Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135786 nr. 3

35 786 Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Met de bekendmaking van de wet van 9 maart 2018 (Stb. 2018, 86) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de met betrekking tot beide voorstellen van wet gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken 34 516, alsmede Handelingen II 2016/17, nr. 81, item 7 en Handelingen I 2017/18, nr. 20, items 5 en 7).

Deze memorie van toelichting wordt ondertekend mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren