Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-VII nr. C

34 550 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

C VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 13 maart 2017

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 2 februari 2017 een brief gestuurd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan. De Minister heeft op 13 maart 2017 gereageerd.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning, Bergman

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 januari 2017 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2017 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkbejeik4eva&ministerie=vghyngkof7kr

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkbejuw89sww&ministerie=vghyngkof7kr

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 10 maart 2017 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is vestreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 maart 2017

Op 2 februari jl. zond u mij, ter verificatie, een halfjaarlijks overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2017 is verstreken en een overzicht van alle openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2017 verloopt.

In de bijlage treft u een prognose van de termijnen waarop deze toezeggingen zullen worden nagekomen aan (tevens de prognose van de toezeggingen voor Wonen en Rijksdienst).

Ik verzoek u de termijn van een aantal toezeggingen te verschuiven.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Toezeggingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rappelabele toezeggingen (terugblik januari 2017)

Omschrijving

Toegezegd in

Voortgangsinformatie Parlement

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ten Horn (SP), toe om een koninklijk besluit dat ziet op het vervallen van de rijkswet financieel toezicht ook voor te hangen bij de Eerste Kamer (T01220)

Parlementair agenda punt [06-07-2010] – Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 32 020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

De Eerste Kamer is van de uitkomsten en advies van de evaluatiecommissie op 23 augustus 2015 (toezicht continueren) op de hoogte gesteld. Daarbij is tevens bericht dat de Kamer verder op de hoogte zou worden gesteld van het besluit van de RMR over dit onderwerp. Op 2 oktober 2015 heeft de RMR besloten het financieel toezicht te continueren.

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 januari 2018.

De Staatssecretaris zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Laurier (GroenLinks), de voortgangsrapportages over de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB «Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten» tweemaal per jaar aan de Eerste Kamer te doen toekomen (T01222)

Plenair overleg d.d. 7 december 2010

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 2 november 2016 per brief geïnformeerd (EK 2016–2017, 34 550 IV nr. 17).

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe bij de eerder toegezegde evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur, die zal plaatsvinden vijf jaar na inwerktreding (T01031), ook de mogelijkheden voor vereenvoudiging van de BES-wetgeving te betrekken (T01224)

Parlementair agenda punt [06-07-2010] – Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 32 020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 januari 2018.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Linthorst (PvdA), mede namens de fracties van VVD, CDA, PVV, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie, toe geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van de kosten voor de bevolking van de BES-eilanden voor beheer en exploitatie van de riolering, de drinkwatervoorziening en de afvalscheiding voordat er is overlegd met de Eerste Kamer (T01461).

Vervolg plenair debat over Wet Volkshuisvestingvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer BES (32 473)

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 januari 2018.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe de mogelijkheid van een instrumentondersteuning voor lokale politieke partijen ten behoeve van financiële rapportage te betrekken bij de voorbereiding van het wetsvoorstel dat de financiering van deze partijen regelt (T01688)

Parlementair agenda punt [26-02-2013] – 32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 augustus 2017.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sylvester (PvdA), toe om nader onderzoek te verrichten naar de handhaving van wet- en regelgeving in de praktijk door gemeenten. Hij zal tevens overleg voeren met de VNG om te bezien of vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek het gebruik van reeds bestaande handreikingen en vergelijkbare instrumenten, voorlichting en overlegkaders kan of moet worden geïntensiveerd (T02030)

Brief MBZK d.d. 8 december 2014 «Memorie van antwoord Begrotingsstaten BZK 2015 (34 000 VII

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 april 2017.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Van Bijsterveld (CDA), De Graaf (D66), Köhler (SP) en Vos (GroenLinks), toe door middel van een reparatiewetsvoorstel de foutieve bepaling dat bij het niet-doen van onderzoek melding wordt gedaan aan de werkgever te schrappen en andere kleine fouten te verhelpen (T02231)

Parlementair agenda punt [09-02-2016] – voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand,Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (TK 34 105)

Bij brief van 3 februari 2017 heeft de Minister de voorbereiding van een wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders aangekondigd in verband met de uitvoering van de motie Bikker (uitbreiding benadelingsverbod) (EK 2016–2017, 33 258, nr. N). De voorbereiding van de wetswijziging start in juni 2017, en – na – advisering door de Raad van State – is indiening bij de TK dan niet voor 1 januari 2018 te voorzien.

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 januari 2018.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Meijer (SP), toe dat de Minister van Onderwijs, Cultuur Wetenschap, samen met de drie andere Ministers van Onderwijs en de samenwerkende universiteiten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zal bezien wat aan vervolgopleidingen kan worden gedaan en hoe het aanbod aan hoger onderwijs op de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk kan worden geoptimaliseerd (T02321)

Parlementair agenda punt [21-06-2016] – Evaluaties ihkv de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede

De Tweede Kamer is op 26 januari 2017 door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap per brief (TK 2016–2017, 34 550 VIII, nr. 108) geïnformeerd. De toezegging zal meegenomen worden in de actieplannen met de landen, die aan beide Kamers gestuurd gaat worden.

