Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035267 nr. 7

35 267 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 12 december 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt, onder verlettering van de onderdelen a tot en met c tot onderdelen b tot en met d, een onderdeel ingevoegd, luidende:

a. In de begripsomschrijving van «afvalstoffen» wordt «preparaten» vervangen door «mengsels».

2. In het eerste lid, onderdeel b (nieuw), wordt in de begripsomschrijving van «regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid» «dat dat» vervangen door «dat».

3. Het zesde lid komt te luiden:

6. In het vijftiende lid (nieuw) vervalt «onderscheidenlijk een wijziging van een ingevolge artikel 5 of 6 van de kaderrichtlijn afvalstoffen vastgestelde maatregel» en «, onderscheidenlijk het eerste en zesde lid,» en wordt «tiende lid» vervangen door «dertiende lid».

B

In artikel I, onderdeel D, wordt na «door» ingevoegd «een».

C

In artikel I, onderdeel H, eerste lid, wordt na «overeenstemming» ingevoegd «is».

D

Artikel IV, onderdeel 2, komt te luiden:

Onderdelen 9 en 10 worden vervangen door vijf onderdelen, luidende:

9. In het vijfde lid (nieuw) wordt «zesde lid» vervangen door «vierde lid».

10. In het zevende lid (nieuw) wordt «achtste lid» vervangen door «zesde lid».

11. In het achtste lid (nieuw) wordt «achtste en negende lid» vervangen door «zesde en zevende lid».

12. In het tiende lid (nieuw) wordt «elfde lid» vervangen door «negende lid».

13. In het dertiende lid (nieuw) wordt «dertiende lid» vervangen door «elfde lid».

Toelichting

De nota van wijziging zorgt voor het herstel van enkele wetstechnische onvolkomenheden, onder andere in verband met de Invoeringswet Omgevingswet.

In onderdeel A wordt daarnaast een omissie hersteld, die in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) (Kamerstukken II 2018/19, 34 675, nr. 2) was opgenomen. Nu dit wetsvoorstel niet tot wet is verheven, is het zaak deze omissie bij dit wetsvoorstel herstellen. Het herstel van deze omissie is namelijk tevens van belang voor de bepalingen omtrent bijproducten en einde-afval (artikel 1.1 zesde tot en met negende lid van de Wet milieubeheer).

In de omschrijving van het begrip «afvalstoffen» wordt «preparaat» vervangen door «mengsel». De begripsomschrijving wordt niet inhoudelijk gewijzigd. Hiermee wordt een omissie hersteld, die geslopen was in de Uitvoeringswet EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (Stb. 2009, 440). Artikel III van die wet heeft op diverse plaatsen in de Wet milieubeheer met ingang van 1 juni 2015 de begrippen «preparaat» en «preparaten» vervangen door de begrippen «mengsel» en «mengsels». Tevens is in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer het begrip «mengsel» met bijbehorende begripsomschrijving opgenomen en het begrip «preparaat» met bijbehorende begripsomschrijving vervallen. De begripsomschrijving van «mengsel» is overigens dezelfde als de begripsomschrijving van «preparaat». In genoemde wet is over het hoofd gezien dat in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer in de begripsomschrijving van «afvalstoffen» eveneens het begrip «preparaten» door het begrip «mengsels» moest worden vervangen. Deze omissie wordt thans hersteld. Omdat de begripsomschrijving van «preparaat» dezelfde is als de begripsomschrijving van «mengsel», heeft deze wijziging geen inhoudelijke gevolgen.

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer