32 043 Toekomst pensioenstelsel

AC BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2020

Hierbij zend ik u – conform mijn toezegging (T 02842) – een afschrift van de brief waarmee ik de Tweede Kamer de relevante documenten rondom de uitwerking van het pensioenakkoord aanbied.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2020

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij op 22 juni jl. verzocht om alle relevante stukken die ten grondslag liggen aan de uitwerking van het pensioenakkoord, aan uw Kamer te sturen.

Op vrijdag 12 juni jl. heb ik samen met werkgevers- en werknemersorganisaties na afloop van bestuurlijk overleg publiekelijk bekend gemaakt dat de gesprekken over de uitwerking van het Pensioenakkoord waren afgerond. Nu de consulatie van de achterban van betrokken partijen langer duurt dan voorzien, zend ik u hierbij het consultatiedocument dat is opgesteld voor de achterbanconsultatie van werkgevers- en werknemersorganisaties, alsmede de hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord. Deze hoofdlijnennotitie is opgesteld door de stuurgroep uitwerking pensioenakkoord. De stuurgroep bestond uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, het kabinet en vijf adviserende leden.

In de stuurgroep zijn de afspraken uit het pensioenakkoord met betrekking tot de hervorming van de tweede pijler nader uitgewerkt. De uitkomsten daarvan zijn opgenomen in de hoofdlijnennotitie1.

Tevens zijn de bijlagen bij de hoofdlijnennotitie bijgevoegd. Deze rapporten en analyses liggen ten grondslag aan de uitwerking.

  • De CPB-notitie2 «Nieuwe pensioenregels: effecten en opties van het doorontwikkelde contract en een overgang naar een vlak premiepercentage» (deze notitie is op 19 juni jl. al gepubliceerd door het CPB),

  • Rapporten Pensioenfederatie «Nieuw pensioencontract en vergelijking met SER-contract en ftk-contract»3 en «Pensioenresultaat voor maatmensen bij dertien pensioenfondsen»4

  • Het rapport van professor Lutjens «Analyse verplichtstelling na pensioenakkoord houdbaar»5 en

  • Het onderzoek van Kantar «De ontvangst van een aantal basisprincipes uit het pensioenakkoord»6.

De achterbanconsulatie die na 12 juni jl. van start kon gaan, is divers van aard en duurt langer dan voorzien. Ten behoeve van die consultatie is een samenvattend consultatiedocument opgesteld. Het pensioenakkoord van 5 juni 2019 bestond uit een totaal aan afspraken die een gezamenlijk pakket vormen. In afwachting van afronding van de achterbanconsultatie is er nog geen kabinetsreactie op het geheel aan afspraken. Deze stuur ik naar de Kamer zodra alle achterbanconsultaties zijn afgerond.

Voortvloeiend uit de afspraken in het pensioenakkoord heeft de Stichting van de Arbeid op 17 juni jl. advies uitgebracht over het nabestaandenpensioen (zie https://www.stvda.nl/nl/publicaties/nabestaandenpensioen) en een aanvalsplan witte vlekken opgesteld (zie https://www.stvda.nl/nl/publicaties/witte-vlek-pensioenen). Kortheidshalve verwijs ik naar deze stukken.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164499.15.

X Noot
2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164499.15.

X Noot
3

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164499.15.

X Noot
4

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164499.15.

X Noot
5

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164499.15.

X Noot
6

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164499.15.

Naar boven