Alg. Opdrachten

2.022

0

2.022

1.858

3.880

‒ 4.300

0

0

0

Waarvan overige opdrachten

0

0

0

95

95

0

0

0

0

Subsidies

251

0

251

0

251

0

0

0

0

Interreg

245

0

245

0

245

0

0

0

0

Overige subsidies

6

0

6

0

6

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

35.615

543

36.158

14.242

50.400

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan RIVM

24.104

0

24.104

6.694

30.798

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan RIVM (programma)

3.992

0

3.992

3.078

7.070

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan RVO

7.264

543

7.807

2.000

9.807

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan RVO (programma)

113

0

113

2.214

2.327

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan RWS

142

0

142

256

398

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

2.469

0

2.469

320

2.789

0

0

0

0

Bijdragen HGIS

2.469

0

2.469

320

2.789

0

0

0

0

Bekostiging

2.000

0

2.000

‒ 350

1.650

1.500

1.500

1.000

500

Bekostiging Global Center on Adaptation

2.000

0

2.000

‒ 350

1.650

1.500

1.500

1.000

500

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 19 is per saldo met € 17,9 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

 • Er is € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit diverse artikelen naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM. De opdrachten aan het RIVM worden verantwoord op artikel 19.

 • Er is € 4,2 miljoen overgeboekt vanuit diverse artikelen naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan de RVO. De opdrachten aan de RVO worden verantwoord op artikel 19.

 • Het budget wordt opgehoogd met een bedrag van € 5,7 miljoen door een kasschuif van 2022 naar 2021 voor de financiering van het virtuele World Circular Economy Forum (WCEF+). Abusievelijk is de budgettaire verwerking van de benodigde kasschuif tweemaal uitgevoerd en zal deze bij ontwerpbegroting 2022 gecorrigeerd worden door een terugboeking van € 2,9 miljoen naar 2022.

 • Er heeft een verplichtingenschuif van 2021 naar 2020 op artikel 19 plaatsgevonden van € 2,0 miljoen ten behoeve van de bekostiging van het Global Centre on Adaptation (GCA) over de periode 2020-2021. Daarnaast hebben er twee verplichtingenschuiven van 2021 naar 2020 op artikel 19 plaatsgevonden ter waarde van € 0,7 miljoen om de bijdrage aan het United Nations Environment Program (UNEP) over 2020 toe te kennen en om de bijdrage aan de Dutch Cycling Embassy vast te kunnen leggen.

 • Het verplichtingenbudget is met € 0,9 miljoen toegenomen ten behoeve van de financiering van de vervolgactiviteiten na de Climate Adaptation Summit (CAS) van januari 2021. Nederland blijft ook na de Climate Adaptation Summit het Water en Infra Action Tracks coördineren en wil hiervoor een Coalition on Adaptation initiëren om met gecommitteerde landen concrete uitvoering van activiteiten te versnellen en best practices op te schalen.

Uitgaven

2 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

Opdrachten

Per saldo is het opdrachtenbudget met € 6,4 miljoen toegenomen. Dit komt met name door:

 • Het budget wordt opgehoogd met een bedrag van € 5,7 miljoen door een kasschuif van 2022 naar 2021 voor de financiering van het virtuele World Circular Economy Forum (WCEF+). Abusievelijk is de budgettaire verwerking van de benodigde kasschuif tweemaal uitgevoerd en zal deze bij ontwerpbegroting 2022 gecorrigeerd worden door een terugboeking van € 2,9 miljoen naar 2022.

 • Een herschikking van € 0,9 miljoen binnen de HGIS middelen op artikel 19 ten behoeve van de financiering van de Climate Adaptation Summit (CAS). Het gaat hier om de doorwerking van de bij Najaarsnota 2020 uitgevoerde herschikking.

 • Daarnaast is € 0,3 miljoen overgeboekt naar het financieel instrument Bijdrage aan agentschappen ten behoeve van de opdrachtverstrekking aan RWS.

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het budget voor bijdragen aan agentschappen met € 14,2 miljoen opgehoogd. Er is € 13,9 miljoen overgeheveld vanuit diverse artikelen naar artikel 19 ten behoeve van de opdrachtverlening aan de RVO en het RIVM. Daarnaast heeft een herschikking binnen artikel 19 plaatsgevonden ten behoeve van opdrachtverlening aan RWS à € 0,3 miljoen (zie opdrachten).

3.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid art.20 (bedragen x € 1.000)

20 Lucht en Geluid

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

24.491

0

24.491

10.463

34.954

252

262

260

260

          

Uitgaven

27.254

0

27.254

4.326

31.580

220

262

260

260

Waarvan juridisch verplicht

99,0%

   

100%

    
          

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

27.254

0

27.254

4.326

31.580

220

262

260

260

Opdrachten

3.175

0

3.175

4.226

7.401

327

360

360

370

Uitvoering geluidsanering

3.171

0

3.171

1.705

4.876

‒ 2

0

0

0

Uitvoering luchtsanering

4

0

4

1.910

1.914

329

360

360

370

Waarvan overige opdrachten

0

0

0

611

611

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.580

0

1.580

884

2.464

10

10

10

0

Waarvan bijdrage aan RWS

1.580

0

1.580

874

2.454

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan overige agentschappen

0

0

0

10

10

10

10

10

0

Bijdragen aan medeoverheden

22.042

0

22.042

‒ 784

21.258

‒ 117

‒ 108

‒ 110

‒ 110

Uitvoering Geluidsanering

22.042

0

22.042

‒ 5.784

16.258

‒ 117

‒ 108

‒ 110

‒ 110

Programma NSL en SLA

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

Bekostiging

457

0

457

0

457

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Per saldo is het verplichtingenbudget op artikel 20 met € 10,5 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

 • Vanuit artikel 20 van het Infrastructuurfonds is € 18,2 miljoen overgeboekt naar artikel 20 ten behoeve van de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA).

 • Een overboeking van € 5,9 miljoen vanuit artikel 20 naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM op het terrein van lucht en geluid. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19.

 • Een desaldering van het budget op artikel 20 met € 1 miljoen aan ontvangsten van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) in het kader van de afwikkeling die in 2021 heeft plaatsgevonden van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai. Zie nadere toelichting onder opdrachten.

 • Een verplichtingenschuif van € 1,5 miljoen van 2021 naar 2020 op artikel 20 ten behoeve van de vastlegging van subsidietoekenningen inzake het programma Uitvoering Geluidsanering. Met het oog op de invoering van de Omgevingswet waren er meer aanvragen ontvangen dan voorzien voor nieuwe saneringsprojecten in 2020.

 • Daarnaast hebben er verschillende kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget per saldo met € 1,3 miljoen is verlaagd.

Uitgaven

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2021 met € 4,2 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

 • Er heeft een overboeking van artikel 20 van het Infrastructuurfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII van € 5,5 miljoen plaatsgevonden ten behoeve van de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA) in 2021.

 • Er is € 5,9 miljoen overgeboekt vanuit artikel 20 naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM op het terrein van lucht en geluid.

 • Er heeft een herschikking van de budgetten op artikel 20 plaatsgevonden van € 4,3 miljoen ten behoeve van de opdrachtverstrekking aan het RIVM. Het gaat om opdrachten in het kader van de Uitvoering Geluidsanering en de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVgg). Het opdrachtenbudget is met € 4,3 miljoen opgehoogd.

