Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-XV nr. B

35 570 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 7 oktober 2020

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 16 juli 2020 een brief gestuurd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 september 2020 gereageerd.

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Dooren

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Den Haag, 16 juli 2020

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2020 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2021 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vlae9guonmo5&ministerie=vghyngkof7kn

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vlaeabtl6vrs&ministerie=vghyngkof7kn

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 4 september 2020 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, J.A. Bruijn

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2020

In reactie op uw brief van 16 juli 2020 over het halfjaarlijks overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen, ontvangt u hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een geactualiseerd overzicht.

Daarin is de stand van zaken vermeld van:

 • 1. Rappelabele toezeggingen SZW (rappel juli 2020)

 • 2. Rappelabele toezeggingen SZW (vooruitblik juli 2020)

Bij nog openstaande toezeggingen is een inschatting gegeven van de status van verzending naar uw Kamer. De coronacrisis en de werkzaamheden die hieruit zijn voortgevloeid, hebben vertraging teweeggebracht op de voortgang van de afhandeling van een aantal moties en toezeggingen. Ik hoop op uw begrip.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Rappelabele toezeggingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rappel juli 2020)

 • 1) Toezegging Mogelijke verdringingseffecten (34 073) (T02148)

  De evaluatie van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is inmiddels afgerond. Het rapport zal, vergezeld van een kabinetsreactie, in het derde kwartaal van 2020 worden aangeboden aan beide Kamers.

 • 2) Toezegging Het onderzoeken van een aparte contractvorm voor seizoenssectoren (35 074) (T02731)

  De gesprekken met sociale partners over dit onderwerp lopen. Uiterlijk in het najaar van 2020 worden de Eerste en Tweede Kamer nader geïnformeerd. In de brief aan de TK d.d. 05-06-2020 (Kamerstuk II, 35 074, nr. 75, 2019–2020) is de Tweede Kamer inmiddels op de hoogte gesteld van de vertraging.

 • 3) Toezegging Reductie kinderarmoede (35 300 XV / 35 300 IV) (T02834)

  Deze toezegging is afgehandeld met brief aan de Eerste Kamer d.d. 09-04-2020, (Kamerstuk I, 2019–2020, 35 300 XV/ 35 300 IV, G).

 • 4) Toezegging Verhouding omslag – en kapitaaldekkingsstelsel (32 043) (T02843)

  De toezegging is deels voldaan met de brief aan de Eerste Kamer d.d. 22-06-2020 (Kamerstuk I, 2019–2020, 32 043, AC). Het volledige onderzoek volgt uiterlijk 1 oktober 2020 aan de Eerste Kamer.

 • 5) Toezegging Doorgeleiden verzoek afschrift beleidsreactie advies Adviescommissie belastingheffing van multinationals (35 430) (T02847)

  Het verzoek is doorgeleid naar het Ministerie van Financiën.

 • 6) Toezegging De Kamer te informeren over de mogelijkheid om de nieuwe studieregeling met ingang van het studiejaar 2020 – 2021 in te voeren (35 213) (T02929)

  Deze toezegging is afgehandeld met brief aan de EK d.d. 25-05-2020 (Kamerstuk I, 2019–2020, 35 213, Q).

 • 7) Toezegging Te bezien of de rekentool naar voren kan worden gehaald (35 213) (T02930)

  UWV werkt aan de communicatie over het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong en de maatregelen die per 1 januari 2021 in werking treden. De rekentool moet nog worden ontwikkeld en maakt onderdeel uit van het communicatie en implementatieprogramma. UWV beziet welke mogelijkheden er zijn om de beschikbaarheid van het rekentool naar voren te halen. Op de stakeholdersbijeenkomst in september zal UWV meer duidelijkheid geven over een realistische planning.

Rappelabele toezeggingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Vooruitblik juli 2020)

(Dit is het rappel van 02–07- 20 tot 02-01-21)

 • 1) Toezegging Jaarlijkse rapportage aan het parlement over de premieontwikkeling bij de pensioenfondsen (33 610 / 33 847) (T01964)

  Naar verwachting zal de rapportage eind 2020 naar de Eerste Kamer worden verstuurd.

 • 2) Toezegging Bij de evaluatie van het wetsvoorstel wordt effect op gezinnen van aangescherpt begrip «passende arbeid» betrokken (33 818) (T02028)

  Aan de toezegging is voldaan met de aanbieding aan de Eerste Kamer op 7 juli 2020 van de evaluatie van de Wet werk en zekerheid, waarin de aanscherping van het begrip passende arbeid is meegenomen. Dit is behandeld in het deelrapport «Effecten van maatregelen WW en IOW in de Wwz».

 • 3) Toezegging De Kamer in de zomer van 2020 informeren over de inzet op het versterken van de crisisbestendigheid van het garantiebedrag, over het compenseren van Wajongers en over een coronaproof garantietermijn (35 213) (T02926)

  In overleg met UWV wordt gewerkt aan een monitor en een conceptbrief aan de Tweede en Eerste Kamer. Naar verwachting zal de brief eind september 2020 aan beide Kamers worden gestuurd.

 • 4) Toezegging Artikel 8:8 van de Wajong te wijzigen teneinde Wajongers in de werkregeling die de afgelopen vijf jaar aaneengesloten hebben gewerkt de kans te bieden nog in te stromen in de voortgezette werkregeling (35 213) (T02927)

  Het wetsvoorstel kan geen onderdeel uitmaken van de Verzamelwet, maar wordt als separaat wetsvoorstel voorbereid. De planning is om het wetsvoorstel in het najaar van 2020 naar de Tweede Kamer te sturen.

 • 5) Toezegging De Ministers van BZK en VWS te verzoeken de Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de uitkomst van de principiële discussie om het College voor de Rechten van de Mens standaard op te nemen in de consultatierondes (35 213) (T02928)

  Dit verzoek is doorgegeven aan de desbetreffende departementen. De Ministers van BZK en VWS zullen de Eerste Kamer informeren over dit besluit.


X Noot
1

Samenstelling:

Kox (SP), Essers (CDA), Koffeman (PvdD), Ester (CU), Sent (PvdA) (voorzitter), Van Strien (PVV), N.J.J. van Kesteren (CDA), Nooren (PvdA), Oomen-Ruijten (CDA), Schalk (SGP), Stienen (D66), De Bruijn-Wezeman (VVD), A.J.M. van Kesteren (PVV), Van Rooijen (50PLUS), Wever (VVD) (ondervoorzitter), Van Ballekom (VVD), Geerdink (VVD), Gerbrandy (OSF), Van Gurp (GL), Van der Linden (FVD), Moonen (D66), Nanninga (FVD), Van Pareren (FVD), Pouw-Verweij (FVD), Rosenmöller (GL), Vendrik (GL), De Vries (Fractie-Otten)