35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 oktober 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

5.994.341

6.135.972

729.449

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Openbaar bestuur en democratie

68.387

68.387

21.965

2

Nationale veiligheid

297.861

297.861

14.714

3

Woningmarkt

4.297.396

4.297.396

472.000

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

341.942

480.942

91

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

122.524

124.755

3.824

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

169.975

169.975

423

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

34.343

34.343

450

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

128.168

128.168

121.690

10

Groningen versterken en perspectief

98.304

98.704

75.000

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

11

Centraal apparaat

414.206

414.206

19.292

12

Algemeen

21.235

21.235

0

13

Nog onverdeeld

0

0

0

Toelichting

Algemeen

Motie Jetten c.s.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 2019 is de motie van het lid Jetten c.s. aangenomen (Kamerstukken II 2019–2020 35 300, nr. 19). In deze motie wordt verzocht om een ophoging van het budget voor de subsidie aan politieke partijen en een ophoging van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs. Middels deze nota van wijziging wordt het budget voor de subsidie aan politieke partijen opgehoogd.

De ophoging van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs wordt verwerkt in een nota van wijziging op de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het begrotingsjaar 2020.

Herverkaveling Groningen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is met ingang van 16 oktober 2019 beleidsverantwoordelijk voor het versterken van gebouwen in Groningen en het bieden van een toekomstperspectief voor de regio. Tot 16 oktober 2019 betrof dit de beleidsverantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In deze nota van wijziging wordt uitwerking gegeven aan de budgettaire gevolgen van de herverkaveling.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikel 1 – Openbaar bestuur en democratie

Ter uitvoering van de motie van het lid Jetten c.s. (Kamerstukken II 2019–2020 35 300, nr. 19) wordt het budget voor de subsidie aan politieke partijen structureel opgehoogd. Het betreft een ophoging van € 9 mln. per jaar tot en met 2024. Vanaf 2025 wordt dat neerwaarts bijgesteld naar een ophoging van structureel € 5 mln. per jaar ten opzichte van de huidige begroting. De dekking komt deels uit de loon- en prijsbijstelling op de Aanvullende Post en deels uit het budget voor de huurtoeslag, als gevolg van de verlaging van de zelfstandigenaftrek.

Artikel 3 – Woningmarkt

De verlaging van de zelfstandigenaftrek (onderdeel Belastingplan 2020) leidt tot ruimte binnen het budget van de huurtoeslag. Hieruit wordt de motie van het lid Jetten c.s. (Kamerstukken II 2019–2020 35 300, nr. 19) voor de jaren 2022 en verder deels gedekt.

Artikel 10 – Groningen versterken en perspectief

Met ingang van 1 januari 2020 worden de budgetten ten behoeve van de versterkingsoperatie van gebouwen in Groningen evenals de budgetten voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) van het Ministerie van EZK (XIII) toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van BZK (VII). Deze budgetten worden toegevoegd aan een nieuwe beleidsartikel 10 Groningen versterken en perspectief en het bestaande niet-beleidsartikel 11 Centraal apparaat van de begroting van BZK (VII).

Er worden middelen overgeheveld van beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief van de begroting van EZK (XIII) naar beleidsartikel 10 Groningen versterken en perspectief van de begroting van BZK (VII). Het betreft het budget voor de subsidieregeling Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningerveld, het budget voor het NPG, het budget voor compensatie aan gemeenten en provincie en de werk- en onderzoeksbudgetten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Tevens worden de ontvangsten van de NAM overgeheveld die bestemd zijn voor het Nationaal Programma Groningen. Vanaf 2019 draagt de NAM in totaal € 500 mln. bij aan het NPG.

Niet-beleidsartikel 11 Centraal apparaat

Vanaf niet-beleidsartikel 40 Apparaat van de begroting EZK (XIII) worden middelen overgeheveld naar niet-beleidsartikel 11 Centraal apparaat van de begroting van BZK (VII). Het betreft apparaatsbudget ten behoeve van de uitvoeringsorganisatie (NCG).

De artikelen van de begroting van het Ministerie van BZK hebben met betrekking tot reeds aangegane verplichtingen als gevolg van de herverkaveling geen negatieve bijstellingen.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2020 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen ontwerpbegroting 2020 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

1

Openbaar bestuur en democratie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

59.387

56.211

52.801

52.800

52.800

 

Motie Jetten c.s.

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

 

Stand na nota van wijziging

68.387

65.211

61.801

61.800

61.800

             

2

Nationale veiligheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

297.861

308.106

309.846

309.682

309.123

 

Stand na nota van wijziging

297.861

308.106

309.846

309.682

309.123

             

3

Woningmarkt

         
 

Stand vóór nota van wijziging

4.297.396

4.439.914

4.575.882

4.711.968

4.857.877

 

Motie Jetten c.s.

