Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 450 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Ontvangen 29 april 2020

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2019‒2020

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,K.H. Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 1). De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2020 opgebouwd.

De stand van de vastgestelde begroting 2020 is inclusief de nota’s van wijziging (Kamerstukken II 2019/2020 35300 VII, nr. 10 en Kamerstukken II 2019/20 35300 VII, nr. 86).

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2020

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € mln.

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.)

Technische mutaties (ondergrens in € mln.)

1. Openbaar bestuur en democratie

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.

2. Nationale Veiligheid

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.

3. Woningmarkt

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 5 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.Ontvangsten: 10 mln.

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.

5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.

6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.

7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 4 mln.

10. Groningen versterken en perspectief

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 4. mln.

11. Centraal apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.

12. Algemeen

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

13. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

Coronamaatregelen

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) zijn geen Coronagerelateerde uitgaven gedaan.

2 Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

6.195.972

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Verkiezingen

1

2.490

2) Huurtoeslag

3

‒ 89.300

3) Woningbouwimpuls

3

200.000

4) Versterkingsoperatie Groningen

10 + 11

22.870

5) Doc-Direkt

11

31.459

6) Dienstverleningsafspraken

11

8.500

7) Loonbijstelling

13

22.712

8) Prijsbijstelling

13

25.275

9) Eindejaarsmarge

 

42.094

10) Overige mutaties

 

40.632

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

6.502.704

Toelichting

1) Verkiezingen

In 2020 wordt circa € 2,5 mln. beschikbaar gesteld voor investeringen in het digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag en het betrouwbaar gebruik daarvan. 

2) Huurtoeslag

Op basis van de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst en de ramingen van het Centraal Planbureau (CEP) wordt de raming voor de huurtoeslag bijgesteld. Het budget huurtoeslag valt lager uit als gevolg van een in de eerste jaren lager dan verwachte werkloosheid en een hogere inkomensontwikkeling. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen die de coronacrisis zal hebben op de huurtoeslag.

3) Woningbouwimpuls

Voor de woningbouwimpuls wordt de eerse tranche van de Aanvullende Post naar de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) overgeheveld.

4) Versterkingsoperatie Groningen

Voor de versterkingsoperatie in Groningen worden middelen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van BZK vanuit de Aanvullende Post.

5) Doc-Direkt

Het betreft personele en materiële uitgaven voor Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten die gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen.

6) Dienstverleningsafspraken

De uitgaven naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2020 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.

7) Loonbijstelling

De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de departementale begroting.

8) Prijsbijstelling

De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de departementale begroting.

9) Eindejaarsmarge

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge van 2019 aan begrotingshoofdstuk VII. Deze wordt onder andere ingezet voor de transitiekosten Shared Service Center-ICT (SSC-ICT), woondeals en de investeringspost digitale overheid.

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

729.449

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Huurtoeslag

3

‒ 54.300

2) Doc-Direkt

11

31.549

3) Dienstverleningsafspraken

11

8.500

4) Surplus eigen vermogen RVB

12

13.200

5) Overige mutaties

 

‒ 2.259

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

726.139

Toelichting

1) Huurtoeslag

De ontvangstenraming van de huurtoeslag is naar beneden bijgesteld. Er is sprake van minder en lagere terugvorderingen als gevolg van minder aanvragers en als gevolg van het eerder in het proces controleren van aanvragen door de Belastingdienst.

2) Doc-Direkt

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van uitgaven.

3) Dienstverleningsafspraken

De ontvangsten naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2020 (DVA) van het kerndepartement met de baten-lastenagentschappen.

4) Surplus eigen vermogen RVB

De ontvangsten zijn ontstaan uit de afroming van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) (€ 13,2 mln.) conform de Regeling Agentschappen.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

59.387

9.000

68.387

4.662

73.049

2.273

2.481

‒ 1.014

‒ 864

          

Uitgaven

59.387

9.000

68.387

3.777

72.164

1.092

2.481

‒ 1.014

‒ 864

Waarvan juridisch verplicht

82%

   

82%

    
          

1.1 Bestuur en regio

10.202

0

10.202

1.225

11.427

‒ 33

0

0

0

Subsidies

4.538

0

4.538

100

4.638

0

0

0

0

Bestuur en regio

1.124

0

1.124

100

1.224

0

0

0

0

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.414

0

3.414

0

3.414

0

0

0

0

Opdrachten

3.969

0

3.969

1.125

5.094

‒ 33

0

0

0

Bestuur en regio

3.969

0

3.969

1.029

4.998

‒ 33

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

1.660

0

1.660

0

1.660

0

0

0

0

Diverse bijdragen

1.660

0

1.660

0

1.660

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

35

0

35

0

35

0

0

0

0

Bijdrage aan internationaal

35

0

35

0

35

0

0

0

0

          

1.2 Democratie

49.185

9.000

58.185

2.552

60.737

1.125

2.481

‒ 1.014

‒ 864

Subsidies

32.152

9.000

41.152

1.123

42.275

0

0

0

0

Verbinding inwoner en overheid

2.507

0

2.507

600

3.107

0

0

0

0

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

3.021

0

3.021

0

3.021

0

0

0

0

Weerbaar bestuur

974

0

974

0

974

0

0

0

0

Politieke partijen

18.211

9.000

27.211

523

27.734

0

0

0

0

ProDemos

7.326

0

7.326

0

7.326

0

0

0

0

Comité 4/5 mei

113

0

113

0

113

0

0

0

0

Opdrachten

7.568

0

7.568

547

8.115

1.143

3.431

‒ 64

‒ 64

Verbinding inwoner en overheid

4.715

0

4.715

879

5.594

1.169

3.450

‒ 50

‒ 50

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

1.098

0

1.098

‒ 14

1.084

‒ 14

‒ 14

‒ 14

‒ 14

Weerbaar bestuur

1.755

0

1.755

‒ 318

1.437

‒ 12

‒ 5

0

0

Inkomenoverdracht

7.781

0

7.781

0

7.781

‒ 800

‒ 800

‒ 800

‒ 800

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

7.781

0

7.781

0

7.781

‒ 800

‒ 800

‒ 800

‒ 800

Bijdrage aan zbo/rwt's

400

0

400

1.078

1.478

932

0

0

0

Diverse bijdragen

400

0

400

1.078

1.478

932

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

68

0

68

0

68

0

0

0

0

Bijdragen aan internationaal

68

0

68

0

68

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Dienst Publiek en Communicatie

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

816

0

816

‒ 196

620

‒ 150

‒ 150

‒ 150

0

Gemeentefonds (H50)

616

0

616

0

616

0

0

0

0

Provinciefonds (H51)

200

0

200

‒ 196

4

‒ 150

‒ 150

‒ 150

0

          

Ontvangsten

21.965

0

21.965

0

21.965

0

0

0

0

Toelichting

1.1 Bestuur en regio

Opdrachten

Bestuur en regio

Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder het beschikbaar stellen van € 0,9 mln. vanuit de eindejaarsmarge 2019 voor de uitvoering van Agenda Stad. Daarnaast wordt circa € 0,8 mln. vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) overgeboekt naar BZK. BZK fungeert als opdrachtgever voor een onderzoek naar de structurele middelen voor jeugd. Verder is € 0,1 mln. bestemd voor een onderzoek naar de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord en is de bijdrage van BZK voor het vormgeven van het Kenniscentrum Inkoop Sociaal Domein (circa € 0,1 mln.) gerealloceerd naar artikel 4.1 bijdrage aan agentschappen om dit via de jaaropdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te verantwoorden. Tot slot wordt de bijdrage van BZK aan de Innovatie Estafette 2020 (circa € 0,3 mln.) overgeboekt naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) via het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken.

1.2 Democratie

Subsidies

Verbinding inwoner en overheid

Vanuit de eindejaarsmarge wordt € 0,6 mln. beschikbaar gesteld voor de volgende editie van het Democratiefestival.

Politieke partijen

Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) is circa € 0,5 mln. bijgedragen voor het Politieke Partijen Programma (PPP) van Shiraka voor buitenlandse activiteiten van politieke partijen met zusterpartijen in de Arabische regio, gericht op de opbouw van een solide functionerend democratisch meerpartijensysteem.

Opdrachten

Verbinding inwoner en overheid

Voor investeringen in het digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag en het betrouwbaar gebruik daarvan wordt circa € 8,5 mln. beschikbaar gesteld, waarvan circa € 2,5 mln. in 2020. Daarnaast wordt in 2020 circa € 0,9 mln. overgeboekt naar de Kiesraad voor de ontwikkeling van de nieuwe versie van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), en wordt respectievelijk € 0,3 mln. en € 0,2 mln. herschikt naar artikel 6.2 voor de uitvoering van het programma Regeldruk en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO). Tot slot hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden.

Weerbaar bestuur

Voor de subsidie aan het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) voor het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA) worden middelen herschikt naar artikel 7.1 subsidies om dit op het juiste artikel en instrument te verantwoorden. Daarnaast worden er middelen gerealloceerd voor weerbaarheid om dit via de jaaropdracht aan RVO.nl te verantwoorden en wordt er een bijdrage verstrekt aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Bijdrage aan zbo/rwt's

Diverse bijdragen

Dit betreft een reallocatie vanuit artikel 6.6 voor het project City Deal Zicht op Ondermijning.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Provinciefonds

Dit betreffen bijdragen aan de provincie Friesland voor de uitvoering van de Wet gebruik Friese taal zoals overeengekomen in de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer (BFTK) 2019-2023 en het adviesorgaan DINGtiid. De hiervoor bestemde middelen zijn overgeboekt naar het provinciefonds.

3.2 Artikel 2. Nationale veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Nationale veiligheid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

297.861

0

297.861

4.215

302.076

‒ 561

‒ 297

0

0

          

Uitgaven

297.861

0

297.861

4.215

302.076

‒ 561

‒ 297

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    
          

2.1 AIVD apparaat

282.116

0

282.116

4.215

286.331

‒ 561

‒ 297

0

0

          

2.2 AIVD geheim

15.745

0

15.745

0

15.745

0

0

0

0

          

Ontvangsten

14.714

0

14.714

0

14.714

0

0

0

0

Toelichting

2.1 AIVD apparaat

De niet-bestede middelen voor bestrijding jihadisme zijn bij Najaarsnota 2019 afgeboekt. De middelen (€ 3 mln.) worden nu toegevoegd aan de begroting 2020. Tot slot zijn er middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Defensie voor andere bedrijfsvoeringskosten.

3.3 Artikel 3. Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Woningmarkt (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

4.297.396

0

4.297.396

164.435

4.461.831

266.596

‒ 73.032

‒ 60.900

‒ 47.897

          

Uitgaven

4.297.396

0

4.297.396

114.953

4.412.349

216.596

26.968

‒ 60.900

‒ 47.897

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    
          

3.1 Woningmarkt

4.297.396

0

4.297.396

‒ 85.047

4.212.349

‒ 83.404

‒ 73.032

‒ 60.900

‒ 47.897

Subsidies

14.374

0

14.374

35

14.409

‒ 1.104

‒ 1.532

0

‒ 97

Woningmarkt

3.641

0

3.641

3.223

6.864

135

0

0

0

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

6.239

0

6.239

‒ 986

5.253

‒ 1.239

‒ 1.532

0

‒ 97

Huisvestingsvoorziening statushouders

4.494

0

4.494

‒ 2.202

2.292

0

0

0

0

Opdrachten

2.019

0

2.019

518

2.537

0

0

0

0

Woningmarkt

2.019

0

2.019

0

2.019

0

0

0

0

WSW Risicovoorziening

0

0

0

518

518

0

0

0

0

Inkomensoverdracht

4.269.200

0

4.269.200

‒ 89.300

4.179.900

‒ 82.300

‒ 71.500

‒ 60.900

‒ 47.800

Huurtoeslag

4.269.200

0

4.269.200

‒ 89.300

4.179.900

‒ 82.300

‒ 71.500

‒ 60.900

‒ 47.800

Bijdrage aan agentschappen

7.406

0

7.406

0

7.406

0

0

0

0

Dienst van de Huurcommissie

7.066

0

7.066

0

7.066

0

0

0

0

ILT (Autoriteit Woningcorporaties)

340

0

340

0

340

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

2.857

0

2.857

900

3.757

0

0

0

0

Woningmarkt

2.857

0

2.857

900

3.757

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

2.800

2.800

0

0

0

0

Woningmarkt

0

0

0

2.800

2.800

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

1.540

0

1.540

0

1.540

0

0

0

0

Financiën en Nationale Schuld

1.540

0

1.540

0

1.540

0

0

0

0

          

3.3 Woningbouw

0

0

0

200.000

200.000

300.000

100.000

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

200.000

200.000

300.000

100.000

0

0

Woningbouwimpuls

0

0

0

200.000

200.000

300.000

100.000

0

0

          
          

Ontvangsten

472.000

0

472.000

‒ 53.782

418.218

‒ 52.000

‒ 59.800

‒ 57.400

‒ 54.900

Toelichting

3.1 Woningmarkt

Subsidies

Woningmarkt

Om de vorming van wooncoöperaties te simuleren zijn in 2019 projecten opgestart. Omdat uitwerking hiervan langer duurt dan verwacht, zijn de beschikbare middelen (€ 2,5 mln.) bij tweede suppletoire begroting 2019 afgeboekt en via de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting 2020. Daarnaast draagt het Ministerie van VWS bij voor de kosten van het kennisprogramma Langer thuis (€ 0,5 mln.) en komt een deel van de kosten in 2019 voor projecten van Platform 31 in 2020 tot betaling (€ 0,5 mln.).

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

De kostenraming voor de Wet Bevordering eigenwoningbezit (BEW) is bijgesteld op basis van cijfers van RVO. Vanwege gestegen inkomens, verhuizingen/verkopen en lagere aantallen vervolgaanvragen worden lagere uitgaven verwacht.

Huisvestingsvoorziening statushouders

De Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders is gesloten en dit is het laatste jaar dat ingediende plannen kunnen worden gerealiseerd. De raming wordt naar beneden bijgesteld, omdat blijkt dat veel oude aanvragen zijn ingetrokken.

Opdrachten

WSW Risicovoorziening

De uitvoeringskosten voor de saneringstaak van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) bedragen in 2020 naar verwachting € 0,5 mln. Deze kosten worden onttrokken aan de risicovoorziening voor sanerings- en projectsteun woningcorporaties.

Inkomensoverdracht

Huurtoeslag

Op basis van de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst en de ramingen van het Centraal Planbureau (CEP) worden de ramingen voor de uitgaven en ontvangsten bij de huurtoeslag meerjarig bijgesteld. Het budget huurtoeslag valt lager uit als gevolg van een in de eerste jaren lager dan verwachte werkloosheid en een hogere inkomensontwikkeling. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen die de coronacrisis zal hebben op de huurtoeslag. Het budget is een saldo van lagere uitgaven en lagere ontvangsten. Per saldo is in de jaren 2020-2023 sprake van een gunstige ontwikkeling ten opzichte van de ontwerpbegroting 2020. Voor de jaren 2024 en 2025 slaat het beeld om en pakt de raming per saldo negatief uit. Daarnaast brengt de verwerking van de adviezen van de Commissie Donner kosten met zich mee, welke een directe doorwerking hebben op de huurtoeslag. Incidenteel wordt een deel van de meevaller op de huurtoeslag hiervoor ingezet.

Bijdrage aan zbo/rwt's

Woningmarkt

Voor de kosten van WoON in 2020 is € 0,9 mln. herschikt vanuit het instrument subsidies.

Bijdrage aan medeoverheden

Woningmarkt

Als onderdeel van de woondeal met de Metropoolregio Amsterdam ontvangt Amsterdam een bijdrage van € 2 mln. voor de «Corridorstudie Amsterdam-Hoorn» voor de versnelling van woningbouw rondom drie stationslocaties. Onderdeel van de woondeal met de regio Arnhem/Nijmegen is een Rijksbijdrage voor de inrichting van de Versnellingstafel en het uitvoeringsprogramma van € 750.000,-.

3.3. Woningbouw

Bijdrage aan medeoverheden

Woningbouwimpuls

Het kabinet heeft in 2019 besloten om € 1 mld. aan extra uitgaven vrij te maken om de verschillende aspecten van het woningtekort aan te pakken. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het versnellen van de woningbouw en de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Dit betekent inclusief bijdragen aan de infrastructurele ontsluiting die daarvoor nodig is, het uitvoeren van het beleid waarmee de stikstofuitspraak wordt geadresseerd op het gebied van de woningbouw en het zorgdragen voor een kwalitatief goede leefomgeving. Deze middelen zijn op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën geplaatst. De eerste tranche van cumulatief € 600 mln. voor 2020, 2021 en 2022, wordt toegevoegd aan de begroting van BZK.

Ontvangsten

Huurtoeslag

De ontvangstenraming van de huurtoeslag is naar beneden bijgesteld. Er is sprake van minder en lagere terugvorderingen als gevolg van minder aanvragers en als gevolg van het eerder in het proces controleren van aanvragen door de Belastingdienst.

3.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

341.942

3.000

344.942

11.291

356.233

68.792

92.243

73.871

65.221

          

Uitgaven

480.942

60.000

540.942

30.990

571.932

60.823

86.993

70.721

64.171

Waarvan juridisch verplicht

99%

   

99%

    
          

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

475.204

60.000

535.204

29.790

564.994

60.823

86.993

70.721

64.171

Subsidies

294.621

57.600

352.221

‒ 12.057

340.164

49.000

107.000

87.000

77.000

Energietransitie en duurzaamheid

32.821

600

33.421

‒ 23.700

9.721

0

0

0

0

Energiebesparing koopsector

74.000

0

74.000

11.743

85.743

0

0

0

0

Energiebesparing huursector

139.000

0

139.000

‒ 10.100

128.900

0

0

0

0

SAH

48.800

0

48.800

0

48.800

0

0

0

0

Warmtefonds en ontzorging

0

57.000

57.000

10.000

67.000

49.000

107.000

87.000

77.000

Renovatieversneller

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

3.202

2.400

5.602

‒ 1.870

3.732

‒ 200

‒ 133

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

3.202

2.400

5.602

‒ 1.870

3.732

‒ 200

‒ 133

0

0

Bijdragen aan agentschappen

36.432

0

36.432

3.556

39.988

450

133

0

0

Dienst Publiek en Communicatie

0

0

0

70

70

0

0

0

0

Diverse agentschappen

0

0

0

1.500

1.500

0

0

0

0

ILT (handhaving energielabel)

515

0

515

0

515

0

0

0

0

RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)

11.709

0

11.709

15.636

27.345

450

133

0

0

RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)

24.208

0

24.208

‒ 13.650

10.558

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

4.300

0

4.300

271

4.571

0

0

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

4.300

0

4.300

271

4.571

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

90.160

90.160

0

0

0

0

Programma reductie energieverbruik

0

0

0

90.160

90.160

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

136.649

0

136.649

‒ 50.270

86.379

11.573

‒ 20.007

‒ 16.279

‒ 12.829

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Warmtefonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

5.738

0

5.738

1.200

6.938

0

0

0

0

Subsidies

3.491

0

3.491

0

3.491

0

0

0

0

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

3.491

0

3.491

0

3.491

0

0

0

0

Opdrachten

1.350

0

1.350

0

1.350

0

0

0

0

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

1.350

0

1.350

0

1.350

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

53

0

53

0

53

0

0

0

0

ILT (toezicht EU-bouwregelgeving)

53

0

53

0

53

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

516

0

516

1.200

1.716

0

0

0

0

Toelatingsorganisatie

516

0

516

1.200

1.716

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

328

0

328

0

328

0

0

0

0

Ministerie van IenW

328

0

328

0

328

0

0

0

0

          

Ontvangsten

91

0

91

0

91

0

0

0

0

Toelichting

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

Subsidies

Energietransitie en duurzaamheid

Dit betreft reallocatie van het budget Programma Reductie Energiebesparing (PRE) naar het instrument bijdrage aan medeoverheden voor specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van Urgenda (€ 23,7 mln.).

Energiebesparing koopsector

De Urgenda-middelen die bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn overgeboekt naar de begrotingsreserve van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn nu teruggeboekt naar de begroting van BZK (€ 8,5 mln.). Daarnaast zijn de in 2019 niet-bestede Urgenda-middelen toegevoegd aan de begroting 2020.

Energiebesparing huursector

In 2019 is het budget voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) met € 10,1 mln. overschreden. De overschrijding wordt in mindering gebracht op het budget voor 2020.

Warmtefonds en ontzorging

De tweede tranche van middelen voor het Warmtefonds is vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën toegevoegd aan de begroting van BZK (totaal € 792 mln. tot en met 2030). Daarnaast is in het kader van het Urgenda-vonnis € 10 mln. van 2022 naar 2020 geschoven om de versnelde reductie van CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving te bereiken van gemengde Verenigingen van Eigenaars (VvE´s).

Opdrachten

Energietransitie en duurzaamheid

Voor de bijdrage aan het RVB om de bestaande duurzaamheidsaanpak te versnellen en het naar voren halen van investeringen voor EnergieRijk Den Haag wordt ruim € 1,5 mln. herschikt naar het instrument bijdrage aan agentschappen. Daarnaast wordt € 0,2 mln. overgeboekt naar het Ministerie van EZK voor de ondersteuning van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en een bijdrage van € 0,1 mln. voor het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over aardgasvrije wijken.

Bijdrage aan agentschappen

Diverse agentschappen

Voor de bijdrage aan het RVB is € 1,5 mln. gealloceerd vanuit het instrument opdrachten.

RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)

Het gaat hier om verschillende mutaties, waaronder een herschikking binnen het instrument van circa € 8,1 mln. voor de uitvoeringskosten van onder andere het energielabel, het Klimaatakkoord en de energietransitie. Daarnaast wordt € 3,7 mln. gealloceerd voor de RVO.nl opdracht aangaande het beheer, onderhoud en uitvoering van het energielabel. Ook wordt er circa € 1,8 mln. gerealloceerd vanuit artikel 3.1 subsidies voor de RVO.nl opdracht ten behoeve van expertteams woningbouw, programma aanpak stikstof en flexwonen, en ruim € 1,3 mln. voor de inrichting van een expertpool en de organisatie van een loket voor vragen rondom regionale Energiestrategie, expertiseteam centrale warmte en aardgasvrij.

RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)

Binnen het instrument wordt in totaal € 11,8 mln. gerealloceerd. Hiervan is € 8,1 mln. voor de uitvoeringskosten van onder andere het energielabel, het Klimaatakkoord en de energietransitie, en € 3,7 mln. is voor de RVO.nl opdracht aangaande het beheer, onderhoud en uitvoering van het energielabel. Tot slot wordt € 1,8 mln. herschikt naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken voor de handhaving van de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD).

Bijdrage aan zbo/rwt's

Energietransitie en duurzaamheid

Dit betreft een bijdrage aan het VNG-congres over aardgasvrije wijken.

Bijdrage aan medeoverheden

Programma reductie energieverbruik

De Urgenda-middelen die bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn overgeboekt naar de begrotingsreserve Urgenda van het Ministerie van EZK zijn nu teruggeboekt naar de begroting van BZK (€ 19 mln.). Daarnaast is € 23,7 mln. vanuit het instrument subsidies en € 47,4 mln. vanuit bijdrage aan andere begrotingshoofstukken herschikt voor specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van Urgenda.

Bijdrage aan ander begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds (H50)

Het gaat hier om verschillende mutaties, waaronder een herschikking van € 47,4 mln. voor het Programma Reductie Energieverbruik (PRE) naar het instrument bijdrage aan medeoverheden. Daarnaast wordt € 1,5 mln. voor de inrichting van een expertpool en de organisatie van een loket voor vragen rondom Regionale Energiestrategie (RES), expertiseteam centrale warmte en aardgasvrij, gerealloceerd naar bijdrage aan agentschappen (€ 1,3 mln.) en bijdrage aan zbo/rwt's (€ 0,2 mln.)

EGO

Dit betreft onder andere drie overboekingen naar het Ministerie van EZK voor de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+), de subsdieregeling Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) en de subsidieregeling Topsector Energie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (TSE MOOI) (circa € 8,8 mln. in 2020).

Daarnaast zijn in het kader van het Urgenda-vonnis middelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving (Kamerstukken II 2018/19, 32813, nr. 348) naar voren gehaald om in te zetten in 2020 en 2021. Daarmee kan versnelde reductie van CO2 uitstoot worden bereikt. Met deze kasschuiven vindt een verschuiving plaats van middelen voor de wijkaanpak en innovatie uit latere jaren.

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Bijdrage aan zbo/rwt's

Toelatingsorganisatie

Bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn beschikbare middelen die niet tot besteding zijn gekomen afgeboekt en via de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting in 2020.

3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

122.524

0

122.524

‒ 10.386

112.138

62

‒ 1.613

2.813

1.688

          

Uitgaven

124.755

0

124.755

‒ 10.386

114.369

62

‒ 1.613

2.813

1.688

Waarvan juridisch verplicht

80%

   

80%

    
          

5.1 Ruimtelijke ordening

65.788

0

65.788

336

66.124

‒ 88

‒ 1.763

2.813

1.688

Subsidies

1.613

0

1.613

750

2.363

750

600

600

600

Basisregistraties

380

0

380

450

830

450

300

300

300

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.233

0

1.233

0

1.233

0

0

0

0

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

0

0

0

300

300

300

300

300

300

Opdrachten

7.724

0

7.724

75

7.799

‒ 1.627

‒ 609

‒ 576

‒ 426

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

1.369

0

1.369

1.000

2.369

‒ 1.000

0

0

0

Gebiedsontwikkeling

1.461

0

1.461

‒ 566

895

‒ 292

‒ 276

‒ 276

‒ 126

Programma Ruimtelijk Ontwerp

2.241

0

2.241

‒ 59

2.182

‒ 35

‒ 33

0

0

Ruimtegebruik bodem (diversen)

265

0

265

0

265

0

0

0

0

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

2.108

0

2.108

‒ 300

1.808

‒ 300

‒ 300

‒ 300

‒ 300

Windenergie op zee

280

0

280

0

280

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

37.706

0

37.706

‒ 4.927

32.779

‒ 417

‒ 267

‒ 300

‒ 300

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

8.443

0

8.443

‒ 5.935

2.508

0

0

0

0

Geo-informatie

2.622

0

2.622

975

3.597

‒ 450

‒ 300

‒ 300

‒ 300

Diverse bijdragen

280

0

280

33

313

33

33

0

0

Kadaster (basisregistraties)

26.361

0

26.361

0

26.361

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

4.510

4.510

980

980

980

980

Ministerie van LNV

0

0

0

260

260

980

980

980

980

Ministerie van IenW

0

0

0

180

180

0

0

0

0

Ministerie van EZK

0

0

0

4.070

4.070

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

9.498

0

9.498

‒ 198

9.300

100

‒ 2.593

1.983

708

Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit

188

0

188

6.562

6.750

500

767

5.704

4.429

Projecten Nota Ruimte

5.789

0

5.789

‒ 5.789

0

‒ 400

‒ 3.360

‒ 1.171

‒ 1.171

Gemeenten

3.521

0

3.521

‒ 971

2.550

0

0

‒ 2.550

‒ 2.550

Bijdrage aan agentschappen

9.247

0

9.247

126

9.373

126

126

126

126

RVB

2.413

0

2.413

0

2.413

0

0

0

0

RWS (leefomgeving)

6.384

0

6.384

0

6.384

0

0

0

0

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

450

0

450

0

450

0

0

0

0

RIVM

0

0

0

126

126

126

126

126

126

          

5.2 Omgevingswet

58.967

0

58.967

‒ 10.722

48.245

150

150

0

0

Opdrachten

35.206

0

35.206

‒ 29.121

6.085

150

150

0

0

Eenvoudig beter

840

0

840

302

1.142

0

0

0

0

Aan de Slag

34.366

0

34.366

‒ 29.423

4.943

150

150

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

19.553

0

19.553

3.460

23.013

0

0

0

0

Kadaster

19.053

0

19.053

1.469

20.522

0

0

0

0

Geonovum

500

0

500

591

1.091

0

0

0

0

ICTU

0

0

0

700

700

0

0

0

0

Aan de Slag

0

0

0

700

700

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

4.208

0

4.208

14.359

18.567

0

0

0

0

Aan de Slag

3.608

0

3.608

11.274

14.882

0

0

0

0

RWS (Eenvoudig Beter)

600

0

600

1.755

2.355

0

0

0

0

Diverse Agentschappen

0

0

0

1.330

1.330

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

580

580

0

0

0

0

Aan de Slag

0

0

0

580

580

0

0

0

0

          

Ontvangsten

3.824

0

3.824

0

3.824

0

0

0

0

Toelichting

5.1 Ruimtelijke ordening

Subsidies

Basisregistraties

Om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 0,5 mln. gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt’s naar het instrument subsidies. Hiervan is € 0,3 mln. voor het Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT) en circa € 0,2 mln. voor Geofort.

