Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934861 nr. 17

34 861 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID BUITENWEG

Ontvangen 11 maart 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt onderdeel a te luiden:

  • a. de passagiersgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische en ernstige misdrijven, doch ten hoogste voor de duur van vijf jaar, en dat de passagiersgegevens na deze termijn worden gewist;

2. In het eerste lid, onderdeel d, wordt na «kan worden afgeleid,» ingevoegd «in ieder geval».

3. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Tenzij uit bij regeling van Onze Minister te bepalen feiten en omstandigheden blijkt dat er een objectiveerbaar risico van een passagier uitgaat, worden passagiersgegevens op grond van het eerste lid, onderdeel a, niet langer bewaard dan vanaf het moment van vertrek uit een lidstaat of derde land en gedurende de periode van verblijf in een andere lidstaat of derde land.

Toelichting

Het Europees Hof van Justitie maakt in zijn advies (Advies 1/15 van het Hof (Grote kamer), bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 32 317, 483) duidelijk dat een langere bewaartermijn van PNR-gegevens dan gedurende het verblijf van de passagier in strijd is met het EU-handvest, tenzij aan de hand van precieze criteria kan worden vastgesteld dat er een risico van een passagier uitgaat. Indiener stelt daarom voor om, in lijn met het EHvJ-advies, de generieke bewaartermijn van vijf jaar te vervangen voor een bewaartermijn die dichter in de buurt komt van het Hofadvies én tegelijkertijd de Minister van Justitie en Veiligheid de mogelijkheid te bieden om gegevens langer te bewaren in gevallen waarin een aantoonbaar en geconcretiseerd risico van een passagier kan uitgaan, mits dat kan worden vastgesteld aan de hand van vooraf geformuleerde criteria. Zodra blijkt dat het risico is geweken en uiterlijk na vijf jaar worden de gegevens gewist.

Buitenweg