34 725 XVII Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016

Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2017

Vandaag, Verantwoordingsdag 2017, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2016. Hierbij bieden wij u de resultaten van ons onderzoek naar het hoofdstuk Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) aan, zoals vastgesteld op 3 mei 20171.

Dit jaar doen we dat in de vorm van een digitaal rapport per begrotingshoofdstuk dat kan worden geprint en dat ook goed leesbaar is op een computer- of tabletscherm. U kunt onze rapporten vinden op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2016. Daarnaast kunt u onze oordelen over de bedrijfsvoering en de informatie in het jaarverslag vinden op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2016. We hebben ze op zodanige wijze weergegeven dat een vergelijking in de tijd en tussen ministeries eenvoudig te maken is. Wij nodigen u van harte uit de website te raadplegen.

Naast de resultaten van ons departementaal onderzoek, publiceren wij vandaag de Staat van de rijksverantwoording 2016 (Kamerstuk 34 725, nr. 3). Dit rapport bevat onze verklaring van goedkeuring bij de Rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk 2016 en de Saldibalans van het Rijk 2016. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport eveneens vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2016.

Wij wijzen u graag op ons Rapport bij de Nationale verklaring 2017, dat wij tevens vandaag publiceren (Kamerstuk 34 725, nr. 4). Ook deze publicatie staat op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2016.

De rapportages over de andere 20 hoofdstukken en fondsen, de rijksbrede rapportage Staat van de rijksverantwoording 2016 en het Rapport bij de Nationale verklaring 2017 sturen wij u separaat toe.

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 2017 (bijlage bij Kamerstuk 34 725, nr. 3).

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

dr. E.M.A. (Ellen) van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven