35 145 Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

K VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 7 februari 2023

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 had kennisgenomen van de brief2 van 15 november 2022, waarin de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs nadere vragen beantwoordde – mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – over de opheffing van het vrijwillig lerarenportfolio naar aanleiding van het aangenomen initiatiefwetsvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal3. De fractieleden van de PVV hadden naar aanleiding daarvan een aantal nadere vragen.

Naar aanleiding hiervan is op 19 december 2022 een brief gestuurd aan de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

De Minister heeft op 7 februari 2023 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde nader schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dragstra

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Den Haag, 19 december 2022

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft met belangstelling kennisgenomen van uw brief4 van 15 november 2022, waarin u nadere vragen beantwoordt – mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – over de opheffing van het vrijwillig lerarenportfolio naar aanleiding van het aangenomen initiatiefwetsvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal5. De fractieleden van de PVV hebben naar aanleiding daarvan wederom enkele aanvullende vragen.

U heeft over de wenselijkheid van de instandhouding van het vrijwillig lerarenportfolio slechts uitvraag gedaan bij de Federatie van Onderwijsvakorganisaties, het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs, de Beroepsvereniging Opleiders MBO en het Lerarencollectief. Dit zijn organisaties die positief stonden tegenover een verplicht lerarenregister. Zij hebben het advies gegeven om het vrijwillig lerarenportfolio niet in stand te houden.

Kunt u aangeven waarom met name de Algemene Onderwijsbond, PO in actie en Beter Onderwijs Nederland, die bij uitstek het onderwijsveld vertegenwoordigen, hierover niet zijn geconsulteerd? En bent u bereid om dat alsnog te doen? Zo nee, waarom niet?

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet met belangstelling uit naar uw reactie en ontvangt deze graag binnen vier weken na dagtekening van deze brief.

Voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.J. Verkerk

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 februari 2023

Met deze brief beantwoord ik mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de nadere vragen van de fractieleden van de PVV over het, inmiddels tot wet verheven, initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (gepubliceerd in Staatsblad 2022, 86) en het daarmee opheffen van het vrijwillig lerarenportfolio. De vragen werden ingezonden op 19 december 2022 met kenmerk 170783.03u.

Kunt u aangeven waarom met name de Algemene Onderwijsbond, PO in actie en Beter Onderwijs Nederland, die bij uitstek het onderwijsveld vertegenwoordigen, hierover niet zijn geconsulteerd over de opheffing van het vrijwillig lerarenportfolio? En bent u bereid dit alsnog te doen? Zo nee, waarom niet?

Zoals in mijn brief van 15 november 20226 en in de nota7 is terug te lezen is er geen contact geweest met de Algemene Onderwijsbond, PO in actie, Leraren in Actie en Beter Onderwijs Nederland over het vrijwillig lerarenportfolio, aangezien zij voorstander waren van de initiatiefwet.

Het initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal geeft aan dat het de wens van de Tweede Kamer was om geen lerarenregister vanuit de overheid te faciliteren. Het wetsvoorstel is in de Eerste en Tweede Kamer behandeld. In dit democratische proces heeft mijn ambtsvoorganger duidelijk gemaakt dat het vrijwillig lerarenportfolio met het initiatiefvoorstel niet langer in stand kon worden gehouden. De belangrijkste argumenten zijn dat dit een logisch gevolg is van het afschaffen van het lerarenregister, de hoge kosten van het lerarenportfolio en het beperkte aantal gebruikers. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel heeft geen van de bovengenoemde partijen, ofwel rechtstreeks of via de leden van de Staten-Generaal, kenbaar gemaakt dat het vrijwillig lerarenportfolio behouden moest worden. Daarnaast vinden er regelmatig gesprekken plaats met de vertegenwoordigers uit het onderwijsveld over diverse onderwerpen. Er zijn voldoende mogelijkheden geweest voor partijen hun zorgen over het verdwijnen van het lerarenportfolio te delen.

Het systeem achter het vrijwillig lerarenportfolio is zo snel mogelijk afgewikkeld en opgeheven om verdere kosten te beperken. Consulteren over een opgeheven systeem vinden we niet voor de hand liggen.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma


X Noot
1

Samenstelling:

Essers (CDA), Ganzevoort (GL), Van Strien (PVV), Van Apeldoorn (SP), Atsma (CDA), Pijlman (D66) (ondervoorzitter), Schalk (SGP), Klip-Martin (VVD), De Bruijn-Wezeman(VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), Beukering (Fractie-Nanninga). A.J.M. van Kesteren (PVV), De Blécourt-Wouterse (VVD), Vos (PvdA), Van den Berg (VVD), Dessing (FVD), Doornhof (CDA), Veldhoen (GL), Krijnen (GL), Van der Voort (D66), De Vries (Fractie-Otten), Nanninga (Fractie-Nanninga), Raven (OSF) Verkerk (CU) (voorzitter), Prast (PvdD) en Fiers (PvdA).

X Noot
2

Kamerstukken I 2022/23, 35 145, J.

X Noot
3

Kamerstukken 35 145.

X Noot
4

Kamerstukken I 2022/23, 35 145, J.

X Noot
5

Kamerstukken 35 145.

X Noot
6

Kamerstukken I 2022/23, 35 145, J

X Noot
7

Bijlage bij kamerbrief van 17 februari 2022 (WJZ/31407202 (10052))

Naar boven