35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Nr. 97 MOTIE VAN HET LID POSTMA C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verkoop van snorfietsen enorm is gestegen, mede door de coronacrisis;

constaterende dat de Kamer in januari 2019 de motie-Von Martels c.s. (29 398, nr. 652) heeft aangenomen en daarin de regering verzoekt om spoedig een wetsvoorstel voor te leggen waarbij het dragen van een helm verplicht wordt voor snorfietsers;

overwegende dat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat tijdens het AO Verkeersveiligheid op 5 februari 2020 heeft aangeven dat het verdiepende onderzoek echt los kan worden gezien van het ontwerpbesluit, waardoor er geen enkele vertraging door zal optreden;

overwegende dat er veel ernstige ongevallen met snorfietsen plaatsvinden, waardoor elke maand telt;

verzoekt de regering, zich tot het uiterste in te spannen dat het ontwerpbesluit helmplicht snorfiets uiterlijk in de laatste week voor het einde van het zomerreces naar de Kamer wordt gezonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Postma

Schonis

Laçin

Kröger

Naar boven