– 2.000

– 4.000

– 7.000

 

Stand na nota van wijziging

4.297.396

4.439.914

4.573.882

4.707.968

4.850.877

             

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

         
 

Stand vóór nota van wijziging

341.942

82.912

57.776

47.969

44.060

 

Stand na nota van wijziging

341.942

82.912

57.776

47.969

44.060

             

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

         
 

Stand vóór nota van wijziging

122.524

86.461

81.727

75.474

74.279

 

Stand na nota van wijziging

122.524

86.461

81.727

75.474

74.279

             

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

         
 

Stand vóór nota van wijziging

169.975

165.449

109.742

109.858

106.407

 

Stand na nota van wijziging

169.975

165.449

109.742

109.858

106.407

             

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

34.343

28.333

27.311

27.311

27.327

 

Stand na nota van wijziging

34.343

28.333

27.311

27.311

27.327

             

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

128.168

123.426

125.896

135.034

139.223

 

Stand na nota van wijziging

128.168

123.426

125.896

135.034

139.223

             

10

Groningen versterken en perspectief

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Groningen

98.304

93.163

35.615

34.014

31.680

 

Stand na nota van wijziging

98.304

93.163

35.615

34.014

31.680

11

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

401.762

383.013

375.854

375.488

374.640

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Groningen

12.444

12.111

9.987

6.834

7.860

 

Stand na nota van wijziging

414.206

395.124

385.841

382.322

382.500

             

12

Algemeen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

21.235

12.586

11.218

10.997

10.928

 

Stand na nota van wijziging

21.235

12.586

11.218

10.997

10.928

             

13

Nog onverdeeld

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             
             

Totaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

         
 

Stand voor nota van wijziging

5.874.593

5.686.411

5.728.053

5.856.581

5.996.664

 

Motie Jetten c.s.

9.000

9.000

7.000

5.000

2.000

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Groningen

110.748

105.274

45.602

40.848

39.540

 

Stand na nota van wijziging

5.994.341

5.800.685

5.780.655

5.902.429

6.038.204

Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

1

Openbaar bestuur en democratie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

59.387

56.211

52.801

52.800

52.800

 

Motie Jetten c.s.

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

 

Stand na nota van wijziging

68.387

65.211

61.801

61.800

61.800

             

2

Nationale veiligheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

297.861

308.106

309.846

309.682

309.123

 

Stand na nota van wijziging

297.861

308.106

309.846

309.682

309.123

             

3

Woningmarkt

         
 

Stand vóór nota van wijziging

4.297.396

4.439.789

4.575.882

4.711.968

4.857.877

 

Motie Jetten c.s.

– 2.000

– 4.000

– 7.000

 

Stand na nota van wijziging

4.297.396

4.439.789

4.573.882

4.707.968

4.850.877

             

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

         
 

Stand vóór nota van wijziging

480.942

110.412

57.776

47.969

44.060

 

Stand na nota van wijziging

480.942

110.412

57.776

47.969

44.060

             

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

         
 

Stand vóór nota van wijziging

124.755

86.461

81.727

75.474

74.279

 

Stand na nota van wijziging

124.755

86.461

81.727

75.474

74.279

             

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

         
 

Stand vóór nota van wijziging

169.975

165.449

109.742

109.858

106.407

 

Stand na nota van wijziging

169.975

165.449

109.742

109.858

106.407

             

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

34.343

28.333

27.311

27.311

27.327

 

Stand na nota van wijziging

34.343

28.333

27.311

27.311

27.327

             

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

128.168

123.426

125.896

135.034

139.223

 

Stand na nota van wijziging

128.168

123.426

125.896

135.034

139.223

             

10

Groningen versterken en perspectief

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Groningen

98.704

97.663

35.615

34.014

31.680

 

Stand na nota van wijziging

98.704

97.663

35.615

34.014

31.680

             

11

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

401.762

383.013

375.854

375.488

374.640

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Groningen

12.444

12.111

9.987

6.834

7.860

 

Stand na nota van wijziging

414.206

395.124

385.841

382.322

382.500

             

12

Algemeen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

21.235

12.586

11.218

10.997

10.928

 

Stand na nota van wijziging

21.235

12.586

11.218

10.997

10.928

             

13

Nog onverdeeld

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             
             

Totaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

         
 

Stand voor nota van wijziging

6.015.824

5.713.786

5.728.053

5.856.581

5.996.664

 

Motie Jetten c.s.

9.000

9.000

7.000

5.000

2.000

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Groningen

111.148

109.774

45.602

40.848

39.540

 

Stand na nota van wijziging

6.135.972

5.832.560

5.780.655

5.902.429

6.038.204

Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

1

Openbaar bestuur en democratie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

 

Stand na nota van wijziging

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

             

2

Nationale veiligheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

 

Stand na nota van wijziging

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

             

3

Woningmarkt

         
 

Stand vóór nota van wijziging

472.000

465.600

463.800

457.000

435.300

 

Stand na nota van wijziging

472.000

465.600

463.800

457.000

435.300

             

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

         
 

Stand vóór nota van wijziging

91

91

91

91

91

 

Stand na nota van wijziging

91

91

91

91

91

             

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

 

Stand na nota van wijziging

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

             

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

         
 

Stand vóór nota van wijziging

423

423

423

423

423

 

Stand na nota van wijziging

423

423

423

423

423

             

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

450

64

64

64

64

 

Stand na nota van wijziging

450

64

64

64

64

             

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

121.690

121.574

120.282

120.282

102.984

 

Stand na nota van wijziging

121.690

121.574

120.282

120.282

102.984

             

10

Groningen versterken en perspectief

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Groningen

75.000

75.000

25.000

25.000

25.000

 

Stand na nota van wijziging

75.000

75.000

25.000

25.000

25.000

             

11

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

19.292

19.292

19.116

19.116

19.116

 

Stand na nota van wijziging

19.292

19.292

19.116

19.116

19.116

             

12

Algemeen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

13

Nog onverdeeld

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             
             

Totaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

         
 

Stand voor nota van wijziging

654.449

647.547

644.279

637.479

598.481

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Groningen

75.000

75.000

25.000

25.000

25.000

 

Stand na nota van wijziging

729.449

722.547

669.279

662.479

623.481

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven