Wet van 24 september 2009 tot uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels en tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EEG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten (Uitvoeringswet EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU L 353) uit te voeren, en dat het wenselijk is de hiervoor noodzakelijke bepalingen op te nemen in de Wet milieubeheer en enkele andere wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1, eerste lid, wordt in de alfabetische rangschikking het volgende begrip en de daarbij behorende omschrijving ingevoegd:

EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels:

verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU L 353).

B

Artikel 9.2.1.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «of 9.3.3» vervangen door: , 9.3.3 of 9.3a.3.

2. In het tweede lid wordt «of 9.3.3» vervangen door: 9.3.3 of 9.3a.3.

C

In artikel 9.3.3, tweede lid, wordt «, 105 en 113, eerste en derde lid» vervangen door: en 105.

D

Na titel 9.3 wordt een titel ingevoegd, luidende:

TITEL 9.3a. DE EG-VERORDENING INDELING, ETIKETTERING EN VERPAKKING VAN STOFFEN EN MENGSELS

Artikel 9.3a.1

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wijst bij ministeriële regeling het orgaan aan dat belast is met de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. In de ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van uitvoeren van die taak.

Artikel 9.3a.2

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de bevoegde instantie, bedoeld in artikel 43 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, voor zover het betreft het doen van voorstellen voor een geharmoniseerde indeling en etikettering van stoffen en mengsels.

Artikel 9.3a.3
  • 1. Het is verboden te handelen in strijd met de volgende bepalingen van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels: de artikelen 4, eerste tot en met vierde lid, zevende lid, achtste lid en tiende lid, 7, eerste tot en met derde lid, 13, 15, vierde lid, 17, eerste en tweede lid, 18, eerste tot en met derde lid, 19, eerste en tweede lid, 20, eerste en derde lid, 21, eerste en derde lid, 22, eerste en vierde lid, 23, 25, eerste, tweede en vierde tot en met zesde lid, 28, tweede en derde lid, 29, eerste en derde lid, 30, eerste lid, 31, eerste tot en met vijfde lid, 32, eerste tot en met vierde en zesde lid, 33, eerste tot en met derde lid, 35, eerste en tweede lid, en 48, eerste en tweede lid.

  • 2. Het is eveneens verboden te handelen in strijd met de volgende bepalingen van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels: de artikelen 16, eerste lid, 26, eerste en tweede lid, 27, 28, eerste lid, 30, tweede en derde lid, 40, eerste tot en met derde lid, en 49, eerste en tweede lid.

  • 3. Het is verboden handelingen te verrichten of na te laten in strijd met andere bepalingen van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels dan genoemd in het eerste of tweede lid, voor zover die bepalingen ter uitvoering van artikel 47 van die verordening bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen.

  • 4. Een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het derde lid vervalt een jaar nadat hij in werking is getreden, dan wel, indien binnen die termijn een voorstel van wet tot wijziging van het eerste of tweede lid bij de Staten-Generaal is ingediend, op het tijdstip waarop dat voorstel is verworpen of, na tot wet te zijn verheven, in werking is getreden.

Artikel 9.3a.4

Indien een stof of een mengsel overeenkomstig de titels II, III en IV van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels wordt ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt, is het bij of krachtens de artikelen 9.2.3.1, eerste en vierde lid, 9.2.3.3 en 9.2.3.5 gestelde op die stof of dat mengsel niet van toepassing.

E

Aan artikel 18.1a, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

F

Aan artikel 18.2, eerste lid, onder a, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 4°. de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;.

G

Aan het slot van het tweede lid van artikel 18.2b wordt een zinsnede toegevoegd, luidende:

en de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

H

In de artikelen 18.10 en 18.14a wordt «titel 9.2 of 9.3» vervangen door: titel 9.2, 9.3 of 9.3a.

I

In artikel 22.1, vierde lid, wordt «titels 9.2 en 9.3» vervangen door: titels 9.2, 9.3 en 9.3a.

ARTIKEL II

De Wet milieubeheer wordt met ingang van 1 december 2010 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9.2.3.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «stof of» en «die stof of».

2. In het vierde lid vervalt «stoffen of».

B

In artikel 9.2.3.2 vervalt «stoffen en».

C

Artikel 9.2.3.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, vervalt «stof of».

2. In het eerste lid, onder b, vervalt «de stof,».

3. In het vierde lid vervalt «stoffen,».

ARTIKEL III

De Wet milieubeheer wordt met ingang van 1 juni 2015 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt in de alfabetische rangschikking het volgende begrip en de daarbij behorende omschrijving ingevoegd:

mengsel:

een mengsel of een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen.

2. In het eerste lid vervalt «preparaten» en de daarbij behorende omschrijving.

3. In het zesde en zevende lid wordt «preparaten» telkens vervangen door: mengsels.

B

In artikel 8.14, eerste lid, onder a, onderdelen 3° en 5°, wordt «preparaten» vervangen door: mengsels.

C

Het opschrift van titel 9.2 komt te luiden:

TITEL 9.2. STOFFEN, MENGSELS EN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN.

D

In de artikelen 9.2.1.2 en 9.2.1.3, eerste lid, wordt «preparaat» telkens vervangen door: mengsel.

E

In de artikelen 9.2.1.4, eerste lid, 9.2.2.1, eerste lid en tweede lid, onder a, d, f, g, h, i, k, l en m, 9.2.2.5 en 9.2.2.6, eerste lid, wordt «preparaten» telkens vervangen door: mengsels.

F

In het eerste en tweede lid van artikel 9.2.1.5 vervalt : 9.2.3.1,.

G

Het opschrift van paragraaf 9.2.3 komt te luiden:

Paragraaf 9.2.3. Verpakking en aanduiding

H

Artikel 9.2.3.1 vervalt.

I

Artikel 9.2.3.2 komt te luiden:

Artikel 9.2.3.2

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de aanduiding van producten waarin bepaalde stoffen of mengsels voorkomen.

J

Artikel 9.2.3.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, vervalt «een preparaat als bedoeld in artikel 9.2.3.1, eerste lid, of».

2. In het eerste lid, onder b, vervalt «het preparaat of».

3. In het vierde lid vervalt «preparaten of».

K

Artikel 9.2.3.4 komt luiden:

Artikel 9.2.3.4

Het aanduiden van een genetisch gemodificeerd organisme op een wijze die misleidend is ten aanzien van de effecten daarvan op de gezondheid van de mens of op het milieu of ten aanzien van het krachtens artikel 9.2.2.1 of 9.2.2.6 bepaalde, is verboden.

L

In artikel 9.2.3.5, eerste lid, aanhef, en tweede lid, vervalt «9.2.3.1,».

M

Artikel 9.3a.4 vervalt.

N

In de artikelen 10.4, onder b en c, 10.15, eerste lid, tweede lid, aanhef en onder c, en vierde lid, 10.16, 10.17, eerste lid en tweede lid, aanhef, 10.18, 10.19, eerste lid, en 10.50, eerste lid, wordt «preparaten» telkens vervangen door: mengsels.

O

In artikel 12.11, eerste lid, onder b, onderdeel 1°, wordt de zinsnede «behoren tot een of meer van de in artikel 9.2.3.1, tweede lid, bedoelde categorieën» vervangen door: behoren tot een of meer van de in bijlage I van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels bedoelde categorieën.

P

In de artikelen 15.32, eerste lid, onder a en b, tweede lid, onder a en b, en vierde lid, en 15.37, eerste lid, wordt «preparaten» telkens vervangen door: mengsels.

Q

In de artikelen 15.35, 15.36 en 15.41 wordt «preparaat» telkens vervangen door: mengsels.

R

Het opschrift van titel 17.3 komt luiden:

TITEL 17.3 MAATREGELEN BIJ GEVAAR DOOR STOFFEN, MENGSELS OF GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN.

S

In artikel 17.19 wordt «preparaten» telkens vervangen door: mengsels.

T

Artikel 21.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, tweede volzin, vervalt «9.2.3.1 of».

2. In het vierde lid vervalt «9.2.3.1, derde lid,».

U

In artikel 22.1, vijfde, zesde en zevende lid, wordt «preparaten» telkens vervangen door: mengsels.

ARTIKEL IV

In artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene Douanewet vervalt: , de Wet milieugevaarlijke stoffen.

ARTIKEL V

Artikel 175 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «artikel 9.2.3.1, derde lid, van de Wet milieubeheer» ingevoegd: of indien de stof als zodanig is ingedeeld overeenkomstig de artikelen 3 en 4 en titel II van verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU L 353).

2. De tweede volzin van het zesde lid komt te luiden:

Een stof kan in elk geval worden aangewezen, als:

  • a. zij volgens de criteria en methoden, vastgesteld krachtens artikel 9.2.3.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, behoort tot een der categorieën bedoeld in het tweede lid van dat artikel, of

  • b. zij is ingedeeld overeenkomstig de artikelen 3 en 4 en titel II van verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU L 353).

ARTIKEL VI

Met ingang van 1 juni 2015 wordt artikel 175 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «volgens de criteria en methoden, vastgesteld krachtens artikel 9.2.3.1, derde lid, van de Wet milieubeheer of».

2. De tweede volzin van het zesde lid komt te luiden: Een stof kan in elk geval worden aangewezen als zij is ingedeeld overeenkomstig de artikelen 3 en 4 en titel II van verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU L 353).

ARTIKEL VII

De Wet op de economische delicten wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1a, onder 1°, wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet milieubeheer na «9.3.3, eerste lid,» ingevoegd: 9.3a.3, eerste lid,.

2. In artikel 1a, onder 2°, wordt na «9.3.3, tweede en derde lid,» ingevoegd: 9.3a.3, tweede en derde lid,.

ARTIKEL VIII

Met ingang van 1 juni 2015 vervalt in artikel 1a, onder 2°, van de Wet op de economische delicten «9.2.3.1,».

ARTIKEL IX

Met ingang van 1 juni 2015 wordt in de artikelen 43, vijfde lid, onder e, en artikel 70, vijfde lid, onder e, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden «de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU L 353).

ARTIKEL X

Indien het bij koninklijke boodschap van 10 juni 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten (Verdere invulling van hoofdstuk 9) (31 501) tot wet wordt verheven en in werking treedt, wordt met ingang van 1 juni 2015 in artikel 9.5.2, eerste lid, tweede lid, aanhef en onder b en d, derde lid, aanhef en onder a, b, c en d, vierde lid, onder a en b, en zesde lid, van de Wet milieubeheer «preparaten» vervangen door: mengsels.

ARTIKEL XI

Indien het bij koninklijke boodschap van 10 juni 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten (Verdere invulling van hoofdstuk 9) (31 501) tot wet wordt verheven en in werking treedt voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, vervalt met ingang van laatstgenoemd tijdstip in artikel III, onderdeel N, van deze wet: 10.15, eerste lid, tweede lid, aanhef en onder c, en vierde lid, 10.16, 10.17, eerste lid en tweede lid, aanhef, 10.18, 10.19, eerste lid,.

ARTIKEL XII

Indien het bij koninklijke boodschap van 24 oktober 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten, alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard (31 750) tot wet wordt verheven en in werking treedt voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, wordt in artikel IX van deze wet «de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: titel 9.2 van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL XIII

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

ARTIKEL XIV

Deze wet wordt aangehaald als: Uitvoeringswet EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 24 september 2009

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de derde november 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 31 894

Naar boven