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

Aan Wijken van de Toekomst, De Landschapsmonitor en de Eo Wijersstichting wordt een subsidie toegekend. Hiervoor wordt € 0,3 mln. gerealloceerd van opdrachten naar het instrument subsidies.

Opdrachten

Basisregistratie ondergrond

Gemeenten sluiten sneller aan op het programma Basisregistratie Ondergrond (BRO). Hiervoor wordt € 1 mln. van 2021 naar 2020 geschoven.

Gebiedsontwikkeling

Er wordt circa € 0,2 mln. gerealloceerd binnen de begroting van BZK in het kader van de jaaropdracht aan RVO.nl voor de uitvoering van Smart Cities.

Voor het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (EMV) ontvangt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een gezamenlijke bijdrage van de Ministeries van EZK en BZK, die door EZK wordt betaald. Hiervoor is € 0,2 mln. gerealloceerd van opdrachten naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken.

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

Aan Wijken van de Toekomst, De Landschapsmonitor en de Eo Wijersstichting wordt een subsidie toegekend. Hiervoor wordt € 0,3 mln. gerealloceerd van opdrachten naar het instrument subsidies.

Bijdrage aan zbo/rwt's

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) verzorgt het kader van de implementatie van de BRO. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van EZK, waar het Ministerie van BZK € 4,1 mln. aan bijdraagt. Om deze bijdrage op het juiste instrument te verantwoorden zijn middelen van bijdrage aan zbo/rwt’s naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.

Voor de BRO ontvangt Geonovum een bijdrage van ruim € 1,4 mln. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van Basisregistratie Ondergrond (BRO) naar Geo-informatie.

Wageningen University en Research (WUR) verzorgt de implementatie van gegevens uit het Bodemkundig Informatiesysteem (BIS) in het programma BRO. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), waar het Ministerie van BZK circa € 0,3 mln. aan bijdraagt. Middelen van bijdrage aan zbo/rwt's worden daarom naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.

Het Ministerie van IenW beheert het Bronhouderportaal voor de BRO. Daarvoor ontvangt dit ministerie een bijdrage van circa € 0,2 mln. Middelen voor deze bijdrage worden van bijdrage aan zbo/rwt’s naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.

Geo-informatie

Voor de BRO ontvangt Geonovum een bijdrage van ruim € 1,4 mln. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van de regeling Basisregistratie Ondergrond (BRO) naar Geo-informatie.

Om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 0,5 mln. gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt’s naar het instrument subsidies. Hiervan is € 0,3 mln. voor het SVB-BGT en circa € 0,2 mln. voor Geofort.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Ministerie van LNV

De WUR verzorgt de implementatie van gegevens uit het BIS in het BRO programma. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van LNV, waar het Ministerie van BZK circa € 0,3 mln. aan bijdraagt. Hiervoor worden middelen van bijdrage aan zbo/rwt's naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.

Ministerie van IenW

Het Ministerie van IenW beheert het Bronhouderportaal voor de BRO. Daarvoor ontvangt dit ministerie een bijdrage van circa € 0,2 mln. Middelen voor deze bijdrage worden van bijdrage aan zbo/rwt’s naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.

Ministerie van EZK

TNO verzorgt het kader van de implementatie van de BRO. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van EZK, waar het Ministerie van BZK € 4,1 mln. aan bijdraagt. Om deze bijdrage goed te verantwoorden zijn middelen van bijdrage aan zbo/rwt’s naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.

Voor het Kennisplatform EMV ontvangt het RIVM een gezamenlijke bijdrage van de Ministeries van EZK en BZK, die door EZK wordt betaald. Hiervoor is € 0,2 mln. gerealloceerd van opdrachten naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken.

Bijdrage aan medeoverheden

Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit

Binnen de projecten ruimtelijke kwaliteit zijn er verschuivingen door aanpassing van de planning van projecten en worden middelen in het juiste kasritme gezet.

Projecten Nota Ruimte

Middelen voor Projecten Nota Ruimte zijn herschikt om budgetten op de juiste regeling te verantwoorden.

Gemeenten

Middelen voor gemeenten zijn herschikt om budgetten op de juiste regeling te verantwoorden.

5.2 Omgevingswet

Opdrachten

Eenvoudig Beter

Voor de ontwikkeling van een database voor de Crisis- en herstelwet (Chw) en de organisatie van bijeenkomsten in het kader van het 10-jarige jubileum van de Chw is circa € 0,3 mln. gerealloceerd van Artikel 11, Centraal apparaat, naar opdrachten.

Aan de Slag

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is circa € 27,6 mln. gerealloceerd van opdrachten naar andere instrumenten (€16,9 mln.) en Artikel 11, Centraal apparaat, (€ 10,7 mln.) om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden. Ditzelfde geldt voor de Digitalisering van de Toepasbare Rijksregels. Hiervoor wordt € 2 mln. gerealloceerd van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Vanuit EZK is een overboeking van circa € 0,2 mln. ontvangen voor de bijdrage aan het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) voor de periode 2020-2022.

Bijdrage aan zbo/rwt's

Kadaster 

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is circa € 1,4 mln. gerealloceerd naar het Kadaster om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Geonovum

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is circa € 0,6 mln. gerealloceerd naar Geonovum om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

ICTU

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is € 0,7 mln. gerealloceerd naar de ICT-uitvoeringsorganisatie (ICTU) om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Aan de Slag

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is € 0,7 mln. gerealloceerd naar Aan de Slag om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

Aan de Slag

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is circa € 11,3 mln. gerealloceerd naar Aan de Slag om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

RWS (Eenvoudig Beter)

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de Digitalisering van de Toepasbare Rijksregels wordt circa € 1,8 mln. gerealloceerd naar Rijkswaterstaat (RWS) om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Diverse agentschappen

Er wordt circa € 1,1 mln. grealloceerd naar het Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (UBR|KOOP) voor onder meer de werkzaamheden voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de Omgevingsregeling en de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) van de Omgevingswet.

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de Digitalisering van de Toepasbare Rijksregels wordt ruim € 0,2 mln. gerealloceerd naar diverste agentschappen om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan medeoverheden

Aan de Slag

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van de DSO is circa € 0,6 mln. gerealloceerd naar Aan de Slag om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

169.975

0

169.975

11.094

181.069

1.025

1.312

1.312

‒ 188

          

Uitgaven

169.975

0

169.975

11.094

181.069

1.025

1.312

1.312

‒ 188

Waarvan juridisch verplicht

74%

   

74%

    
          

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

74.280

0

74.280

2.820

77.100

1.987

1.312

1.312

‒ 188

Subsidies

205

0

205

2.531

2.736

1.249

1.249

1.249

1.249

Overheidsdienstverlening

205

0

205

2.531

2.736

1.249

1.249

1.249

1.249

Opdrachten

18.915

0

18.915

‒ 3.685

15.230

‒ 2.032

‒ 1.407

‒ 1.312

‒ 1.312

Informatiebeleid

6.687

0

6.687

‒ 1.880

4.807

‒ 50

0

0

0

Informatiesamenleving

4.920

0

4.920

‒ 3.029

1.891

‒ 2.557

‒ 1.407

‒ 1.312

‒ 1.312

Overheidsdienstverlening

7.308

0

7.308

1.224

8.532

575

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

40.652

0

40.652

939

41.591

2.000

1.500

1.500

0

Agentschap Telecom

1.639

0

1.639

‒ 129

1.510

0

0

0

0

Logius

20.514

0

20.514

517

21.031

445

445

445

‒ 1.055

RvIG

2.000

0

2.000

‒ 1.534

466

0

0

0

0

RVO.nl

8.311

0

8.311

‒ 1.206

7.105

0

0

0

0

UBR

8.188

0

8.188

3.111

11.299

1.555

1.055

1.055

1.055

Diverse bijdragen

0

0

0

180

180

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

13.738

0

13.738

2.863

16.601

594

‒ 206

‒ 206

‒ 206

CBS

0

0

0

775

775

35

35

35

35

ICTU

5.659

0

5.659

2.561

8.220

2.609

1.500

1.500

0

KvK

8.079

0

8.079

‒ 3.228

4.851

‒ 2.750

‒ 1.741

‒ 1.741

‒ 241

RDW

0

0

0

1.339

1.339

0

0

0

0

Diverse bijdragen

0

0

0

1.416

1.416

700

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

720

0

720

‒ 284

436

0

0

0

0

Gemeenten

720

0

720

‒ 284

436

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

50

0

50

130

180

0

0

0

0

Ministerie van BuZa

50

0

50

0

50

0

0

0

0

Diverse bijdragen

0

0

0

130

130

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

326

326

176

176

81

81

Digitale dienstverlening

0

0

0

326

326

176

176

81

81

          

