Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935028 nr. 11

35 028 Invoering van een bronbelasting en afschaffing van de dividendbelasting alsmede wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bronbelasting 2020)

Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 oktober 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 9.2, eerste lid, wordt «onderdelen A, B, D» vervangen door «onderdelen A, B, C, D».

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt geregeld dat ook de in het wetsvoorstel opgenomen wijziging van de regels voor het terugnemen van achteraf bezien onterecht genoten innovatieboxvoordelen voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019. Rekening houdend met de aangekondigde aanpassing van de in het wetsvoorstel opgenomen wijzigingen van het vennootschapsbelastingtarief1 heeft deze wijziging geen budgettaire gevolgen.

Uitvoeringskosten Belastingdienst

De Belastingdienst heeft deze nota van wijziging beoordeeld met de uitvoeringstoets en deze is als bijlage bij deze nota van wijziging gevoegd2. De Belastingdienst acht de voorgestelde wijziging uitvoerbaar per de voorgestelde datum.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Kamerstukken II 2018/19, 35 000, nr. 72.

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.