 • Het opdrachtenbudget is met € 1,0 miljoen opgehoogd in verband met de verwachte ontvangsten van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) in het kader van de afwikkeling die in 2021 heeft plaatsgevonden van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai. Het BSV voert deze regeling uit namens IenW. Uit de eindafrekening blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan de eerder verstrekte voorschotten.

 • Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,7 miljoen waarmee het opdrachtenbudget is afgenomen.

Ontvangsten

Per saldo zijn de ontvangsten op artikel 20 met € 1,0 miljoen toegenomen. Zoals toegelicht onder Opdrachten gaat het om de verwachte ontvangsten van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) in het kader van de afwikkeling van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai.

3.9 Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid art.21 (bedragen x € 1.000)

21 Duurzaamheid

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

50.501

0

50.501

‒ 8.552

41.949

3.088

430

411

399

          

Uitgaven

50.982

0

50.982

10.585

61.567

3.428

450

430

399

Waarvan juridisch verplicht

91,0%

   

85%

    
          

4 Duurzaamheidsinstrumentarium

1.251

0

1.251

‒ 655

596

0

0

0

0

Opdrachten

1.251

0

1.251

‒ 655

596

0

0

0

0

          

5 Duurzame productieketens

39.300

0

39.300

21.239

60.539

3.428

450

430

399

Opdrachten

20.775

0

20.775

‒ 2.886

17.889

372

450

430

399

Waarvan uitvoering duurzame productieketens

18.949

0

18.949

‒ 6.208

12.741

741

820

800

769

Waarvan EPK bijdrage RWS

738

0

738

3.029

3.767

0

0

0

0

Waarvan overige opdrachten

1.088

0

1.088

293

1.381

‒ 369

‒ 370

‒ 370

‒ 370

Subsidies

9.799

0

9.799

21.835

31.634

3.056

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

7.497

0

7.497

1.690

9.187

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan RWS

7.497

0

7.497

1.690

9.187

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

778

0

778

600

1.378

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

778

0

778

600

1.378

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO en RWT

451

0

451

0

451

0

0

0

0

          

6 Natuurlijk kapitaal

10.431

0

10.431

‒ 9.999

432

0

0

0

0

Opdrachten

10.431

0

10.431

‒ 9.999

432

0

0

0

0

Waarvan uitvoering natuurlijk kapitaal

9.814

0

9.814

‒ 9.820

‒ 6

0

0

0

0

Waarvan overige opdrachten

617

0

617

‒ 179

438

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 21 is per saldo met € 8,6 miljoen afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

 • Er is € 7,5 miljoen vanuit artikel 21 naar het Infrastructuurfonds gegaan ten behoeve van de opdracht die aan RWS is gegeven in het kader van de uitvoering van het 'Urgenda II-pakket'. Zie toelichting onder uitgaven.

 • Er is sprake van lagere uitgaven à € 4,4 miljoen door de RVO voor werkzaamheden op het terrein van subsidies Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI). De niet bestede middelen schuiven door vanuit 2020 naar 2021. De omvang van de verplichtingen wijkt af van de omvang van de kasschuif omdat de verplichting grotendeels in 2019 is aangegaan en de uitfinanciering over meerdere jaren wordt uitgespreid.

 • Door doorloop van uitgaven in de DEI-subsidieregeling in het kader van Urgenda wordt een deel van de middelen à € 2,9 miljoen naar 2022 geschoven.

 • Er is € 4,2 miljoen overgeboekt vanuit artikel 21 naar diverse artikelen, waarvan € 3,1 miljoen is overgeboekt naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan de RVO. De opdracht aan de RVO wordt verantwoord op artikel 19.

 • Er is € 3,2 miljoen overgeboekt vanuit diverse artikelen naar artikel 21. € 1,9 miljoen daarvan is een overboeking vanuit artikel 22 in het kader van de opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN. De opdracht aan het NNI wordt verantwoord op artikel 21. Het gaat om een opdracht aan de NNI voor normontwikkeling op het terrein van Transportleidingen, Pyrotechnische voorwerpen en de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

 • Er is € 2,0 miljoen vanuit artikel 21 op de beleidsbegroting naar het Infrastructuurfonds gegaan. In het kader van de klimaatenveloppe heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld voor circulaire maatregelen in de Grond Weg en Waterbouw (GWW) waarmee CO2-reductie kan worden gerealiseerd.

 • Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget met € 0,3 miljoen is opgehoogd.

Uitgaven

5 Duurzame productketen

Opdrachten

Het opdrachtenbudget binnen duurzame productketens is per saldo met € 2,9 miljoen verlaagd. Dit komt met name door:

 • Er heeft een overboeking van € 3,1 miljoen vanuit artikel 21 naar artikel 19 plaatsgevonden in het kader van opdrachtverlening aan de RVO. De opdracht aan de RVO wordt verantwoord op artikel 19.

 • Er heeft een herschikking van de budgetten binnen artikel 21 plaatsgevonden in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. Het opdrachtenbudget binnen duurzame productketens is als gevolg van de herschikking met € 0,5 miljoen verlaagd. Zie verdere toelichting onder bijdragen aan agentschappen.

 • Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het opdrachtenbudget per saldo met € 0,8 miljoen is verhoogd.

Subsidies

Het subidiebudget binnen duurzame productketens is per saldo met € 21,8 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

 • Door lagere uitgaven door de RVO voor de werkzaamheden op het terrein van subsidies Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie in 2020 zijn bij Najaarsnota middelen doorgeschoven naar 2021. De niet bestede middelen ter waarde van € 24,0 worden toegevoegd aan de begroting van 2021 en worden voor een deel ter waarde van € 2,9 miljoen doorgeschoven naar 2022.

 • Er hebben diverse kleinere mutaties plaatsgevonden die betrekking hebben op het subsidiebudget binnen duurzame productketens waardoor het budget per saldo met € 0,7 miljoen is opgehoogd.

Bijdragen aan agentschappen

De bijdrage aan RWS is met € 1,7 miljoen verhoogd. Dit betreft een herschikking van de budgetten binnen artikel 21 in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. De opdrachtverlening aan RWS betreft de ondersteuning van de transitie Circulaire Economie in de bouw en de regio, de ondersteuning van maatschappelijk verantwoord inkopen, uitvoering geven aan de klimaatenveloppe en ondersteuning van de uitvoering van het beleid met betrekking tot afvalinzameling, recycling en afvalregelgeving.

6 Natuurlijk kapitaal

Opdrachten

Per saldo wordt het kasbudget voor opdrachten binnen natuurlijk kapitaal met € 10,0 miljoen verlaagd. Dat is het gevolg van de volgende mutaties:

 • In het kader van de klimaatenveloppe heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld voor circulaire maatregelen in de GWW waarmee CO2-reductie kan worden gerealiseerd. Ter bekostiging is € 2,0 miljoen overgeboekt van artikel 21 naar het Infrastructuurfonds

 • In het kader van de uitvoering van het ‘Urgenda II-pakket’ is aan RWS de opdracht gegeven om vanaf 1 januari 2021 circulaire maatregelen uit te voeren die tot een reductie van CO2-uitstoot leiden. Ter bekostiging is € 7,5 miljoen overgeboekt van artikel 21 naar het Infrastructuurfonds.

 • Een herschikking van de budgetten binnen artikel 21 ter waarde van € 0,5 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. De opdrachtverlening aan RWS betreft de werkzaamheden als beschreven bij het onderdeel bijdragen aan agentschappen. Het voor die onderwerpen geraamd budget op de diverse budgetplaatsen van artikel 21 wordt overgeboekt naar de budgetplaatsen voor RWS.

3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid art.22 (bedragen x € 1.000)

22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

42.980

26.957

69.937

‒ 1.838

68.099

‒ 10.184

‒ 3.630

‒ 3.530

‒ 3.319

          

Uitgaven

36.210

26.957

63.167

‒ 1.610

61.557

‒ 380

180

280

280

Waarvan juridisch verplicht

76%

   

41%

    
          

1 Veiligheid chemische stoffen

8.250

0

8.250

‒ 414

7.836

‒ 34

442

292

200

Opdrachten

4.389

0

4.389

‒ 369

4.020

‒ 126

350

200

200

Subsidies

215

0

215

0

215

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

2.646

0

2.646

‒ 45

2.601

92

92

92

0

Waarvan bijdrage aan RWS

2.418

0

2.418

‒ 137

2.281

0

0

0

0

Waarvan bijdragen aan overige agentschappen

228

0

228

92

320

92

92

92

0

Bijdrage aan ZBO en RWT

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan CTGB

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

          

2 Veiligheid biotechnologie

2.778

0

2.778

‒ 350

2.428

0

0

0

0

Opdrachten

2.778

0

2.778

‒ 1.986

792

‒ 1.700

‒ 1.700

‒ 1.700

‒ 1.700

Uitvoering veiligheid GGO

2.778

0

2.778

‒ 1.986

792

‒ 1.700

‒ 1.700

‒ 1.700

‒ 1.700

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

1.636

1.636

1.700

1.700

1.700

1.700

          

3 Veiligheid bedrijven en transport

25.182

26.957

52.139

‒ 846

51.293

‒ 346

‒ 262

‒ 12

80

Opdrachten

17.635

0

17.635

‒ 5.316

12.319

‒ 1.206

‒ 962

‒ 712

‒ 878

Omgevingsveiligheid

12.382

0

12.382

‒ 3.587

8.795

‒ 614

‒ 370

‒ 120

‒ 348

Overige opdrachten

5.253

0

5.253

‒ 1.729

3.524

‒ 592

‒ 592

‒ 592

‒ 530

Subsidies

2.864

26.957

29.821

1.703

31.524

560

400

400

658

Subsidie inrichtingen & transport

2.297

0

2.297

1.953

4.250

560

400

400

658

Subsidie vuurwerk

0

26.957

26.957

0

26.957

0

0

0

0

Overige subsidies

567

0

567

‒ 250

317

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.573

0

1.573

1.167

2.740

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan RWS

1.573

0

1.573

1.167

2.740

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

700

700

300

300

300

300

Inkomensoverdrachten

3.110

0

3.110

900

4.010

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten mesothelioom

3.110

0

3.110

900

4.010

0

0

0

0

          

Ontvangsten

250

0

250

0

250

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 22 is per saldo met € 1,8 miljoen verlaagd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

 • Overboekingen vanuit artikel 22 naar diverse artikelen ter waarde van € 2,0 miljoen. Daarnaast is er vanuit artikel 22 € 0,5 miljoen overgeboekt naar het ministerie van OCW voor het onderzoeksprogramma gericht op dierproefvrije innovaties en voor een toegezegde bijdrage aan programmalijn 2 van het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor de thematische NWA-call ‘Safe by Design inpractice’.

 • Overboekingen naar artikel 22 vanuit diverse artikelen ter waarde van € 0,7 miljoen

 • Een verplichtingenschuif van 2022 naar 2021 op artikel 22 van € 0,5 miljoen om de meerjarige verplichting ten aanzien van de BOA RWS 2021 aan te kunnen gaan ten behoeve van de bekostiging van de monitoring Basisnet Weg.

 • Daarnaast hebben diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget met € 0,6 miljoen is verlaagd.

Uitgaven

2 Veiligheid biotechnologie

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van veiligheid biotechnologie met € 2,0 miljoen afgenomen. Dit komt door onderstaande mutaties:

 • Een budgetoverheveling met een waarde van € 1,6 miljoen vanuit het financiële instrument opdrachten naar het financiële instrument bijdragen aan agentschappen. Voor verdere toelichting zie Bijdragen aan agentschappen.

 • Een overboeking van artikel 22 naar artikel 19 ter waarde van € 0,4 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om werkzaamheden in het kader van Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Veiligheid Bedrijven, Veiligheid Stoffen, Safe by Design en Gezonde Leefomgeving.

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid biotechnologie met € 1,6 miljoen toegenomen. Dat komt door de budgetoverheveling ter waarde van € 1,6 miljoen van Uitvoering Veiligheid Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) naar de juiste budgetplaats voor de bijdrage aan de Commissie Genetische Modificatie (COGEM).

3 Veiligheid bedrijven en transport

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van veiligheid bedrijven en transport met € 5,3 miljoen afgenomen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

 • Een overboeking van € 0,9 miljoen vanuit artikel 22 naar artikel 21 in het kader van de opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut NNI voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN. De opdracht aan het NNI wordt verantwoord op artikel 21.

 • Er heeft een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Omgevingsdienst NL (ODNL) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. Het opdrachtenbudget is daardoor met € 0,9 miljoen afgenomen.

 • Er heeft een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van het verlenen van inkomensoverdrachten aan mesothelioomslachtoffers van asbest. Het opdrachtenbudget is daardoor met € 0,9 miljoen afgenomen.

 • Er heeft een herschikking van € 0,8 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. Het geraamdbudget op de diverse budgetplaatsen van artikel 22 zijn overgeboekt naar de budgetplaatsen voor RWS.

 • Er heeft een herschikking van € 0,6 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. Het budget is overgeboekt naar de juiste budgetplaats om de subsidieaanvraag aan de VNG te kunnen bekostigen.

 • Er heeft een herschikking van € 0,4 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden van het instrument opdrachten naar het instrument subsidies op het onderwerp inrichting en transport. Zie toelichting onder subsidies.

 • Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het opdrachtenbudget met € 0,7 miljoen is afgenomen.

Subsidies

Per saldo is het kasbudget voor subsidies ten behoeve van veiligheid bedrijven en transport met € 1,7 miljoen verhoogd. Dit komt door onderstaande mutaties:

 • Er heeft een herschikking van € 0,9 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Omgevingsdienst NL (ODNL) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. De meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid behelst de uitvoering van de interbestuurlijke meerjarenagenda voor Omgevingsveiligheid.

 • Er heeft een herschikking van € 0,6 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. De meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid behelst het verbeteren van de kennisinfrastructuur omgevingsveiligheid voor het transitiejaar 2021.

 • Er heeft een herschikking van € 0,4 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden van middelen op het instrument opdrachten naar het instrument subsidies op het onderwerp inrichting en transport. Het betreft een subsidie aan Safety Delta Nederland (SDN) voor de oprichting van een programmabureau.

 • Er heeft een overboeking van € 0,3 miljoen van artikel 22 naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om werkzaamheden in het kader van Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Veiligheid Bedrijven, Veiligheid Stoffen, Safe by Design en Gezonde Leefomgeving.

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid bedrijven en transport met € 1,2 miljoen opgehoogd. Dit betreft een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021.