6.5 Identiteitsstelsel

38.735

0

38.735

200

38.935

0

0

0

0

Opdrachten

4.251

0

4.251

‒ 1.603

2.648

‒ 10.065

‒ 10.065

‒ 10.065

‒ 10.065

Identiteitsstelsel

4.251

0

4.251

‒ 1.603

2.648

‒ 10.065

‒ 10.065

‒ 10.065

‒ 10.065

Bijdrage aan agentschappen

34.409

0

34.409

917

35.326

10.065

10.065

10.065

10.065

RvIG

34.409

0

34.409

917

35.326

10.065

10.065

10.065

10.065

Bijdrage aan zbo/rwt's

0

0

0

741

741

0

0

0

0

ICTU

0

0

0

541

541

0

0

0

0

Diverse bijdragen

0

0

0

200

200

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

75

0

75

145

220

0

0

0

0

Gemeenten

75

0

75

145

220

0

0

0

0

          

6.6 Investeringspost digitale overheid

56.960

0

56.960

8.074

65.034

‒ 962

0

0

0

Subsidies

3.228

0

3.228

3.018

6.246

3.888

0

0

0

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

3.228

0

3.228

3.018

6.246

3.888

0

0

0

Opdrachten

28.743

0

28.743

‒ 13.350

15.393

‒ 32.447

0

0

0

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

28.743

0

28.743

‒ 13.350

15.393

‒ 32.447

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

800

0

800

‒ 800

0

0

0

0

0

Diverse bijdragen

800

0

800

‒ 800

0

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

2.800

0

2.800

3.043

5.843

2.111

0

0

0

ICTU

250

0

250

950

1.200

1.130

0

0

0

Diverse bijdragen

2.550

0

2.550

1.431

3.981

815

0

0

0

KvK

0

0

0

662

662

166

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

21.389

0

21.389

16.163

37.552

25.486

0

0

0

RVO.nl

0

0

0

2.767

2.767

972

0

0

0

RvIG

2.900

0

2.900

199

3.099

215

0

0

0

Logius

15.250

0

15.250

13.052

28.302

22.232

0

0

0

UBR

1.589

0

1.589

‒ 397

1.192

397

0

0

0

Diverse bijdragen

1.650

0

1.650

542

2.192

1.670

0

0

0

          

Ontvangsten

423

0

423

823

1.246

511

0

0

0

Toelichting

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Subsidies

Overheidsdienstverlening

Voor diverse subsidies die bijdragen aan het digitaal bewustzijn worden middelen (€ 1,6 mln.) herschikt van opdrachten naar subsidies. Daarnaast hebben er diverse kleinere herschikkingen plaatsgevonden om subsidies voor onder andere de inzet op de Nationale Data Agenda en de VNG op het juiste instrument te verantwoorden.

Opdrachten

Informatiebeleid

Voor de aanpassingen aan ict-systemen, die nodig zijn bij de voorbereiding op de Wet elektronische publicaties, worden middelen (€ 1,6 mln.) herschikt van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen.

Informatiesamenleving

Om verschillende programma's op de juiste instrumenten te verantwoorden vinden herschikkingen plaats van in totaal € 3,2 mln. Het betreft bijdragen ten behoeve van het digitaal bewustzijn, de ondersteuningsaanpak Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO), de Nationale Data Agenda, MensCentraal, Artificial Intelligence en datascience en de Kamerdebat app.

Overheidsdienstverlening

Het Ministerie van EZK draagt tot en met 2023 € 1,5 mln. per jaar bij aan de kosten die verbonden zijn aan de implementatie van de Europese verordening Single Digital Gateway (SDGR). Daarnaast betreft het onder andere bijdragen vanuit diverse partijen voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) (€ 0,7 mln. in 2020).

Bijdrage aan agentschappen

Agentschap Telecom

Voor de digitale overheid voor bedrijven vindt een herschikking van budget plaats naar het instrument bijdrage aan zbo/rwt's.

Logius

De implementatie van MijnOverheid voor Ondernemers wordt overgedragen van Kamer van Koophandel (KvK) naar Logius. De hiervoor bestemde middelen worden daarom gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt's naar bijdrage aan agentschappen (€ 1,5 mln.). Daarnaast worden er middelen herschikt voor de jaarlijkse beheerkosten van het programmabureau van de Programmeringsraad Logius (€ 1,1 mln.).

RvIG

Er wordt budget herschikt van bijdrage aan agentschappen naar bijdrage aan zbo/rwt's in verband met de garantstelling aan RDW voor het opnemen van een eID (elektronische identiteit) applet op het rijbewijs. Deze kosten komen voort uit de vertraging op de invoering van de wet Digitale Overheid (€ 1,3 mln.).

RVO.nl

Dit betreft met name een herschikking van middelen naar de regelingen UBR (Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk) en CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) voor inzet op de Nationale Data Agenda (€ 1,1 mln.).

UBR

Dit betreft een herschikking van middelen van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen om de inzet van middelen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden (€ 1,6 mln.). Het gaat onder meer om een bijdrage die voortkomt uit de voorbereiding op de Wet elektronische publicaties (Wep). Daarnaast zijn er middelen herschikt naar het juiste instrument voor de jaarlijkse beheerkosten voor het programmabureau van de Programmeringsraad Logius (€ 1,1 mln.). Tot slot worden er middelen herschikt voor de inzet van UBR op de Nationale Data Agenda (€ 0,4 mln.).

Diverse bijdragen

Dit betreft een herschikking van middelen van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen voor een bijdrage aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC) voor de programmakosten MensCentraal. Daarnaast is via de eindejaarsmarge circa € 0,2 mln. toegevoegd aan de begroting 2020.

Bijdrage aan zbo/rwt’s

CBS

Voor de digitale overheid voor bedrijven vinden diverse herschikkingen plaats, waaronder voor de Standard Business Reporting en het Referentie Grootboek Schema, dat door CBS wordt ingezet voor het eenvoudiger maken van de uitvraag van statistieken bij bedrijven.

ICTU

Dit betreft een herschikking binnen het instrument en een bijdrage van het Ministerie van EZK voor de financiering van het bureau van de Nationaal Coördinator Sustainable Development Goals (SDG) in het kader van de Europese verordening SDGR die op 12 december 2018 in werking is getreden. Daarnaast is er een bijdrage (€ 0,3 mln.) vanuit diverse partijen voor ENSIA .

KvK

De implementatie van MijnOverheid voor Ondernemers wordt overgedragen van de KvK naar Logius. De hiervoor bestemde middelen worden daarom gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt's naar bijdrage aan agentschappen (€ 1,5 mln.). Daarnaast heeft er een herschikking (€ 1,0 mln.) plaatsgevonden voor de implementatie van single digital gateway, waaraan ook het Ministerie van EZK bijdraagt. Tot slot vindt er een herschikking plaats voor de digitale overheid voor bedrijven (€ 0,5 mln.).

RDW

Er wordt budget herschikt van bijdrage aan agentschappen naar bijdrage aan zbo/rwt's in verband met de garantstelling aan RDW voor het opnemen van een eID applet op het rijbewijs. Deze kosten komen voort uit de vertraging op de invoering van de wet Digitale Overheid (€ 1,3 mln.).

Diverse bijdragen

Dit betreft diverse herschikkingen voor onder andere de ondersteuningsaanpak voor de BIO door het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en inzet op de Nationale Data Agenda.

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

Het betreft een herschikking van bijdrage aan medeoverheden naar subsidies (VNG) om de inzet op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het betreft een subsidie voor een life-event aanpak.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Diverse bijdragen

Het Ministerie van Financiën ontvangt een bijdrage voor het beheer van de Kamerdebat app. Het budget wordt van opdrachten naar het juiste instrument (bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk) gerealloceerd.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Digitale dienstverlening

Dit betreft diverse kleine herschikkingen voor onder andere de digitale overheid voor bedrijven en de Nederlandse AI Coalitie.

6.5 Identiteitsstelsel

Opdrachten

Identiteitsstelsel

Het programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is in 2019 in beheer genomen door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het voor dit beleid beschikbare budget wordt nu meerjarig verdeeld over de juiste instrumenten. Daarnaast worden er middelen herschikt voor de Schipholbalie en de digitalisering van het PK-archief (€ 0,1 mln.).

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

Het programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is in 2019 in beheer genomen door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het voor dit beleid beschikbare budget wordt nu meerjarig verdeeld over de juiste instrumenten.

Bijdrage aan zbo/rwt’s

ICTU

Het programma LAA is in 2019 in beheer genomen door de RvIG. Het voor dit beleid beschikbare budget wordt nu meerjarig verdeeld over de juiste instrumenten.

Diverse bijdragen

Dit betreft een herschikking van budget voor het programma LAA voor onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie personen.

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

Dit betreft een herschikking van budget voor de Schipholbalie en de digitalisering van het PK-archief.

6.6 Investeringspost digitale overheid

Subsidies

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

Het betreft de verwerking van de Investeringsagenda 2020-2021 zoals vastgesteld door de staatssecretaris op advies van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) .

