Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 10

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 oktober 2019

In reactie op uw verzoek van 18 oktober 2019 bericht ik u als volgt. In mijn aanbiedingsbrief bij de Kamervragen van 14 oktober jl. heb ik gemeld dat ik opdracht heb gegeven om nader te bezien of er binnen mijn organisatie nog relevante documenten voorhanden zijn die mij tot nu toe niet bekend waren. Dat doet er niet aan af dat ik er alle vertrouwen in heb dat het Openbaar Ministerie onafhankelijk en zelfstandig heeft besloten om tot vervolging over te gaan. Ik constateer echter dat er vragen blijven bestaan over datgene wat er zich tussen 2014 en 2016 op mijn departement heeft plaatsgevonden. Daarom heb ik besloten tot een gevalideerde zoekslag, een dubbelcheck.

In mijn wens naar maximale transparantie heb ik de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: «Maak alle communicatie die plaatsvond in de tijdsperiode maart 2014 tot 9 december 2016 (uitspraak in eerste aanleg) binnen mijn departement en van mijn departement naar het Openbaar Ministerie (OM) aangaande de uitspraken van Wilders in maart 2014 beschikbaar».

Aanpak

Het basisbestand van documenten uit de e-mail- en agendaomgeving voor de jaren 2014–2016 wordt geleverd door de beheerorganisatie SSC ICT, dat onderdeel is van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het technisch onderzoek zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde. De beoordeling van de documenten die dit technisch onderzoek oplevert, zal door andere externen worden getoetst.

In het verzoek van de Commissie Justitie en Veiligheid van uw Kamer wordt mij verzocht om aan te geven wanneer het onderzoek afgerond zal zijn. Ik streef ernaar het onderzoek voor het kerstreces af te ronden en uw Kamer over de uitkomsten te informeren. Daarbij staan vanzelfsprekend volledigheid en zorgvuldigheid voorop. Mochten er tussentijds zwaarwegende omstandigheden zijn die noodzakelijk maken dat het onderzoek meer tijd in beslag neemt dan zal ik uw Kamer dat tijdig en met redenen omkleed laten weten.

In uw brief d.d. 18 oktober 2019 hebt u mij voorts verzocht om een drietal sets Kamervragen separaat en volledig te beantwoorden.

Het betreffen vragen van het lid Kuiken (PvdA) over het bericht «Bewijs voor bemoeienis proces Wilders, PVV-leider overweegt stappen» (2019Z16191), van de leden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) over bemoeienis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met het proces Wilders (2019Z16362) en van de leden Kuiken (PvdA), Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) over het bericht «Topambtenaren eisten harde aanpak in proces tegen «Kwaadaardige» Wilders» (2019Z16832).

Voor zover thans mogelijk treft u in de bijlage van deze brief de beantwoording aan van de vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) over bemoeienis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met het proces Wilders (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 501) en van de leden Kuiken (PvdA), Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) over het bericht «Topambtenaren eisten harde aanpak in proces tegen «Kwaadaardige» Wilders» (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 502).

Hierbij merk ik het volgende op. Zoals in mijn brief van 10 september jl. opgemerkt acht ik het van het grootste belang dat over de gang van zaken politieke verantwoording kan worden afgelegd. In mijn streven om u volledig en zorgvuldig over de feiten te informeren hecht ik er aan eerst mijn onderzoek volledig af te ronden alvorens ik nader in zal gaan op de door u aangedragen vragen en onderwerpen. Zoals ik hierboven heb gemeld zal ik uw Kamer wanneer het onderzoek gereed is over de uitkomsten informeren. Zoals ik bovendien eerder aan gaf dien ik mij als Minister van Justitie en Veiligheid omdat het strafproces nog gaande is uiterst terughoudend op te stellen. Wanneer de zaak niet meer onder de rechter is zal ik uw mijn appreciatie van de gang van zaken geven.

De vragen van het lid Kuiken (PvdA) over het bericht «Bewijs voor bemoeienis proces Wilders, PVV-leider overweegt stappen» zijn door mij op 14 oktober reeds separaat beantwoord (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 364).

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus