34 873 (R2098) Wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82)

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State)

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

In het kader van de herstructurering van het Koninkrijk in 2010 zijn de zeegrenzen tussen Curaçao en Bonaire en tussen Sint Maarten en Saba vastgesteld bij rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342). In de memorie van toelichting bij het voorstel dat heeft geleid tot deze rijkswet is gemeld dat op dat moment nog onderhandelingen plaatsvonden met Frankrijk over de zeegrens tussen het Koninkrijk en Frankrijk (Kamerstukken II 2008/09, 32 041 (R 1890), nr. 3, p. 3).

Deze onderhandelingen zijn inmiddels afgerond. Op 6 april 2016 is het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied tot stand gekomen (Trb. 2016, 52 en 82). Dit verdrag is goedgekeurd bij rijkswet van 14 december 2016 (Stb. 2016, 530). Het verdrag noopt tot aanpassing van de zeegrens tussen Sint Maarten en Saba. Het onderhavige voorstel van rijkswet strekt hiertoe. Het voorstel is voor commentaar voorgelegd aan Sint Maarten en Saba. Saba heeft geen inhoudelijke opmerkingen over het voorstel1. Van Sint Maarten is geen reactie ontvangen.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

De Minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven