Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-202135850-IV nr. A

35 850 IV Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

8 juli 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties en van het BES-fonds, beide voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Begrotingsstaten voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting)

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting2

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

484.313

511.829

37.896

432.253

432.253

0

               
 

Beleidsartikelen

457.799

485.315

37.896

419.848

419.848

0

1

Versterken rechtsstaat

54.056

54.056

0

– 20.433

– 20.433

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

76.759

75.759

0

24.528

24.528

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

326.984

355.500

37.896

408.170

408.170

0

8

Wederopbouw bovenwindse eilanden

0

0

0

7.583

7.583

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

26.514

26.514

0

12.405

12.405

0

6

Apparaat

24.139

24.139

0

1.074

1.074

0

7

Nog onverdeeld

2.375

2.375

0

11.331

11.331

0

X Noot
1

Inclusief NvW ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2020/21, 35 570 IV, nr. 21), ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35 712, nr. 1) en ISB 2 (Kamerstukken II, 2020/21, 35 793, nr. 1).

X Noot
2

Inclusief eerste en tweede NvW op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35 850 IV, nr. 3).

Tabel 2 Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting2

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

51.122

51.122

51.122

6.713

6.713

6.713

               
 

Beleidsartikelen

51.122

51.122

51.122

6.713

6.713

6.713

1

BES-fonds

51.122

51.122

51.122

6.713

6.713

6.713

X Noot
1

Inclusief NvW ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2020/21, 35 570 IV, nr. 21), ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35 712, nr. 1) en ISB 2 (Kamerstukken II, 2020/21, 35 793, nr. 1).

X Noot
2

Inclusief eerste en tweede NvW op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35 850 IV, nr. 3).