Opdrachten

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

Het betreft de verwerking van de Investeringsagenda 2020-2021 zoals vastgesteld door de staatssecretaris op advies van het OBDO, de middelen worden van het instrument opdrachten overgeheveld naar de verschillende juiste instrumenten.

Voor middelen die in 2019 niet tot besteding zijn gekomen, is via de eindejaarsmarge circa € 9,2 mln. aan de begroting van 2020 toegevoegd. Tot slot heeft er een herschikking plaatsgevonden naar artikel 1 voor het project City Deal Zicht op Ondermijning (€ 1 mln.).

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Diverse bijdragen

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten

Bijdrage aan zbo/rwt’s

ICTU

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. ICTU krijgt een bijdrage voor het project Single Digital Gateway (SDG) Pilots.

Diverse bijdragen

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten, in dit geval voor de ondersteuning van kwetsbare burgers en de koppeling van het bewindregister met de Machtigingsvoorziening.

KvK

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. De KVK ontvangt een bijdrage voor het SDG Ondernemersplein.

Bijdrage aan agentschappen

RVO.nl

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. RVO.nl ontvangt een bijdrage voor het beheer en de ontwikkeling van een deel van de eIDAS voorziening.

RvIG

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. RvING ontangt een bijdrage in het kader van het beheer en ontwikkeling van een deel de eIDAS voorziening.

Logius

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. Logius ontvangt bijdragen voor een aantal projecten waaronder het programma machtigen, de herbouw van Digipoort en de doorontwikkeling van platform services.

UBR

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. UBR ontvangt een bijdrage voor het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI)

Diverse bijdragen

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. Zo ontvangen projecten rondom de SDG Samenwerkende Catologie en een online campagne voor Digid een bijdrage.

Ontvangsten

Dit betreft bijdragen van RvIG, Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) en VNG voor ENSIA.

3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

34.343

0

34.343

2.694

37.037

1.273

600

600

600

          

Uitgaven

34.343

0

34.343

2.694

37.037

1.273

600

600

600

Waarvan juridisch verplicht

67%

   

76%

    
          

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

26.481

0

26.481

2.694

29.175

1.273

600

600

600

Subsidies

3.744

0

3.744

43

3.787

‒ 150

0

0

0

Bedrijfsvoeringsbeleid

205

0

205

0

205

0

0

0

0

Overlegstelsel

2.901

0

2.901

‒ 77

2.824

‒ 150

0

0

0

Diverse subsidies

638

0

638

120

758

0

0

0

0

Opdrachten

10.845

0

10.845

‒ 1.237

9.608

150

150

150

150

Bedrijfsvoeringsbeleid

6.275

0

6.275

‒ 1.072

5.203

150

150

150

150

Werkgeversbeleid

1.820

0

1.820

‒ 314

1.506

0

0

0

0

Kwaliteit management rijksdienst

2.750

0

2.750

0

2.750

0

0

0

0

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening

0

0

0

149

149

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

9.792

0

9.792

3.416

13.208

1.048

225

225

225

Kwaliteitsverbetering

1.528

0

1.528

0

1.528

0

0

0

0

Werkgeversbeleid

813

0

813

1.123

1.936

823

0

0

0

I-functie Rijk

0

0

0

180

180

0

0

0

0

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

0

0

1.045

1.045

225

225

225

225

UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)

7.451

0

7.451

0

7.451

0

0

0

0

Doorontw. Rijksbrede ICT voorziening

0

0

0

1.068

1.068

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

2.100

0

2.100

146

2.246

0

0

0

0

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

0

0

218

218

0

0

0

0

Werkgeversbeleid

2.100

0

2.100

‒ 72

2.028

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

240

240

225

225

225

225

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

0

0

240

240

225

225

225

225

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

86

86

0

0

0

0

Werkgeversbeleid

0

0

0

86

86

0

0

0

0

          

7.2 Pensioenen en uitkeringen

7.862

0

7.862

0

7.862

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

7.862

0

7.862

0

7.862

0

0

0

0

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

7.862

0

7.862

0

7.862

0

0

0

0

          

Ontvangsten

450

0

450

0

450

0

0

0

0

Toelichting

7.1 Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid

Subsidies

Diverse subsidies

Dit betreft een aantal herschikkingen om diverse subsidies op de juiste regeling te verantwoorden.

Opdrachten

Bedrijfsvoeringbeleid

Dit betreft met name een overboeking naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het Rijksprogramma Duurzame Digitale Informatiehuishouding (RDDI) (€ 1 mln.). Verder hebben er diverse herschikkingen plaatsgevonden, voor onder andere HRM-inkoop, PIANOo, herrijking Rijksinkoopstelsel, het Rijks ICT-dashboard en Strategisch Leveranciers Management (€ 0,7 mln.). Daarnaast is via de eindejaarsmarge circa € 0,7 mln. toegevoegd aan de begroting van 2020 voor een aantal projecten die in 2019 niet tot realisatie is gekomen.

Werkgeversbeleid

Dit betreft herschikkingen van middelen om de opdrachten voor Internetspiegel en Vensters, en de opdracht voor het CBS op het juiste instrument te verantwoorden

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening

Dit betreft de bijdrage van het Ministerie van IenW aan regiekosten Chief Information Office Rijk (CIO-Rijk) en de doorontwikkeling van rijksbrede ICT voorzieningen.

Bijdrage aan agentschappen

Werkgeversbeleid

In de CAO Rijk 2018-2020 zijn afspraken gemaakt over het Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken (RABA) en de Geschillencommissie. De kosten voor het nieuwe loket en de commissie worden door de departementen gedragen, daarvoor zijn diverse overboekingen ontvangen. Daarnaast zijn er middelen herschikt om de opdrachten aan UBR|KOOP op het juiste instrument te verantwoorden.

I-functie Rijk

Dit betreft de herschikking van middelen om opdrachten aan ICTU (voor het functioneel beheer van het Rijks ICT Dashboard) en de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) (Rijks ICT Dashboard) op het juiste instrument te verantwoorden.

Bedrijfsvoeringbeleid

Dit betreft een herschikking van middelen naar bijdrage aan agentschappen om de opdrachten voor HRM-inkoop, PIANOo en herrijking rijksinkoopstelsel op het juiste instrument te verantwoorden (€ 0,7 mln.). Daarnaast is er herschikt om de middelen voor Strategisch Leveranciers Management op het juiste instrument te verantwoorden (€ 0,2 mln.).

Doorontwikkeling rijksbrede ICT voorziening

Voor bijdragen aan regiekosten CIO-Rijk, de doorontwikkeling van rijksbrede ICT voorzieningen en het vernieuwen van het rijksportaal zijn overboekingen van diverse ministeries ontvangen.

Bijdrage aan zbo/rwt’s

Bedrijfsvoeringbeleid

Dit betreft een herschikking van middelen om opdrachten aan ICTU (voor het functioneel beheer van het Rijks ICT Dashboard) en DICTU (Rijks ICT Dashboard) op het juiste instrument te verantwoorden.

Werkgeversbeleid

Dit betreft een herschikking om de opdrachten aan UBR|KOOP op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Bedrijfsvoeringsbeleid

Dit betreft een herschikking om de middelen voor Strategisch Leveranciers Management op het juiste instrument te verantwoorden.

3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

128.168

0

128.168

‒ 6.411

121.757

26.232

5.923

‒ 3.954

‒ 8.169

          

Uitgaven

128.168

0

128.168

‒ 6.411

121.757

26.232

5.923

‒ 3.954

‒ 8.169

Waarvan juridisch verplicht

94%

   

94%

    
          

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

64.606

0

64.606

‒ 11.011

53.595

26.232

5.923

‒ 3.954

‒ 8.169

Bijdrage aan agentschappen

64.606

0

64.606

‒ 11.011

53.595

26.232

5.923

‒ 3.954

‒ 8.169

RVB (bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)

15.922

0

15.922

0

15.922

0

0

0

0

RVB (bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

35.724

0

35.724

‒ 11.011

24.713

26.232

5.923

‒ 3.954

‒ 8.169

RVB (bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

3.518

0

3.518

0

3.518

0

0

0

0

RVB (bijdrage voor monumenten)

2.870

0

2.870

0

2.870

0

0

0

0

RVB (bijdrage voor rijkshuisvesting)

6.572

0

6.572

0

6.572

0

0

0

0

          

9.2 Beheer materiële activa

63.562

0

63.562

4.600

68.162

0

0

0

0

Bijdrage agentschappen

63.562

0

63.562

4.600

68.162

0

0

0

0

RVB (onderhoud en beheerkosten)

4.717

0

4.717

4.600

9.317

0

0

0

0

RVB (zakelijke lasten)

47.038

0

47.038

0

47.038

0

0

0

0

RVB

11.807

0

11.807

0

11.807

0

0

0

0

          

Ontvangsten

121.690

0

121.690

‒ 8.600

113.090

0

0

0

0

Toelichting

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

Bijdrage aan agentschappen

RVB (bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

Dit betreft het saldo van meerdere mutaties gerelateerd aan de renovatie van het Binnenhof. Vanwege het uitstellen van de renovatie van het Binnenhof met één jaar gaat de jaarlijkse bijdrage voor de huisvesting van de gebruikers later in en worden ook de niet-huisvestingskosten later gemaakt.

Daarnaast zijn er middelen toegevoegd voor de additionele kosten op het gebied van veiligheidsmaatregelen voor de tijdelijke huisvestingen gedurende de renovatie van het Binnenhof en voor een deel van de kosten gerelateerd aan het jaar uitstel van de renovatie van het Binnenhof. Ook zijn er middelen toegevoegd voor investeringen op het gebied van ICT, waaronder de aansluiting op de Haagse ICT-Ring.

