35 748 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding OV-sector)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat XII voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(incl. NvW, amendementen en isb Winair)

Mutaties tweede incidentele suppletoire begroting inzake Beschikbaarheidsvergoeding OV 2021

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

16.431.898

16.477.249

19.710

1.110.000

1.110.000

 
               
 

Beleidsartikelen

           

11

Integraal waterbeleid

43.267

61.815

0

     

13

Bodem en ondergrond

132.326

142.656

2.000

     

14

Wegen en verkeersveiligheid

157.393

153.789

6.782

     

16

Openbaar vervoer en Spoor

29.606

28.309

0

1.110.000

1.110.000

 

17

Luchtvaart

24.515

28.081

1.280

     

18

Scheepvaart en havens

20.187

21.087

0

     

19

Uitvoering milieubeleid en internationaal

45.279

46.205

0

     

20

Lucht en geluid

24.491

27.254

0

     

21

Duurzaamheid

50.501

50.982

0

     

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

42.980

36.210

250

     

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

60.011

59.046

0

     

24

Handhaving en toezicht

130.431

130.431

0

     

25

Brede doeluitkering

932.531

932.532

0

     

26

Bijdrage investeringsfondsen

14.368.592

14.366.592

0

     
               
 

Niet-beleidsartikelen

           

97

Algemeen departement

41.876

56.945

1.101

     

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

327.912

335.315

8.297

     

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

     
Naar boven