35 483 Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERGE

Ontvangen 29 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1, eerste lid, vervalt de begripsbepaling «brede intake» en wordt in alfabetische volgorde ingevoegd:

«Welkom in Nederland»-verkenning: «Welkom in Nederland»-verkenning, bedoeld in artikel 14;

II

In artikel 8, eerste lid, wordt «brede intake» vervangen door ««Welkom in Nederland»-verkenning».

III

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «brede intake» vervangen door ««Welkom in Nederland»-verkenning».

2. In het eerste lid wordt «afname van de brede intake» vervangen door ««Welkom in Nederland»-verkenning».

3. In het tweede lid wordt «brede intake» vervangen door ««Welkom in Nederland»-verkenning».

4. In het derde lid wordt «brede intake» telkens vervangen door ««Welkom in Nederland»-verkenning».

5. In het vierde lid wordt «brede intake» vervangen door ««Welkom in Nederland»-verkenning».

IV

In artikel 15, eerste lid, wordt «brede intake» vervangen door ««Welkom in Nederland»-verkenning».

V

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «brede intake» vervangen door ««Welkom in Nederland»-verkenning».

2. In het eerste lid wordt «brede intake» vervangen door ««Welkom in Nederland»-verkenning».

VI

Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het afnemen van de brede intake» vervangen door «de «Welkom in Nederland»-verkenning».

2. In het tweede lid wordt «het afnemen van de brede intake» vervangen door «de «Welkom in Nederland»-verkenning».

VII

In artikel 37, tweede lid, onder b, wordt «de afname van de brede intake» vervangen door «de «Welkom in Nederland»-verkenning».

Toelichting

Indiener vindt de aanduiding «Brede Intake» een term met weinig zeggingskracht, die onvoldoende recht doet aan de inspanning die verricht dient te worden door zowel inburgeraar als ontvangende maatschappij om een volwaardige en succesvolle inburgering te bewerkstelligen. Dit amendement spreekt daarom van de «Welkom in Nederland»-verkenning. De ontvangende maatschappij spreekt daarmee uit dat inburgeraar welkom is om te participeren en stelt voor gezamenlijk te verkennen op welke manier dit het beste vormgegeven kan worden. Inburgeraar en gemeente verkennen zodoende samen en op basis van gelijkwaardigheid hoe de deelname aan de samenleving vorm kan krijgen.

Van den Berge

Naar boven