3.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid art.23 (bedragen x € 1.000)

23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

60.011

0

60.011

‒ 90

59.921

3.283

3.804

‒ 139

‒ 7.019

          

Uitgaven

59.046

0

59.046

‒ 90

58.956

3.283

3.804

‒ 139

‒ 7.019

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    
          

1 Meteorologie en seismologie

42.326

0

42.326

‒ 90

42.236

283

‒ 196

‒ 139

‒ 19

Bijdragen aan agentschappen

38.986

0

38.986

‒ 90

38.896

283

‒ 196

‒ 139

‒ 19

Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI

38.986

0

38.986

‒ 90

38.896

283

‒ 196

‒ 139

‒ 19

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

3.340

0

3.340

0

3.340

0

0

0

0

Contributie WMO (HGIS)

940

0

940

0

940

0

0

0

0

Contributie ECMWF (HGIS)

2.400

0

2.400

0

2.400

0

0

0

0

          

2 Aardobservatie

16.720

0

16.720

0

16.720

3.000

4.000

0

‒ 7.000

Bijdragen aan agentschappen

16.720

0

16.720

0

16.720

3.000

4.000

0

‒ 7.000

Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI

16.720

0

16.720

0

16.720

3.000

4.000

0

‒ 7.000

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

De wijzigingen in de Eerste suppletoire begroting 2021 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

3.12 Artikel 24 Handhaving en Toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid art.24 (bedragen x € 1.000)

24 Handhaving en Toezicht

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

130.431

0

130.431

5.699

136.130

6.000

0

0

0

          

Uitgaven

130.431

0

130.431

5.699

136.130

6.000

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

96%

    
          

1 Handhaving en toezicht

130.431

0

130.431

5.699

136.130

6.000

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

130.431

0

130.431

5.699

136.130

6.000

0

0

0

Bijdrage aan het agentschap ILT

130.431

0

130.431

5.699

136.130

6.000

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn geheel in lijn met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht.

Uitgaven

1 Handhaving en Toezicht

Dit artikelonderdeel wordt met € 5,7 miljoen verhoogd. De ILT ontvangt extra middelen voor het toezicht op de nieuwe Europese verordening voor drones op het gebied van personeel, luchtwaardigheid en vluchtuitvoering. Daarnaast betreft het de inspectieactiviteiten ter verbetering van de luchtvaartveiligheid (Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP)). Het gaat bij deze posten om € 5,0 miljoen in 2021 en € 6,0 miljoen in 2022.

Daarnaast ontvangt de ILT conform de regeling agentschappen artikel 10, lid d, compensatie voor het negatieve eigen vermogen (€ 0,7 miljoen in 2020). In de 1e suppletoire begroting dient het moederdepartement dit negatieve eigen vermogen aan te vullen tot minimaal nihil.

3.13 Artikel 25 Brede Doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid art.25 (bedragen x € 1.000)

25 Brede Doeluitkering

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

932.531

0

932.531

‒ 23.312

909.219

0

0

0

0

          

Uitgaven

932.532

0

932.532

14.109

946.641

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    
          

1 Brede doeluitkering

932.532

0

932.532

14.109

946.641

0

0

0

0

Brede doeluitkering

932.532

0

932.532

14.109

946.641

0

0

0

0

Bijdrage brede doeluitkering

932.532

0

932.532

14.109

946.641

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget (€ 23,3 miljoen) wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif van 2021 naar 2020. Deze was nodig omdat de beschikking voor het jaar 2021 reeds in 2020 wordt afgegeven en daarom op het loon– en prijspeil 2021 moest worden gebracht.

Uitgaven

1 Brede Doeluitkering

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 14,1 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een aantal overboekingen uit het Infrastructuurfonds ten behoeve van:

 • de Korte Termijn Aanpak (KTA) Mobiliteit en Verstedelijkingsprojecten (MoVe) (€ 4,2 miljoen);

 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ten behoeve van veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur, fietssnelroutes, en bijdrage Digitalisering Overheden (totaal € 4,9 miljoen);

 • Corridor Amsterdam-Hoorn voor scope-uitbreiding van de Aanpak Verkeersdruk Ambacht-N516-Thorbeckeweg (AVANT) en spitsmijders (totaal € 3,0 miljoen);

Tot slot is € 2,0 miljoen overgeboekt vanuit artikel 14 voor de Werkgeversaanpak 2e tranche verduurzaming personenvervoer.

3.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid art.26 (bedragen x € 1.000)

26 Bijdrage Investeringsfondsen

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

14.368.592

0

14.368.592

911.747

15.280.339

311.270

‒ 173.820

‒ 431.209

‒ 361.102

          

Uitgaven

14.366.592

0

14.366.592

912.034

15.278.626

304.361

‒ 180.729

‒ 431.709

‒ 361.102

          

1 Bijdrage Investeringsfondsen

13.312.853

0

13.312.853

752.580

14.065.433

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

13.312.853

0

13.312.853

752.580

14.065.433

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

Bijdrage iF

13.312.853

0

13.312.853

752.580

14.065.433

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

          

2 Bijdrage Investeringsfondsen

1.053.739

0

1.053.739

159.454

1.213.193

20.319

173.491

26.500

‒ 271.000

Bijdrage aan het Deltafonds

1.053.739

0

1.053.739

159.454

1.213.193

20.319

173.491

26.500

‒ 271.000

Bijdrage DF

1.053.739

0

1.053.739

159.454

1.213.193

20.319

173.491

26.500

‒ 271.000

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande kasmutaties.

Uitgaven

1 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 wordt met € 753 miljoen verhoogd. Hieronder wordt de belangijkste mutatie toegelicht. Voor meer detail wordt verwezen naar het Infrastructuurfonds.

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op het gewenste (beheersbare) niveau te krijgen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking (€ 768 miljoen).

2 Bijdrage aan het Deltafonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds voor het jaar 2021 wordt met € 160 miljoen verlaagd. hieronder wordt de belangrijkste mutatie toegelicht. Voor meer detail wordt verwezen naar het Deltafonds.

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op het gewenste (beheersbare) niveau te krijgen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking (€ 169 miljoen).

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Tabel 21 Algemeen Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

97 Algemeen Kerndepartement

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

41.876

0

41.876

16.261

58.137

‒ 402

‒ 202

‒ 102

‒ 102

          

Uitgaven

56.945

0

56.945

16.231

73.176

‒ 390

‒ 184

‒ 102

‒ 102

          

1 Algemeen departement

56.945

0

56.945

16.231

73.176

‒ 390

‒ 184

‒ 102

‒ 102

Opdrachten

32.188

0

32.188

16.693

48.881

‒ 408

‒ 202

‒ 102

‒ 102

Van A naar Beter

1.740

0

1.740

0

1.740

0

0

0

0

Ext. Juridische adv.

1.371

0

1.371

0

1.371

0

0

0

0

Onderzoeken PBL

2.714

0

2.714

1.430

4.144

0

0

0

0

Onderzoeken ANVS

3.745

0

3.745

‒ 158

3.587

‒ 106

‒ 100

‒ 100

‒ 100

Departementaal Coordinatiecentrum Crisisbeheersing

7.270

0

7.270

0

7.270

0

0

0

0

Regeringsvliegtuig

9.393

0

9.393

16.223

25.616

0

0

0

0

Overige Opdrachten

5.955

0

5.955

‒ 802

5.153

‒ 302

‒ 102

‒ 2

‒ 2

Subsidies

724

0

724

‒ 462

262

18

18

  

Bijdragen aan agentschappen

24.033

0

24.033

0

24.033

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan ILT

13.116

0

13.116

0

13.116

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan KNMI

218

0

218

0

218

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.809

0

2.809

0

2.809

0

0

0

0

Overige bijdragen aan agentschappen

7.890

0

7.890

0

7.890

0

0

0

0

          

Ontvangsten

1.101

0

1.101

1.200

2.301

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn vrijwel in lijn met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht.

Uitgaven

1 Algemeen departement

Opdrachten

De extra uitgaven betreffen voornamelijk de uitgaven voor het Regeringsvliegtuig. De inklaringskosten zijn niet meer in 2020 tot betaling zijn gekomen. Derhalve zijn de gereserveerde middelen doorgeschoven naar 2021 en bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de IenW-begroting (€ 16,2 miljoen). Tevens verwacht PBL extra opbrengsten uit opdrachten voor contractonderzoek waarvan een deel wordt gerealiseerd met de inzet van tijdelijk personeel (€ 1,2 miljoen).

Ontvangsten

De verhoging betreft de extra opbrengst van de contractonderzoeks-opdrachten van PBL.

4.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Tabel 22 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

327.912

0

327.912

4.159

332.071

2.954

1.148

1.388

‒ 20

          

Uitgaven

335.315

0

335.315

5.436

340.751

3.206

1.413

1.458

‒ 20

          

1 Personele uitgaven

244.156

0

244.156

9.172

253.328

4.078

3.741

3.879

1.633

Eigen personeel

218.170

0

218.170

3.927

222.097

3.754

3.441

3.566

1.320

Inhuur externen

19.210

0

19.210

5.301

24.511

373

367

370

370

Overige personele uitgaven

6.776

0

6.776

‒ 56

6.720

‒ 49

‒ 67

‒ 57

‒ 57

          

2 Materiële uitgaven

91.159

0

91.159

‒ 3.736

87.423

‒ 872

‒ 2.328

‒ 2.421

‒ 1.653

ICT

24.845

0

24.845

‒ 2.531

22.314

‒ 575

‒ 2.159

‒ 2.177

‒ 1.888

Bijdrage aan SSO's

42.952

0

42.952

1.963

44.915

575

506

612

659

Overige materiële uitgaven

23.362

0

23.362

‒ 3.168

20.194

‒ 872

‒ 675

‒ 856

‒ 424

          

Ontvangsten

8.297

0

8.297

1.390

9.687

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn het gevolg van onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil is voornamelijk het gevolg van eerdere verplichtingenschuiven van 2021 naar 2020 ten behoeve van het aangaan van inhuurcontracten (€ 1,3 miljoen)

Uitgaven

1 Personele uitgaven

De verhoging van de uitgaven eigen personeel (€ 3,9 miljoen) betreft overwegend:

 • Een verdere afbouw van externe inhuur naar Eigen personeel (€ 0,6 miljoen);

 • Uitgaven door PBL t.b.v. contractonderzoek. De opdrachten komen voornamelijk uit de Europese Commissie (onderzoekprogrammma's CLIMA, COMMIT, CRESCENDO, NAVIGATE, etc.). Voor uitvoering van contractonderzoek worden wetenschappelijke medewerkers op tijdelijke basis aangesteld. Hiertegenover staan ontvangsten (€ 0,4 miljoen);

 • Met de terugkeer van een aantal medewerkers van BZK na het einde van het project Omgevingswet worden de kosten van salaris, personele exploitatie en overhead teruggeboekt naar IenW, conform de maakte afspraken bij de herverkaveling (€ 0,8 miljoen);

 • Een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de apparaatskosten opdrachtgevers Unit ERTMS 2021(€ 0,3 miljoen);

 • Voor de extra inzet van 2 fte voor versterking van de strategisch inhoudelijke inzet voor het programma IJsselmeer-gebied vindt een overheveling plaats vanuit artikel 11 (€ 0,5 miljoen);

 • Een overboeking van de reservering Klimaatakkoord vanuit artikel 14 naar het apparaatsbudget van Duurzame Mobiliteit. Binnen de middelen voor het Klimaatakkoord is hiervoor conform de bestedingsplannen een reservering voor de uitvoeringskosten getroffen (€ 2 miljoen).

 • Op het programmabudget van het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KIM) is behoefte aan expertise. Voor deze expertise wordt voor het aangaan van tijdelijke contracten en detacheringen budget overgeheveld vanuit artikel 97 (€ 0,2 miljoen);

 • Diverse kleine herschikkingen (- € 1,0 miljoen).

De hogere inhuur (€ 5,3 miljoen) is met name het gevolg van:

 • Overboekingen van gereserveerde gelden vanuit het Infrastructuufonds en Deltafonds voor inhuur op programma’s Digitale Transport Strategie (€ 0,7 miljoen), Cybersecurity Waterveiligheid (€ 0,8 miljoen), ERTMS (€ 0,2 miljoen) en MIRT verkenning A15 (€ 0,2 miljoen);

 • Bijdragen vanuit de programmabudgetten ingezet voor de inhuur voor o.a. Programma Ons Water, Smart Mobility, World Circular Economy Forum (WCEF), de Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV), Intelligente Transportsystemen (ITS), Program Management Office (PMO), Luchtvaartherziening en Luchtvaartveiligheid, Klimaatadaptie en de herstructurering van BOA taken (€ 2,1 miljoen);

 • Inhuur voor dienstverlening t.b.v. de ontwikkeling van de Opvolging Bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS) (€ 1,0 miljoen), waar ontvangsten van BUZA tegenover staan;

 • Diverse kleine herschikkingen (€ 0,3 miljoen).

2 Materiële uitgaven

De afname van uitgaven (€ 2,5 miljoen) aan ICT betreft voornamelijk:

 • Herschikking naar materieel voornamelijk t.b.v. het Programma Open Overheid en Digi-inkoop (- € 0,1 miljoen);

 • Herschikking naar Bijdrage Rijksbrede SSO’s m.b.t. de kosten voor Informatie Huishouding (- € 0,8 miljoen);

 • Voor het programma Opvolging bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS) is een deel van de licenties in 2020 aangeschaft. Als gevolg van de opgelopen vetraging door COVID-19 wordt een ander deel pas in 2022 aangeschaft. Hiervoor is een kasschuif noodzakelijk van 2021 naar 2022 (€ 1,6 miljoen).

Hogere bijdragen Rijksbrede SSO (€ 2,0 miljoen) zijn overwegend het gevolg van:

 • Een herschikking van de kosten voor Informatie Huishouding van ICT naar Bijdragen Rijksbrede SSO (€ 0,8 miljoen);

 • Een herschikking vanuit Materieel t.b.v. meerkosten PBL transitie naar Campus en generieke ict dienstverlening t.b.v. ANVS (€ 1,1 miljoen).

Lagere uitgaven overig materieel (€ 3,2 miljoen) overwegend als gevolg van:

 • Diverse bijdragen aan BZK in het kader van Bureau ICT Toetsing (BIT), Transitie Digi-inkoop en HRM in inkoopdomein (samen ‒ € 2,3 miljoen);

 • Herschikking naar Bijdrage Rijksbrede SSO’s t.b.v. de meerkosten voor PBL van de transitie naar Campus en generieke ict dienstverlening t.b.v. ANVS (- € 1,1 miljoen);

 • Herschikking vanuit ICT voornamelijk t.b.v. het Programma Open Overheid en Digi-inkoop (€ 0,1 miljoen).