9.2 Beheer materiële activa

Bijdrage aan agentschappen

RVB (onderhoud en beheerkosten)

Voor het aanpakken van het achterstallig onderhoud en asbestsaneringswerkzaamheden bij pachtboerderijen wordt het budget voor onderhoud- en beheerkosten met € 4,6 mln. verhoogd. Hiermee worden de boerderijen met het meest urgente achterstallig onderhoud direct aangepakt.

Ontvangsten

De raming is verlaagd als gevolg van minder ontvangsten uit ingebruikgevingen van vastgoed, voornamelijk door lagere (erf)pacht- en huuropbrengsten.

3.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 10. Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

0

98.304

98.304

78.885

177.189

10.000

10.000

0

0

          

Uitgaven

0

98.704

98.704

78.885

177.589

10.000

10.000

0

0

Waarvan juridisch verplicht

    

75%

    
          

10.1 Groningen versterken en perspectief

0

98.704

98.704

78.885

177.589

10.000

10.000

0

0

Subsidies

0

85.410

85.410

‒ 75.000

10.410

‒ 75.000

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 25.000

Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma

0

10.410

10.410

0

10.410

0

0

0

0

Nationaal Programma Groningen

0

75.000

75.000

‒ 75.000

0

‒ 75.000

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 25.000

Opdrachten

0

13.294

13.294

26.770

40.064

0

0

0

0

Werk- en onderzoeksbudget

0

7.214

7.214

6.080

13.294

6.080

5.462

4.869

3.549

Uitvoeringsorganisatie

0

6.080

6.080

‒ 6.080

0

‒ 6.080

‒ 5.462

‒ 4.869

‒ 3.549

Versterkingsoperatie

0

0

0

26.770

26.770

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

127.115

127.115

85.000

35.000

25.000

25.000

Nationaal Programma Groningen

0

0

0

117.115

117.115

75.000

25.000

25.000

25.000

Compensatie gemeenten en provincies

0

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

          

Ontvangsten

0

75.000

75.000

0

75.000

0

0

0

0

Toelichting

10.1 Groningen versterken en perspectief

Subsidies

Nationaal Programma Groningen

Om de bijdrage van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan het Nationaal Programma Groningen (NPG) op het juiste instrument te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd naar bijdrage aan medeoverheden.

Opdrachten

Werk- en onderzoeksbudget

In verband met een wijziging in de begrotingsstructuur van artikel 10 wordt er budget gerealloceerd vanuit de regeling Uitvoeringsorganisatie.

Uitvoeringsorganisatie

In verband met een wijziging in de begrotingsstructuur van artikel 10 wordt er budget gerealloceerd naar de regeling Werk- en onderzoeksbudget.

Versterkingsoperatie

Voor de versterkingsoperatie in Groningen worden middelen overgeheveld naar de begroting van BZK vanuit de Aanvullende Post.

Daarnaast boekt het Ministerie van EZK de overgebleven budgetten uit 2019 (€ 16,7 mln.) over aan het Ministerie van BZK voor de budgetten die bij Nota van Wijziging op de begroting van 2020 naar de begroting BZK zijn overgekomen.

Bijdrage aan medeoverheden

Nationaal programma Groningen

Om de bijdrage van de NAM aan het NPG op het juiste instrument te verantwoorden, wordt er € 75 mln. gerealloceerd van subsidies naar bijdrage aan medeoverheden.

Daarnaast boekt het Ministerie van EZK de overgebleven budgetten uit 2019 (€ 42,1 mln.) over aan het Ministerie van BZK voor de budgetten die bij Nota van Wijziging op de begroting van 2020 naar de begroting van BZK zijn overgekomen.

Compensatie gemeenten en provincies

Voor de versterkingsoperatie in Groningen worden middelen overgeheveld naar de begroting van BZK vanuit de Aanvullende Post.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 11. Centraal apparaat

Tabel 13 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

401.762

12.444

414.206

63.542

477.748

3.557

3.569

822

809

          

Uitgaven

401.762

12.444

414.206

63.542

477.748

3.557

3.569

822

809

          

11.1 Apparaat (excl. AIVD)

401.762

12.444

414.206

63.542

477.748

3.557

3.569

822

809

Personele uitgaven

200.694

9.898

210.592

44.947

255.539

3.221

3.233

486

473

waarvan: eigen personeel

181.324

0

181.324

24.587

205.911

3.141

3.183

436

423

waarvan: inhuur externen

15.290

0

15.290

11.804

27.094

80

50

50

50

waarvan: overige personele uitgaven

4.080

9.898

13.978

8.556

22.534

0

0

0

0

Materiële uitgaven

201.068

2.546

203.614

18.595

222.209

336

336

336

336

waarvan: bijdrage aan SSO's

190.896

0

190.896

8.713

199.609

1.071

1.071

1.071

1.071

waarvan: ICT

42

0

42

805

847

0

0

0

0

waarvan: overige materiële uitgaven

10.130

2.546

12.676

9.077

21.753

‒ 735

‒ 735

‒ 735

‒ 735

          

Ontvangsten

19.292

0

19.292

45.049

64.341

0

0

0

0

Toelichting

11.1 Apparaat (excl. AIVD)

Personele uitgaven

waarvan: eigen personeel

Dit betreft met name de uitgaven voor eigen personeel van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 12 mln.). Daarnaast worden de uitgaven voor diverse werkzaamheden voor de Shared Service Organisaties (SSO's) jaarlijks doorbelast (€ 5 mln.).

Ook betreft dit een reallocatie van middelen vanaf artikel 5 voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO (€ 3,3 mln.). Daarnaast zijn er middelen middels de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting in 2020 voor de uitvoering van opdrachten omtrent de Omgevingswet. Tot slot worden voor de versterkingsoperatie in Groningen middelen overgeheveld naar de begroting van BZK vanuit de Aanvullende Post (€ 2,9 mln.).

waarvan: inhuur externen

De mutaties betreffen de uitgaven voor inhuur externen van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) (€ 1,2 mln.). Daarnaast worden er middelen vanaf artikel 5 gerealloceerd voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO (€ 8,9 mln.). Ook wordt er voor de verwerking van de Investeringsagenda 2020-2021 voor de Investeringspost Digitale Overheid € 1,1 mln. gerealloceerd vanuit artikel 6. Tot slot zijn er middelen middels de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting in 2020 voor de uitvoering van opdrachten omtrent de Omgevingswet (€ 1 mln.).

waarvan: overige personele uitgaven

Dit betreft met name de personele uitgaven voor de uitvoering van de Dienstverleningsafspraken (DVA's) tussen de baten-lastenagentschappen (€ 5,7 mln.). Daar staan hogere ontvangsten tegenover.

Materiële uitgaven

waarvan: bijdrage aan SSO’s

Dit betreft met name bijdragen aan SSO's van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 7,6 mln.). Daarnaast betreft het bijdragen van verschillende departementen waar het aantal te verzorgen personen meer dan 5% afwijkt van het aantal personen waarvoor budget is afgedragen aan P-Direkt (€ 1,1 mln.).

waarvan: ICT

Dit betreft met name de uitgaven aan ICT van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 0,8 mln.).

waarvan: overige materiële uitgaven

Dit betreft met name de materiële uitgaven van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 10,0 mln.). Daarnaast wordt circa € 0,9 mln. herschikt om de middelen voor onder andere strategisch leveranciers management en rijksbeveiligingsambtenaren te verantwoorden op de juiste instrumenten.

Ontvangsten

Dit betreft met name de inkomsten die Doc-Direkt ontvangt gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 31,5 mln.). Daarnaast worden diverse personele kosten voor de SSO's jaarlijks doorbelast (€ 5 mln.). Tot slot betreft het de ontvangsten in het kader van de DVA's voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen.

4.2 Artikel 12. Algemeen

Tabel 14 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

21.235

0

21.235

13.379

34.614

‒ 72

‒ 100

‒ 100

0

          

Uitgaven

21.235

0

21.235

13.379

34.614

‒ 72

‒ 100

‒ 100

0

          

12.1 Algemeen

21.235

0

21.235

13.379

34.614

‒ 72

‒ 100

‒ 100

0

Subsidies

865

0

865

28

893

28

0

0

0

Diverse subsidies

814

0

814

28

842

28

0

0

0

Koninklijk Paleis Amsterdam

51

0

51

0

51

0

0

0

0

Opdrachten

759

0

759

‒ 200

559

‒ 100

‒ 100

‒ 100

0

Diverse opdrachten

389

0

389

‒ 200

189

‒ 100

‒ 100

‒ 100

0

Internationale Samenwerking

370

0

370

0

370

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

9.000

9.000

0

0

0

0

SSC-ICT (Eigenaarsbijdrage)

0

0

0

9.000

9.000

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse bijdragen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse bijdragen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

19.611

0

19.611

4.551

24.162

0

0

0

0

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

19.611

0

19.611

4.551

24.162

0

0

0

0

Justitie en Veiligheid (H6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verzameluitkeringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IPSV en impulsbudget

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IPSV en impulsbudget

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

13.200

13.200

0

0

0

0

Toelichting

12.1 Algemeen

Opdrachten

Diverse opdrachten

Dit betreft de contributie voor het RDDI.

Bijdrage aan agentschappen

SSC-ICT (Eigenaarsbijdrage)

Voor de uitvoering van het transitieprogramma SSC-ICT is totaal circa € 35 mln. nodig waarvan het BZK-aandeel tenminste € 9 mln. bedraagt. Middels de eindejaarsmarge worden er middelen toegevoegd aan de begroting in 2020. Met deze middelen wordt het bestemmingsfonds in 2020 gevuld.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

Middels de eindejaarsmarge zijn middelen toegevoegd aan de begroting in 2020 ten behoeve van de loonheffingsafdracht over uitzendregelingen die onterecht onbelast zijn gebleven vanaf 2013.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn ontstaan uit de afroming van het surplus eigen vermogen van het RVB (€ 13,2 mln.) conform de Regeling Agentschappen.

4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld

Tabel 15 Nog onderdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

0

0

0

54.904

54.904

42.911

36.884

33.024

32.678

          

Uitgaven

0

0

0

54.904

54.904

42.911

36.884

33.024

32.678

          

13.1 Loonbijstelling

0

0

0

22.712

22.712

21.328

20.043

19.955

19.874

          

13.2 Prijsbijstelling

0

0

0

25.275

25.275

12.965

10.790

10.594

10.604

          

13.3 Onvoorzien

0

0

0

6.917

6.917

8.618

6.051

2.475

2.200

          

Ontvangsten

         

13.1 Loonbijstelling

Dit betreft de toevoeging van de tranche 2020 loonbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

13.2 Prijsbijstelling

Dit betreft de toevoeging van de tranche 2020 prijsbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

13.3 Onvoorzien

Dit betreft toevoeging van de loon- en prijsbijstelling over de overgehevelde Aanvullende Post middelen aan de BZK-begroting.

5 Begroting agentschappen

5.1 Logius

Tabel 16 Baten-lastenagentschap Logius Suppletoire begroting 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet moederdepartement

46.720

12.993

59.713

Omzet overige departementen

142.582

642

143.224

Omzet derden

31.965

‒ 800

31.165

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

221.267

12.835

234.102

    

Lasten

   

Apparaatskosten

220.867

12.835

233.702

Personele kosten

61.143

9.214

70.357

waarvan eigen personeel

33.074

‒ 923

32.151

waarvan inhuur externen

25.592

9.659

35.251

waarvan overige personele kosten

2.477

478

2.955

Materiële kosten

159.724

3.621

163.345

waarvan apparaat ICT

5.576

348

5.924

waarvan bijdrage aan SSO's

137

266

403

waarvan overige materiële kosten

154.011

3.008

157.019

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

400

0

400

Materieel

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan overige materiele afschrijvingskosten

0

0

0

Immaterieel

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

221.267

12.835

234.102

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten en lasten

De baten en lasten zijn € 12,8 mln. hoger dan in de vastgestelde begroting voor 2020

Aanvullende opdrachten

Het vastgestelde jaarplan Logius 2020 en het beheer en exploitatieplan 2020 voor Generieke Digitale Infrastructuur voorzieningen leiden tot een bijstelling van € 2,2 mln. ten opzichte van de vastgestelde begroting. Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting waren de (door)ontwikkel opdrachten gefinancierd door de ICM nog niet geheel bekend, hiervan is de meest recente stand verwerkt en betreft een verhoging van € 17,8 mln. Ook is de voorgenomen overname van het containerplatform van het ministerie van IenW verwerkt, dit betreft een toename van € 1,4 mln. en betreft de exploitatie voor de 2e helft van 2020.

Correctie DigiD en DigiNetwerk

In de oorspronkelijke begroting zijn interne doorbelastingen van DigiD authenticaties aan MijnOverheid dubbel opgenomen, het gaat om € 7,6 mln. welke is gecorrigeerd. Het zelfde geldt voor de interne doorbelasting van Diginetwerk aan Digipoort en MijnOverheid, hierbij bedraagt de correctie € 1 mln.

Tabel 17 Suppletoire begroting 2020 (eerste suppletoire begroting, Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Logius (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2020

48.000

24.404

72.404

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

221.267

12.835

234.102

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 222.997

‒ 10.835

‒ 233.832

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 1.730

2.000

270

 

Totaal investeringen (-/-)

2.000

‒ 2.000

0

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

2.000

‒ 2.000

0

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 270

0

‒ 270

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.000

‒ 2.000

0

4.

Totaal financieringskasstroom

1.730

‒ 2.000

‒ 270

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3)

50.000

22.404

72.404

Toelichting

Kasstroomoverzicht

Toelichting

De beginstand per 1 januari 2020

De feitelijke stand van 1 januari 2020 is verwerkt, deze is € 24,4 mln. hoger dan begroot .

Activatie herbouw Digipoort

In de oorspronkelijke begroting was er van uitgegaan dat € 2,0 mln. aan kosten voor immateriële vaste activa van de herbouw Digipoort geactiveerd zou worden. Omdat deze in 2020 gefinancierd wordt door de ICM zijn de operationele kasstroom en investeringskasstroom hiervoor gecorrigeerd met € 2 mln.

5.2 Dienst van de Huurcommissie (DHC)

Tabel 18 Baten-lastenagentschap DHC Suppletoire begroting 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet moederdepartement

6.570

‒ 594

5.976

Omzet overige departementen

0

0

0

Omzet derden

5.864

90

5.954

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

12.434

‒ 504

11.930

    

Lasten

   

Apparaatskosten

11.253

452

11.705

Personele kosten

7.606

750

8.356

waarvan eigen personeel

5.152

‒ 74

5.078

waarvan inhuur externen

1.964

657

2.621

waarvan overige personele kosten

490

167

657

Materiële kosten

3.647

‒ 298

3.349

waarvan apparaat ICT

1.195

‒ 68

1.127

waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

0

waarvan overige materiële kosten

2.452

‒ 230

2.222

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

75

‒ 58

17

Materieel

75

‒ 58

17

waarvan apparaat ICT

74

‒ 74

0

waarvan overige materiele afschrijvingskosten

0

17

17

Immaterieel

0

0

0

Overige lasten

1.106

1.065

2.171

waarvan dotaties voorzieningen

1.106

1.065

2.171

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

12.434

1.459

13.893

    

Saldo van baten en lasten

0

‒ 1.963

‒ 1.963

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De totale bijdrage van het moederdepartement aan de Dienst van de Huurcommissie (DHC) bedraagt € 8,0 mln. Dit is inclusief de kosten voor aanpassingen in de bedrijfsvoering (totaal € 2 mln.). De bijdrage in de bedrijfsvoering van € 2 mln. wordt als een directe vermogensstorting op het eigen vermogen geboekt en niet als omzet gerekend.

Lasten

Apparaatskosten

De toename van inhuur externen wordt deels verklaard doordat in het begin van 2020 het aandeel externe medewerkers hoger was dan begroot. Gedurende het jaar is de verwachting dat een deel van de externe inhuur verambtelijkt zal kunnen worden. Een ander deel van de hoge externe inhuur wordt verklaard doordat er extra capaciteit is ingehuurd om de werkvoorraad terug te dringen.

De stijging van de overige personeelskosten wordt veroorzaakt door een andere opzet van de kosten. In de ontwerpbegroting 2020 waren de reis- en verblijfskosten van het personeel meegenomen in de overige materiële kosten en in de eerste suppletoire begroting 2020 worden deze kosten meegenomen in de overige personeelskosten.

Materiële kosten

De afname van de overige materiële kosten wordt grotendeels veroorzaakt door een wijziging in de opzet van de kosten. De reis- en verblijfskosten voor de medewerkers werden in de ontwerpbegroting 2020 in de overige materiële kosten meegerekend en in de eerste suppletoire begroting zijn deze kosten meegenomen in de overige personele kosten.

Overige lasten

Onder de overige lasten vallen de bijzondere lasten die verband houden met de doorontwikkeling van de organisatie van de Dienst van de Huurcommissie. Ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn er kosten bijgekomen voor onderzoek naar en aanbesteding van een nieuw zaaksysteem en kosten voor het nieuwe programma ‘Eenvoudig naar gezag 2020’. Dit programma heeft als doel de werkzaamheden van de Huurcommissie te verbeteren en te versnellen. Daarnaast zijn er extra kosten opgenomen voor een nieuwe website en een internetkassa.

Saldo van baten en lasten

Naar verwachting bedraagt het exploitatieresultaat € 2 mln. negatief. Daar staat een extra eenmalige bijdrage van het moederdepartement tegenover. Deze komt direct ten gunste van het eigen vermogen op de balans.

Het surplus aan eigen vermogen per 31 december 2019 (€ 3,2 mln.) vloeit conform regeling agentschappen terug naar het moederdepartement.

Tabel 19 Suppletoire begroting 2020 (eerste suppletoire begroting), Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap DHC (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2020

285

4.868

5.153

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

12.434

‒ 504

11.930

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 12.359

‒ 1.517

‒ 13.876

2.

Totaal operationele kasstroom

75

‒ 2.021

‒ 1.946

 

Totaal investeringen (-/-)

0

0

0

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

0

0

0

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 3.245

‒ 3.245

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

1.963

1.963

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

‒ 1.282

‒ 1.282

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3)

360

1.565

1.925

Toelichting

De operationele uitgaven komen door de extra uitgaven genoemd in de lasten hoger uit dan oorspronkelijk begroot. De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het surplus aan eigen vermogen per ultimo 2019. De eenmalige storting door het moederdepartement betreft de bijdrage voor de kosten, zoals hierboven genoemd.

Naar boven