Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135830-VII nr. 13

35 830-VII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

Nr. 13 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BROMET EN INGE VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 22 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer bij de recente begrotingsbehandeling BZK

de motie Özütok (Kamerstuk nummer 35 300-B nr. 23) heeft

aangenomen, maar dat de in deze motie verzochte gezamenlijke

analyse of voorbereiding door rijk en decentrale voor de informateur nog

niet gereed is;

overwegende dat de grote maatschappelijke problemen zoals die nu

onderwerp van gesprek zijn door het nieuwe kabinet en medeoverheden

gezamenlijk moeten worden aangepakt;

overwegende dat de Minister van BZK verantwoordelijk is voor het

opstellen van een dergelijke analyse en de gevolgen daarvan voor de

interbestuurlijke en financiële verhoudingen;

overwegende dat hierin naast de gezamenlijke analyse ook eventuele

geschilpunten kunnen worden benoemd;

verzoekt de regering, om ervoor zorg te dragen dat er zo spoedig

mogelijk een gezamenlijke probleemanalyse over de interbestuurlijke

verhoudingen en financiële verhoudingen wordt opgesteld en de Kamer

hierover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet

Inge van Dijk