Ontvangsten

De hogere ontvangsten (€ 1,4 miljoen) zijn het gevolg van een ontvangst van BUZA voor SAP (€ 1,0 miljoen) en een bijdrage aan PBL t.b.v. contractonderzoek (€ 0,4 miljoen).

4.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

Tabel 23 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

99 Nog onverdeeld

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

0

0

0

251.330

251.330

231.294

261.608

251.691

251.092

          

Uitgaven

0

0

0

251.330

251.330

231.294

261.608

251.691

251.092

1 Nominaal en onvoorzien

0

0

0

251.330

251.330

231.294

261.608

251.691

251.092

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn in lijn met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht.

Uitgaven

1 Nominaal en onvoorzien

Per saldo is het budget op nominaal en onvoorzien met € 251,3 miljoen toegenomen. Dit komt door onderstaande mutaties:

 • Bij de eerste suppletoire begroting wordt de loon- en prijsbijsteling tranche 2021 toegevoegd aan de beleidsbegroting hoofdstuk XII en geplaatst op artikel 99 'Nog onverdeeld'. Het gaat in 2021 om een bedrag van € 224,4 miljoen voor de drie IenW-begrotingen in totaal.

 • Ook de eindejaarsmarge 2020 wordt toegevoegd aan de beleidsbegroting en geplaatst op artikel 99. Het gaat om € 25,1 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen HGIS-middelen.

 • Daarnaast worden in deze eerste suppletoire begroting 2021 middelen voor «Open overheid» toegevoegd aan de IenW-begroting en geplaatst op artikel 99 'Nog onverdeeld'. In 2021 gaat het om € 1,8 miljoen.

De loon- en prijsbijstelling wordt bij de ontwerpbegroting 2022 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen de begrotingen hoofdstuk XII, Infrastructuurfonds en Deltafonds.

De eindejaarsmarge en de middelen voor «open overheid» worden bij de ontwerpbegroting 2022 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen de begroting hoofdstuk XII.

5 Agentschappen

5.1 Rijkswaterstaat

Tabel 24 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RWS Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)1

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet moederdepartement

2.547.067

160.971

2.708.038

Omzet overige departementen

73.134

‒ 4.106

69.028

Omzet derden

199.030

3.792

202.822

Omzet nutw

313.598

123.010

436.608

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

3000

0

3000

Totaal baten

3.135.829

283.667

3.419.496

    

Lasten

   

Apparaatskosten

1.259.879

46.264

1.306.143

Personele kosten

1.002.633

41.734

1.044.367

Waarvan eigen personeel

919.847

35.116

954.963

Waarvan inhuur externen

82.786

6.618

89.404

Waarvan overige personele kosten

0

0

0

Materiële kosten

257.246

4.530

261.776

Waarvan apparaat ICT

39.261

‒ 2.931

36.330

Waarvan bijdrage aan SSO's

67.880

1.600

69.480

Waarvan overige materiële kosten

150.105

5.861

155.966

Beheer en Onderhoud

1.846.320

283.137

2.084.457

Rentelasten

756

‒ 46

710

Afschrijvingskosten

19.097

183

19.280

Materieel

19.097

‒ 227

18.870

Waarvan apparaat ICT

5.271

3.119

8.390

Waarvan overige materiele afschrijvingskosten

13.826

‒ 3.346

10.480

Immaterieel

0

410

410

Overige lasten

3.800

0

3.800

Dotaties voorzieningen

3.800

0

3.800

Bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

3.129.852

284.538

3.414.390

    

Saldo van baten en lasten

5.977

‒ 871

4.976

X Noot
1

In de ontwerpbegroting 2021 zijn in de begrotingsstaat van de baten-lastenagentschappen abusievelijk onjuiste baten en lasten opgenomen voor RWS. In de begrotingsstaat van deze 1e suppletoire begroting zijn in de kolom vastgestelde begroting de juiste bedragen opgenomen. In de Memorie van Toelichting op de wet (paragraaf 5 van de begroting) waren in de ontwerpbegroting reeds de juiste bedragen opgenomen.

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De hogere omzet moederdepartement ten opzichte van de begroting 2021 (€ 161,0 miljoen) is veroorzaakt door:

 • Het verhelpen van de spanning tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor het Hoofdwegennet in 2020 ad € -103 miljoen (budgetschuif van 2021 naar 2020);

 • Het verhelpen van de spanning tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor het Hoofdwegennet (€ 136,0 miljoen) en het Hoofdvaarwegennet (€ 27,5 miljoen) in 2021;

 • Het overhevelen van budget voor het ‘tijdelijke pompen gemaal IJmuiden’ van het Vervanging en Renovatie budget, naar het budget Beheer en onderhoud Waterveiligheid (€ 26 miljoen);

 • Aanvullende bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt. In opdracht van EZK gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee (€ 17,9 miljoen);

 • Aanvullende bijdrage in het kader van de uitvoering van het ‘Urgenda II-pakket’ om vanaf 1 januari 2021 circulaire maatregelen uit te voeren die tot een reductie van CO2-uitstoot leiden (€ 7,5 miljoen);

 • Bijdrages van opdrachtgevers voor overeengekomen opdrachten van een geringere omvang en een gezamenlijke waarde van € 13,6 miljoen.

Tot slot is rekening gehouden met het uitkeren van de loon- en prijsbijstelling 2021 om de vastgestelde tarieven per fte en de budgetten voor beheer en onderhoud op prijspeil 2021 te brengen (€ 35,1 miljoen). Omdat de loon- en prijsbijstelling 2021 nog niet bekend is, is voor de voorjaarsnota 2021 uitgegaan van de loon- en prijsbijstelling 2020.

Omzet overige departementen

De lagere omzet overige departementen ten opzichte van de begroting 2021 (- € 4,1 miljoen) is veroorzaakt door voortschrijdend inzicht over de voortgang van de productie, in verband met de aanhoudende corona-pandemie (o.a. omgevingswet).

Omzet derden

De hogere omzet derden ten opzichte van de begroting 2021 (€ 3,8 miljoen) is het gevolg van voortschrijdend inzicht over de voortgang van de productie ‘werken voor en met partners’ in verband met de aanhoudende corona-pandemie (- € 5,5 miljoen). Hiertegenover staan hogere verwachte opbrengsten uit vastgoed (€ 7,0 miljoen) in verband met de realisatie van windparken op RWS – areaal (o.a. Fryslân en Krammer) en vanuit de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (€ 2,3 miljoen).

Omzet nog uit te voeren werkzaamheden

Een deel van de kosten beheer en onderhoud wordt dit jaar gefinancierd vanuit de balanspost ‘Nog Uit Te Voeren Werkzaamheden’ (NUTW). Vanuit de balanspost NUTW zal dit jaar naar verwachting € 436,6 miljoen worden ingezet voor de werkzaamheden in het kader van de Service Level Agreement tussen RWS en haar opdrachtgevers en overige werkzaamheden. Dit betekent dat er bij in 2021 € 123 miljoen wordt toegevoegd voor NUTW.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De personele kosten bestaan uit de kosten van het eigen personeel en de kosten van de ingehuurde capaciteit voor de uitvoering van kerntaken.

De hogere kosten eigen personeel ten opzichte van de begroting 2021 (€ 35,1 miljoen), komen doordat er rekening is gehouden met een verwachte loonbijstelling vanuit de Cao-onderhandelingen 2021. Omdat de onderhandelingen nog niet zijn afgerond, is voor de 1e suppletoire begroting 2021, uitgegaan van de loonbijstelling 2020. Zie ook de toelichting bij omzet moederdepartement.

De hogere kosten inhuur externen ten opzichte van de begroting (€ 6,6 miljoen) wordt met name veroorzaakt door de hoge productieopgave van RWS. Hiervoor is extra formatie beschikbaar gesteld. Vooruitlopend op het invullen van functies met eigen medewerkers zal RWS meer inhuren. Vanaf het moment van bezetting, loopt de inhuur nog een tijdje door vanwege inwerken en overdracht van kennis. Daarnaast blijft het door krapte op de arbeidsmarkt voor specialistische functies moeilijk om de benodigde capaciteit op kerntaken volledig te kunnen invullen met eigen personeel.

Materiele kosten

De materiele kosten volgens de 1e suppletoire begroting liggen in lijn met de vastgestelde begroting. De toename van € 4,5 miljoen is het gevolg van verbetertrajecten voor de interne RWS organisatie.

Beheer en onderhoud

De hogere kosten beheer en onderhoud ten opzichte van de begroting 2021 (€ 238,1 miljoen) worden met name veroorzaakt door het versnellen van onderhoudswerkzaamheden en het uitvoeren van meer werkzaamheden, die in eerdere jaren waren gepland, dan oorspronkelijk begroot.

Rentelasten

De rentelasten zijn met € 0,05 miljoen naar beneden bijgesteld omdat zowel de investeringen in het lopende jaar als de afgelopen jaren lager zijn dan van tevoren gepland.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten conform de 1e suppletoire begroting liggen in lijn met de vastgestelde begroting.

Dotatie aan reserve Rijksrederij

Het verschil tussen de doorbelaste rente en afschrijvingskosten voor de vaartuigen van de Rijksrederij op basis van vervangingswaarde (waarop de tarieven worden gebaseerd) en de afschrijvings- en rentekosten op basis van de historische kostprijs (waarop de vaartuigen worden gewaardeerd) is met € 0,9 miljoen naar boven bijgesteld. Van het totale verschil ad. € 8,8 miljoen wordt naar verwachting € 5,0 miljoen gedoteerd aan de reserve Rijksrederij, bestemd voor de aanschaf van nieuw vaartuigen en € 3,8 miljoen aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen, bestemd voor groot, levensduur verlengend, onderhoud.

Agentschapsdeel Vpb-lasten

In 2019 is in overleg met de Belastingdienst komen vast te staan dat over het overgrote deel van de opbrengsten uit ingebruikgevingen geen Vpb betaald hoeft te worden. Hierdoor is het agentschapsdeel Vpb- lasten voor 2021 begroot op € 130 duizend (conform vastgestelde begroting).

Tabel 25 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2021

551.288

187.873

739.161

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.822.231

160.657

2.982.888

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 3.107.085

‒ 284.355

‒ 3.391.440

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 284.854

‒ 123.698

‒ 408.552

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 38.314

‒ 1.916

‒ 40.230

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 38.314

‒ 1.916

‒ 40.230

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

8.600

0

8.600

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 16.855

1.173

‒ 15.682

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

36.400

1.820

38.220

4.

Totaal financieringskasstroom

28.145

2.993

31.138

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3)

256.265

65.252

321.517

Toelichting

Rekening courant RHB 1 januari 2021

Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2021. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2020.

Operationele kasstroom

Hieronder vallen de ontvangsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering. De hogere ontvangsten operationele kasstroom ten opzichte van de begroting 2021 (€ 160,7 miljoen) worden met name veroorzaakt door de hogere ontvangsten van het moederdepartement, de overige departementen en derden. De hogere uitgaven operationele kasstroom ten opzichte van de begroting 2021 (€ 284,4 miljoen) worden met name veroorzaakt door de hogere kosten voor eigen personeel, inhuurkrachten en beheer en onderhoud.

Investeringskasstroom

Hieronder vallen de investeringen in nieuwe en bestaande activa en de boekwaarden, boekwinsten en boekverliezen van de verschrootte en verkochte vaste activa. Het bedrag in 2021 is € 1,9 miljoen hoger dan de begroting. Dit komt door extra investeringen in ICT naar aanleiding van de corona pandemie.

Financieringskasstroom

Hieronder vallen alle geldstromen die te relateren zijn aan de financiering van RWS. Het hogere beroep op de leenfaciliteit ten opzichte van de begroting (€ 1,8 miljoen) is het gevolg van de hierboven genoemde hogere investeringen.

5.2 Inspectie Leefomgeving en Transport

Tabel 26 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap ILT Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)1

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

168.247

‒ 8.116

160.131

waarvan omzet moederdepartement

143.547

‒ 8.116

135.431

waarvan omzet overige departementen

831

0

831

Waarvan omzet derden

23.869

0

23.869

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

13.116

13.116

Totaal baten

168.247

5.000

173.247

    

Lasten

   

Apparaatskosten

168.014

5.000

173.014

- Personele kosten

127.234

5.000

132.234

waarvan eigen personeel

120.861

5.000

125.861

waarvan inhuur externen

6.154

0

6.154

waarvan overige personele kosten

219

0

219

- Materiële kosten

40.780

0

40.780

waarvan apparaat ICT

221

0

221

waarvan bijdrage aan SSO's

19.779

0

19.779

waarvan overige materiële kosten

20.780

0

20.780

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

123

0

123

- Materieel

123

0

123

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

123

0

123

- Immaterieel

0

0

0

Overige lasten

110

0

110

waarvan dotaties voorzieningen

110

0

110

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

168.247

5.000

173.247

    

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsvoering

0

0

0

X Noot
1

In de ontwerpbegroting 2021 zijn in de begrotingsstaat van de baten-lastenagentschappen abusievelijk onjuiste baten en lasten opgenomen voor ILT. In de begrotingsstaat van deze 1e suppletoire begroting zijn in de kolom vastgestelde begroting de juiste bedragen opgenomen. In de Memorie van Toelichting op de wet (paragraaf 5 van de begroting) waren in de ontwerpbegroting reeds de juiste bedragen opgenomen.

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De per saldo lagere bijdrage vanuit het moederdepartement wordt met name veroorzaakt door een overheveling van € 13,1 miljoen naar bijzondere baten (zie toelichting bijzondere baten). Daarnaast ontvangt de ILT extra middelen voor het toezicht op de nieuwe Europese verordening voor drones op het gebied van personeel, luchtwaardigheid en vluchtuitvoering. Daarnaast betreft het de inspectieactiviteiten ter verbetering van de luchtvaartveiligheid (Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP)). Het gaat bij deze posten om € 5 miljoen in 2021 en € 6 miljoen in 2022.

Bijzondere baten

In de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021 zijn naast de bijdragen die gerelateerd zijn aan de geleverde en in rekening gebrachte producten/diensten voor de opdrachtgevers, ook de aanvullende bijdragen (vanuit artikel 97) meegenomen om opbrengsten te ondersteunen als gevolg van tariefmaximering. In de 1e suppletoire begroting wordt dit gecorrigeerd (in lijn met de Rijksbegrotingsvoorschriften) waardoor € 13,1 miljoen is overgeheveld van de post omzet moederdepartement naar de post bijzondere baten.

