Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 570 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

Ontvangen 15 september 2020

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 2 

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 3 

 De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

16.432.148

16.476.499

19.710

     
 

Beleidsartikelen

   

11

Integraal waterbeleid

43.517

62.065

0

13

Bodem en Ondergrond

132.326

142.656

2.000

14

Wegen en verkeersveiligheid

157.393

153.789

6.782

16

Openbaar vervoer en Spoor

29.606

28.309

0

17

Luchtvaart

24.515

27.081

1.280

18

Scheepvaart en Havens

20.187

21.087

0

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

45.279

46.205

0

20

Lucht en Geluid

24.491

27.254

0

21

Duurzaamheid

50.501

50.982

0

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

42.980

36.210

250

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

60.011

59.046

0

24

Handhaving en toezicht

130.431

130.431

0

25

Brede doeluitkering

932.531

932.532

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

14.368.592

14.366.592

0

 

Niet-beleidsartikelen

   

97

Algemeen departement

41.876

56.945

1.101

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

327.912

335.315

8.297

99

Nog onverdeeld

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo

Rijkswaterstaat

3.143.102

3.137.125

5.977

Inspectie Leefomgeving en Transport

176.319

176.086

233

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

92.075

92.051

24

Totaal

3.411.496

3.405.262

6.234

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijkswaterstaat

55.169

45.000

Inspectie Leefomgeving en Transport

200

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

5.328

2.800

Totaal

60.697

47.800

Naar boven