Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201934813 nr. C

34 813 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)

C BRIEF VAN DE VICEVOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIEN

Aan de Minister van Financiën

Den Haag, 25 september 2018

De leden van de vaste commissie voor Financiën hebben kennisgenomen van uw brief van 17 september 2018 ter aanbieding van het ontwerp van het Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten.1 Naar aanleiding van uw brief en het aangeboden ontwerpbesluit ter implementatie van de PSD2-richtlijn bericht de commissie u graag het volgende.

De voorhang van het ontwerpbesluit geschiedt naar aanleiding van een in de Tweede Kamer aangenomen amendement van het lid Alkaya (SP) op het wetsvoorstel Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten.2 Het voornoemde wetsvoorstel ter implementatie van de herziene richtlijn betaaldiensten3 is thans nog in behandeling in de Eerste Kamer: de vaste commissie voor Financiën zal op 2 oktober 2018 de procedure bespreken. Op dit moment is nog ongewis wanneer het wetsvoorstel voor plenaire behandeling kan worden geagendeerd.

In uw aanbiedingsbrief is sprake van een voorhangtermijn van vier weken. Gegeven het feit dat het wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer is aangenomen, deelt de commissie u mede dat zij zich het recht voorbehoudt op het ontwerp van het Implementatiebesluit te reageren zolang de behandeling van het funderende wetsvoorstel,4 dat de rechtsbasis voor het besluit verstrekt, in deze Kamer nog niet is afgerond.

Vicevoorzitter van de vaste commissie voor Financiën, M.L.A. van Rij


X Noot
1

Kamerstukken I, 2017–2018, 34 813, B.

X Noot
2

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 813, nr. 9.

X Noot
3

Kamerstukken I, 2017–2018, 34 813, A.

X Noot
4

Kamerstukken I, 2017–2018, 34 813, A.