Lasten

Personele kosten

De kosten stijgen door de versterking van toezicht luchtvaart (€ 5 miljoen).

Tabel 27 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2021

39.825

9.021

48.846

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

163.613

5.000

168.613

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 163.413

‒ 5.000

‒ 168.413

2.

Totaal operationele kasstroom

200

0

200

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 200

0

‒ 200

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 200

0

‒ 200

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

699

699

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

699

699

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)

39.825

9.720

49.545

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2021

Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2021. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2020.

Operationele kasstroom

De hogere uitgaven aan operationele kasstromen betreffen de extra middelen ad € 5 miljoen voor het toezicht op de nieuwe Europese verordening voor drones op het gebied van personeel, luchtwaardigheid en vluchtuitvoering. Daarnaast betreft het de inspectieactiviteiten ter verbetering van de luchtvaartveiligheid (Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP)).

Financieringsstroom

Over het jaar 2020 is het Eigen Vermogen van de ILT (€ 0,5 miljoen) als gevolg van een negatief resultaat van € 1,2 miljoen afgenomen tot ‒ € 0,7 miljoen. In lijn met de regeling agentschappen wordt het Eigen Vermogen aangevuld tot minimaal nihil met een directe vermogensmutatie door het moederdepartement van € 0,7 miljoen ten behoeve van het behoedzaam opbouwen van het Eigen Vermogen.

5.3 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Tabel 28 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap KNMI Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet moederdepartement

53.953

5.684

59.637

Omzet overige departementen

3.005

‒ 54

2.951

Omzet derden

30.533

‒ 1.522

29.011

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

4.584

‒ 4.584

0

Totaal baten

92.075

‒ 476

91.599

    

Lasten

   

Apparaatskosten

72.129

‒ 157

71.972

Personele kosten

40.879

757

41.636

Waarvan eigen personeel

37.034

1.596

38.630

Waarvan inhuur externen

3.641

‒ 839

2.802

Waarvan overige personele kosten

166

0

166

Materiële kosten

31.250

‒ 914

30.336

Waarvan apparaat ICT

5.465

833

6.298

Waarvan bijdrage aan SSO's

4.439

299

4.738

Waarvan overige materiële kosten

21.346

‒ 2.046

19.300

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

3.201

‒ 319

2.882

Materieel

2.816

‒ 184

2.632

Waarvan apparaat ICT

1.051

‒ 173

878

Waarvan overige materiele afschrijvingskosten

1.765

‒ 11

1.754

Immaterieel

385

‒ 135

250

Overige lasten

16.720

0

16.720

Dotaties voorzieningen

16.720

0

16.720

Bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

92.050

‒ 476

91.574

Saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering

25

0

25

Agentschapsdeel Vpb-lasten

25

0

25

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

In afstemming met de ADR is besloten om de bijzondere projecten IT-Migratie (€ 2,5 miljoen) en Implementatie I-Strategie (€ 2,1 miljoen) bij de «bijzondere baten» onder de «omzet moederdepartement» te verantwoorden. Deze verschuiving verklaart een groot deel van de mutatie. Verder is er € 0,5 miljoen aan omzet van IT-Migratie verschoven van 2020 naar 2021 en waren de loon- en prijsbijstelling 2021 (€ 0,3 miljoen) en omzet voor de aanvullende maatwerkopdracht (Zeespiegelstijging) van € 0,3 miljoen nog niet bekend.

Omzet derden

Ten opzichte van de vastgestelde begroting is de subsidieportefeuille met € 1,5 miljoen afgenomen, dit komt voornamelijk doordat een aantal grote EU-projecten (o.a. «Sesar» en "Primavera") zijn afgelopen.

Bijzondere baten

De bijzondere baten zijn verschoven naar de categorie "omzet moederdepartement".

Lasten

Personele kosten

Ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt er meer eigen personeel aangenomen om invulling te geven aan de strategische projecten «Implementatie I-Strategie» en "EWC". De inhuur daalt, doordat er meer eigen personeel wordt geworven. Tegelijkertijd bevat het nieuwe geraamde bedrag een begrote indexatie van 2% op het brutoloon (€ 0,5 miljoen).

Materiële kosten - apparaat ICT

De toename van de apparaat ICT kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door meer begrote kosten op AWS (€ 0,4 miljoen) en MOS-Migratie (€ 0,3 miljoen). Het restant (€ 0,1 miljoen) is toe te wijzen aan diverse projecten.

Materiële kosten – bijdrage aan SSO’s

Ten opzichte van de vastgestelde begroting is de huur vanuit het Rijksvastgoedbedrijf (RvB) hoger (€ 0,1 miljoen). Verder wordt Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ingezet voor het verder ontwikkelen van de dienstverlening (€ 0,2 miljoen).

Materiële kosten - overige materiële kosten

De daling in de materiële kosten hangt nauw samen met minder uitbestedingen op subsidieprojecten. Er zijn minder uitbestedingskosten begroot op OMI level 1B Operations (€ 0,6 miljoen), Cams84 phase 2 (€ 0,4 miljoen) Cams42 phase 2 (€ 0,3 miljoen) en diverse projecten (€ 0,3 miljoen). Verder wordt er € 0,4 miljoen minder kosten op Service Management Facilitair verwacht.

Afschrijvingskosten

De aanschaf van nieuwe apparatuur heeft vertraging opgelopen waardoor de afschrijvingskosten die hieruit voortvloeien € 0,3 miljoen lager uitvallen.

Tabel 29 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2021

5.430

5.109

10.539

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

5.702

362

6.064

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 4.058

‒ 4.881

‒ 8.939

2.

Totaal operationele kasstroom

1.644

‒ 4.519

‒ 2.876

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 2.500

‒ 930

‒ 3.430

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 2.500

‒ 930

‒ 3.430

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

300

0

300

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 2.528

469

‒ 2.059

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.500

930

3.430

4.

Totaal financieringskasstroom

272

1.399

1.671

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3)

4.846

1.059

5.905

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2021

Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2021. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2020. Voornaamste oorzaak van de stijging betreft een toename in plaats van een verwachte afname van de vooruitontvangen bedragen projecten (€ 4,6 miljoen).

Operationele kasstroom

Op de ontvangsten operationele kasstroom vinden een aantal mutaties plaats. De afschrijvingskosten dalen met circa € 0,3 miljoen, waardoor de ontvangsten operationele kasstroom ook dalen. Daarnaast zullen de ontvangsten luchtvaart lager zijn dan eerder verwacht (€ 2,0 miljoen) en moeten de contributie uitgaven 2020 aan het ECMWF nog worden verrekend (€ 2,3 miljoen). Tenslotte worden voor een aantal projecten meer ontvangsten dan uitgaven verwacht (€ 0,4 miljoen).

Voor de uitgaven operationele kasstroom worden hogere uitgaven voor de contributie EUMETSAT verwacht (€ 2,8 miljoen). Daarnaast zijn de uitgaven verhoogd vanwege de betaling in 2021 van de dienstverlening SSC Campus 2020 (€ 1,8 miljoen). Tenslotte worden voor het project I-Strategie meer uitgaven dan ontvangsten verwacht (€ 0,3 miljoen).

Investeringen en financieringskasstroom

De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn aangepast conform de leenaanvraag 2021. De post «Aflossingen op leningen» is aangepast aan de daadwerkelijke afgesloten leningen in 2020.