35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 86 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 2 december 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

5.997.341

6.195.972

729.449

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Openbaar bestuur en democratie

68.387

68.387

21.965

2

Nationale veiligheid

297.861

297.861

14.714

3

Woningmarkt

4.297.396

4.297.396

472.000

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

344.942

540.942

91

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

122.524

124.755

3.824

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

169.975

169.975

423

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

34.343

34.343

450

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

128.168

128.168

121.690

10

Groningen versterken en perspectief

98.304

98.704

75.000

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

11

Centraal apparaat

414.206

414.206

19.292

12

Algemeen

21.235

21.235

0

13

Nog onverdeeld

0

0

0

TOELICHTING

Algemeen

Klimaat

In het Regeerakkoord is een Klimaatenveloppe opgenomen (voor de jaren 2018 tot en met 2030) op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van het Klimaatakkoord (bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 32813, nr. 342) worden middels deze nota van wijziging middelen toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor de onderstaande onderdelen:

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Renovatieversneller

   

15.000

25.000

35.000

Warmtefonds en ontzorging

60.000

21.000

     

Programma aardgasvrije wijken (PAW)

 

49.000

60.000

20.000

10.000

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

 

20.000

60.000

70.000

 

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Renovatieversneller

In het klimaatakkoord is afgesproken dat in de Gebouwde Omgeving vóór 2030 20–40% kostenreductie voor de verduurzaming van woningen bewerkstelligd moet zijn. De Renovatieversneller draagt daaraan bij door te stimuleren dat maatregelpakketten gestandaardiseerd worden en vraag wordt gebundeld. Via subsidietenders worden woningcorporaties en innovatieve aanbieders gestimuleerd om standaardmaatregelenpakketten te introduceren op de markt. Ter ondersteuning van regionale samenwerking, ketensamenwerking, standaardisatie en verkenningen voor vraagbundeling, wordt een ondersteuningsprogramma ingericht. Het RVO stelt een programmamonitor op om de voortgang van de output van het programma te monitoren. Voor de Renovatieversneller wordt in 2022 € 15 mln. ter beschikking gesteld. Jaarlijks zal dit bedrag oplopen met € 10 mln. tot € 45 mln. in 2025.

Warmtefonds en ontzorging

Niet iedereen heeft toegang tot (laagdrempelige), aantrekkelijke financiering bij het verduurzamen van de eigen woning. In het Klimaatakkoord is een Warmtefonds aangekondigd voor particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Het Warmtefonds heeft als doel om dit probleem te beperken, door het aanbieden van financiering voor iedereen tegen aantrekkelijke voorwaarden (lage rente en lange looptijd financiering). Het fonds wordt gevuld met publieke en private middelen. Het kabinet stelt hiervoor (niet revolverende) middelen beschikbaar. Met deze nota van wijziging wordt € 75 mln. aan de begroting van BZK (VII) toegevoegd voor het Warmtefonds in 2020 (€ 57 mln.) en 2021 (€ 18 mln.). Op deze manier wordt een snelle start van het Warmtefonds mogelijk gemaakt. Ik zal u hierover nader informeren voor het einde van het jaar. Daarnaast komt € 6 mln. aan budget beschikbaar voor het opzetten van een digitaal platform en het ondersteunen van nieuwe ontzorgingsconcepten. Het fonds zal monitoren hoeveel financieringen worden verstrekt en welke maatregelen mensen nemen. De evaluatie van de effectiviteit van de bijdrage van € 75 mln. aan het Warmtefonds start in 2021 en is afgerond in de eerste helft van 2022.

Programma aardgasvrije wijken

Dit betreft de voortzetting van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Het doel van dit programma is om te leren op welke manier de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Hiervoor is gekozen voor een financiële bijdrage voor aantal gemeenten om proeftuinen (100 wijken aanpak) op te zetten en een bijbehorend Kennis- en Leerprogramma (KLP). In 2021 wordt een tussenevaluatie van het programma uitgevoerd over de eerste drie tranches. Op basis hiervan wordt de laatste tranche ingericht. In 2024 wordt er een tweede evaluatie uitgevoerd. Voor PAW worden middels deze nota van wijziging de meerjarige middelen naar de begroting van BZK (VII) overgeheveld. Dit betreft voor de periode 2021–2024 een bedrag van € 139 mln. Hiervan is jaarlijks € 1,4 mln. bestemd voor de uitvoeringskosten van het programma. Dit wordt overgeheveld naar artikel 11: Centraal apparaat. Aan artikel 4 worden de volgende bedragen toegevoegd: € 47,6 mln. in 2021, € 58,6 mln. in 2022, € 17,6 mln. in 2023 en € 8,6 mln. in 2024.