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 juli 2017.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Dijk (SGP), toe de rol van de kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk bij de bestrijding van armoede, jeugdproblematiek, prostitutie, criminaliteit en dergelijke, waar mogelijk, aan te jagen en de samenwerking tussen kerken en de overheid te bevorderen (T02324)

Parlementair agenda punt [21-06-2016] – Evaluaties ihkv de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 augustus 2017.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Kappen (VVD), toe de Kamer, op basis van het jaarverslag van de Rijksvertegenwoordiger, te informeren over de ondersteuning (capaciteit) die aan het lokaal bestuur in Caribisch Nederland wordt gegeven door de Nederlandse overheid (T02325)

Parlementair agenda punt [21-06-2016] – Evaluaties ihkv de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 juli 2017.

Toezeggingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rappelabele toezeggingen (Vooruitblik juli 2017)

Omschrijving

Toegezegd in

Voortgangsinformatie Parlement

De Minister zegt de Eerste Kamer een integrale evaluatie in 2016 toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen, van de effecten van de eerdere wijzigingen van de Appa-uitkeringsaanspraken uit 2010 (verkorting uitkeringsduur en invoering sollicitatieplicht) voor alle Appa-gerechtigden (T01602)

Parlementair agenda punt [11-09-2012] – Wet aanpassing uitkeringsduur Appa (33 298)

Voor 31 oktober 2017 worden meerdere toezeggingen over de integrale evaluatie aan de Kamer beantwoord.

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 november 2017.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Schouwenaar (VVD), Koole (PvdA), Van Bijsterveld (CDA), De Boer (GroenLinks), Kuiper (ChristenUnie) en Holdijk (SGP), toe om bij de volgende evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling een voorstel te doen om artikel 5, lid 2, onderdeel d te schrappen (T01970)

Parlementair agenda punt [27-05-2014] – voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling (33 344)

Omdat het gelet op de te volgen procedure naar verwachting niet mogelijk zal zijn om nog dit jaar een wetsvoorstel als hier bedoeld in te dienen, wordt voorgesteld de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 juli 2018.

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 juli 2018.

De Minister zegt de Eerste Kamer naar aanleiding van een vraag van het lid Thom de Graaf (D66), toe de motie over het binnen een jaar toesturen van een beschouwing over het doorberekenen van kosten, met daarin opgenomen een aanzet van een afwegingskader, uit te voeren (T02108)

Parlementair agenda punt [14-04-2015] – Grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken (33 673)

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 juli 2017.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden De Graaf (D66), Postema (PvdA) en Bikker (ChristenUnie), toe een jaar na inwerkingtreding van de wet de onderzoekfunctie van het Huis voor klokkenluiders te evalueren met betrekking tot de vervolgbaarheid van klokkenluiders en het samenwerkingsprotocol tussen het Huis voor klokkenluiders en het Openbaar Ministerie (T02239)

Parlementair agenda punt [01-03-2016] – 34 105 Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders

Bij brief van 3 februari 2017 (EK 2016–2017, 33 258, nr. N) heeft de Minister nogmaals aan de Eerste Kamer laten weten de Kamer voor 1 juli a.s. (een jaar na inwerkingtreding van de wet) te zullen informeren over de informatiepositie van het Openbaar Ministerie ten aanzien van het Huis voor klokkenluiders.

De Eerste Kamer wordt – conform toezegging – voor 1 juli 2017 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks) toe, samen met de Minister van V&J te bezien of de dominantie van het Nederlands in de hele keten van de rechtshandhaving in het Caribisch deel van het Koninkrijk geen problematische effecten heeft (T02322)

Parlementair agenda punt [21-06-2016] – Evaluaties ihkv de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 januari 2018.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Kappen (VVD), toe dat de Minister van Buitenlandse Zaken de Kamer zal informeren over de betaling van de boete in de zaak-Murray (T02323)

Parlementair agenda punt [21-06-2016] – Evaluaties ihkv de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 10 januari 2017 per brief geïnformeerd (EK 2016–2017, 34 550 IV, nr. G).

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe om over de uitvoeringswet en over de tweede lezing in overleg te treden met de eilandsbesturen (T02358).

Parlementair agenda punt [11-10-2016] – Behandeling vaststelling staatskundige positie Bonaire, St Eustatius en Saba in de Grondwet (33 131), Novelle Vastlegging staatskundige positie Bonaire, St Eustatius en Saba in de Grondwet ivm de vorming ivm kiescolleges Eerste Kamer (34 341), Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlandse bij eilandsraadsverkiezingen (33 900) (volledig)

Het wetsvoorstel strekkende tot uitvoering van de grondwetswijziging (Uitvoeringswet kiescollege BES) zal in maart in consultatie worden gebracht. Gedurende de consultatieperiode, die medio mei eindigt, zal tevens formeel in overleg worden getreden met de eilanden (eilandsbesturen). Bij de totstandkoming van het wetsvoorstel heeft reeds informeel overleg met de eilanden plaatsgevonden.


X Noot
1

Samenstelling:

Engels (D66) (voorzitter), Nagel (50PLUS), Ruers (SP) (vice-voorzitter), Van Bijsterveld (CDA), Duthler (VVD), Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Van Kappen (VVD), Koffeman (PvdD), Strik (GL), De Vries-Leggedoor (CDA), Flierman (CDA), Barth (PvdA), De Graaf (D66), Schouwenaar (VVD), Van Strien (PVV), Gerkens (SP), Bikker (CU),Van Hattem (PVV), Köhler (SP), Lintmeijer (GL), Pijlman (D66), Rombouts (CDA), Schalk (SGP), Verheijen (PvdA), Van Weerdenburg (PVV), Klip-Martin (VVD), Sini (PvdA).