Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-IIA nr. 5

35 300 IIA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020

Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID SNELLER C.S.

Ontvangen 21 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 9.750 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement geeft invulling aan de aangenomen motie-Jetten c.s.1 waarin onder andere werd geconstateerd dat de toekomstbestendigheid van de representatieve democratie onder druk staat. Om hiervoor kwalitatief betere ondersteuning aan parlementariërs te leveren worden artikel 1 en 3 conform de motie verhoogd met € 10 miljoen om zo meer ruimte te scheppen voor ondersteuning van de fracties. Hiervoor wordt er € 0,250 mln. toegevoegd aan subartikel 1.1 «Apparaat Eerste Kamer»» ten behoeve van de fracties en € 1,485 mln. zal worden toegevoegd aan subartikel 3.1 «Apparaat Tweede Kamer» ten behoeve van de ambtelijke ondersteuning vanuit de Tweede Kamerorganisatie aan fracties. Dit budget voor overhead is direct gekoppeld aan de uitbreiding van de capaciteit voor de ondersteuning aan parlementariërs. Ten slotte wordt € 8,265 mln. aan subartikel 3.4 «Fractiekosten» toegevoegd ten behoeve van de fracties. Deze verhoging van het budget dient structureel te worden toegepast. De verhoging zal in de toekomst dan ook worden opgenomen in de Raming van de Tweede Kamer.

Naar aanleiding van dit amendement dient de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer te worden gewijzigd door toe te voegen dat per zetel een halve fte in schaal 13 wordt toegekend. De indiener verzoekt het presidium de technische uitwerking hiervan ter hand te nemen. Dekking van dit amendement is afkomstig uit de structurele onderuitputting op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de aanvullende post van loon en prijsbijstelling.2

Sneller Van Gent Van der Molen Van der Graaf Öztürk Van Raan Özütok Bisschop


X Noot
1

Kamerstukken II 2019/20, 35 300, nr. 19.

X Noot
2

Kamerstukken II 2019/20, 35 300, nr. 49 en 35 300 VII nr. 10.