Stimuleringsregeling Aardgasvrije huurwoningen

Partijen hebben in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt om in de periode t/m 2023 100.000 bestaande huurwoningen te verduurzamen via de Startmotor huursector. Bij deze zogenaamde Startmotor staat aardgasvrij voorop. Als onderdeel van de Startmotor richt de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) zich op het stimuleren van het aansluiten van huurwoningen op warmtenetten. Verhuurders kunnen subsidie aanvragen voor een deel van de aansluitkosten van huurwoningen op een warmtenet. Het doelbereik van de regeling is zo'n 55.000 huurwoningen. Voor de SAH wordt € 150 mln. toegevoegd aan de begroting van BZK (VII). In 2021 € 20 mln., € 60 mln. in 2022 en € 70 mln. in 2023. Eind 2020 wordt de doelmatigheid en doeltreffendheid van de subsidieregeling tussentijds geëvalueerd.

Niet-beleidsartikel 11 Centraal apparaat

Programma aardgasvrije wijken

Vanuit de totaal beschikbare middelen voor het programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is jaarlijks € 1,4 mln. bestemd voor de uitvoeringskosten. Dit wordt overgeheveld naar artikel 11 van de begroting van BZK (VII).

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2020 vóór nota van wijziging, de herverkaveling en de standen ontwerpbegroting 2020 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

1

Openbaar bestuur en democratie

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

68.387

65.211

61.801

61.800

61.800

 

Stand na tweede nota van wijziging

68.387

65.211

61.801

61.800

61.800

             

2

Nationale veiligheid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

297.861

308.106

309.846

309.682

309.123

 

Stand na tweede nota van wijziging

297.861

308.106

309.846

309.682

309.123

             

3

Woningmarkt

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

4.297.396

4.439.914

4.573.882

4.707.968

4.850.877

 

Stand na tweede nota van wijziging

4.297.396

4.439.914

4.573.882

4.707.968

4.850.877

             

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

341.942

82.912

57.776

47.969

44.060

 

Renovatieversneller

   

15.000

25.000

35.000

 

Warmtefonds

3.000

3.000

     
 

Programma Aardgasvrije Wijken

 

47.600

58.600

18.600

8.600

 

Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen

 

20.000

60.000

70.000

 
 

Stand na tweede nota van wijziging

344.942

153.512

191.376

161.569

87.660

             

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

122.524

86.461

81.727

75.474

74.279

 

Stand na tweede nota van wijziging

122.524

86.461

81.727

75.474

74.279

             

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

169.975

165.449

109.742

109.858

106.407

 

Stand na tweede nota van wijziging

169.975

165.449

109.742

109.858

106.407

             

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

34.343

28.333

27.311

27.311

27.327

 

Stand na tweede nota van wijziging

34.343

28.333

27.311

27.311

27.327

             

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

128.168

123.426

125.896

135.034

139.223

 

Stand na tweede nota van wijziging

128.168

123.426

125.896

135.034

139.223

             

10

Groningen versterken en perspectief

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

98.304

93.163

35.615

34.014

31.680

 

Stand na tweede nota van wijziging

98.304

93.163

35.615

34.014

31.680

             

11

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

414.206

395.124

385.841

382.322

382.500

 

Uitvoeringskosten Programma Aardgasvrije Wijken

 

1.400

1.400

1.400

1.400

 

Stand na tweede nota van wijziging

414.206

396.524

387.241

383.722

383.900

             

12

Algemeen

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

21.235

12.586

11.218

10.997

10.928

 

Stand na tweede nota van wijziging

21.235

12.586

11.218

10.997

10.928

             

13

Nog onverdeeld

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

             
             

Totaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

5.994.341

5.800.685

5.780.655

5.902.429

6.038.204

 

Renovatieversneller

   

15.000

25.000

35.000

 

Warmtefonds

3.000

3.000

     
 

Programma Aardgasvrije Wijken

 

47.600

58.600

18.600

8.600

 

Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen

 

20.000

60.000

70.000

 
 

Uitvoeringskosten Programma Aardgasvrije Wijken

 

1.400

1.400

1.400

1.400

 

Stand na tweede nota van wijziging

5.997.341

5.872.685

5.915.655

6.017.429

6.083.204

Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

1

Openbaar bestuur en democratie

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

68.387

65.211

61.801

61.800

61.800

 

Stand na tweede nota van wijziging

68.387

65.211

61.801

61.800

61.800

             

2

Nationale veiligheid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

297.861

308.106

309.846

309.682

309.123

 

Stand na tweede nota van wijziging

297.861

308.106

309.846

309.682

309.123

             

3

Woningmarkt

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

4.297.396

4.439.789

4.575.882

4.711.968

4.857.877

 

Stand na tweede nota van wijziging

4.297.396

4.439.789

4.573.882

4.707.968

4.850.877

             

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

480.942

110.412

57.776

47.969

44.060

 

Renovatieversneller

   

15.000

25.000

35.000

 

Warmtefonds

60.000

21.000

     
 

Programma Aardgasvrije Wijken

 

47.600

58.600

18.600

8.600

 

Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen

 

20.000

60.000

70.000

 
 

Stand na tweede nota van wijziging

540.942

199.012

191.376

161.569

87.660

             

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

124.755

86.461

81.727

75.474

74.279

 

Stand na tweede nota van wijziging

124.755

86.461

81.727

75.474

74.279

             

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

169.975

165.449

109.742

109.858

106.407

 

Stand na tweede nota van wijziging

169.975

165.449

109.742

109.858

106.407

             

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

34.343

28.333

27.311

27.311

27.327

 

Stand na tweede nota van wijziging

34.343

28.333

27.311

27.311

27.327

             

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

128.168

123.426

125.896

135.034

139.223

 

Stand na tweede nota van wijziging

128.168

123.426

125.896

135.034

139.223

             

10

Groningen versterken en perspectief

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

98.704

97.663

35.615

34.014

31.680

 

Stand na tweede nota van wijziging

98.704

97.663

35.615

34.014

31.680

             

11

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

414.206

395.124

385.841

382.322

382.500

 

Uitvoeringskosten PAW

 

1.400

1.400

1.400

1.400

 

Stand na tweede nota van wijziging

414.206

396.524

387.241

383.722

383.900

             

12

Algemeen

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

21.235

12.586

11.218

10.997

10.928

 

Stand na tweede nota van wijziging

21.235

12.586

11.218

10.997

10.928

             

13

Nog onverdeeld

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

             
             

Totaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

6.135.972

5.832.560

5.780.655

5.902.429

6.038.204

 

Renovatieversneller

   

15.000

25.000

35.000

 

Warmtefonds

60.000

21.000

     
 

Programma Aardgasvrije Wijken

 

47.600

58.600

18.600

8.600

 

Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen

 

20.000

60.000

70.000

 
 

Uitvoeringskosten Programma Aardgasvrije Wijken

 

1.400

1.400

1.400

1.400

 

Stand na tweede nota van wijziging

6.195.972

5.922.560

5.915.655

6.017.429

6.083.204

Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

1

Openbaar bestuur en democratie

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

 

Stand na tweede nota van wijziging

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

             

2

Nationale veiligheid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

 

Stand na tweede nota van wijziging

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

             

3

Woningmarkt

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

472.000

465.600

463.800

457.000

435.300

 

Stand na tweede nota van wijziging

472.000

465.600

463.800

457.000

435.300

             

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

91

91

91

91

91

 

Stand na tweede nota van wijziging

91

91

91

91

91

             

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

 

Stand na tweede nota van wijziging

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

             

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

423

423

423

423

423

 

Stand na tweede nota van wijziging

423

423

423

423

423

             

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

450

64

64

64

64

 

Stand na tweede nota van wijziging

450

64

64

64

64

             

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

121.690

121.574

120.282

120.282

102.984

 

Stand na tweede nota van wijziging

121.690

121.574

120.282

120.282

102.984

             

10

Groningen versterken en perspectief

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

75.000

75.000

25.000

25.000

25.000

 

Stand na tweede nota van wijziging

75.000

75.000

25.000

25.000

25.000

             

11

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

19.292

19.292

19.116

19.116

19.116

 

Stand na tweede nota van wijziging

19.292

19.292

19.116

19.116

19.116

             

12

Algemeen

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

13

Nog onverdeeld

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

             
             

Totaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

729.449

722.547

669.279

662.479

623.481

 

Stand na tweede nota van wijziging

729.449

722.547

669.279

662.479

623.481

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Naar boven