35 793 Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en van het BES-fonds (H) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 maart 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 (tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland)

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 (tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB1

Mutaties tweede incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

352.983

380.499

37.896

131.330

131.330

0

               
 

Beleidsartikelen

326.469

353.985

37.896

131.330

131.330

0

1

Versterken rechtsstaat

54.056

54.056

0

0

0

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

61.559

60.559

0

15.200

15.200

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

210.854

239.370

37.896

116.130

116.130

0

8

Wederopbouw Bovenwindse eilanden

0

0

0

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

26.514

26.514

0

0

0

0

6

Apparaat

24.139

24.139

0

     

7

Nog onverdeeld

2.375

2.375

0

0

0

0

Begrotingsstaat BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland)

Tabel 2 Wijziging begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB1

Mutaties tweede incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

48.225

48.225

0

2.897

2.897

2.897

               
 

Beleidsartikelen

48.225

48.225

0

2.897

2.897

2.897

1

BES-fonds

48.225

48.225

0

2.897

2.897

2.897

Naar boven